Naziv
Kulturni krajolik
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
170239
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje uvida u suvremene tendencije u području zaštite kulturne baštine. Usporedba vrednovanja kulturnog krajolika u Europi, svijetu i Hrvatskoj.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - kategorije kulturne baštine.
 2. Pregled povijesti zaštite kulturne baštine.
 3. Podrijetlo i određenje pojmova krajolik i kulturni krajolik.
 4. Vrste, sastavnice i obilježja krajolika.
 5. Razvoj koncepta kulturnog krajolika u međunarodnim poveljama.
 6. Pravna zaštita krajolika u svijetu i u Hrvatskoj.
 7. Metode prepoznavanja i dokumentiranja kulturnog krajolika.
 8. Sustav vrednovanja kulturnog krajolika.
 9. Zaštita, planiranje i upravljanje kulturnim krajolikom.
 10. Primjeri kulturnih krajolika u svijetu (studentski seminari) I.
 11. Primjeri kulturnih krajolika u svijetu (studentski seminari) II.
 12. Primjeri kulturnih krajolika u svijetu (studentski seminari) III.
 13. Primjeri kulturnih krajolika u svijetu (studentski seminari) IV
 14. Zaštićeni kulturni krajolici u Republici Hrvatskoj.
 15. Zaključno predavanje.

Ishodi učenja
 1. Nabrajanje i argumentirano tumačenje teorija i metoda konzerviranja te povezivanje teorijskih idejā s elementima stvarnosti na koje se odnose.
 2. Stjecanje istraživačkih vještina, usmeno i pismeno komuniciranje ideja uz korištenje temeljne stručne terminologije.
 3. Moći nabrojiti imena protagonista i važnih djela i dokumenata vezanih uz pojam kulturnog krajolika.
 4. Prepoznavati kulturni krajolik, moći nabrojiti njegove karakteristike i kategorije kao i metode zaštite i očuvanja.
 5. Izvesti analizu kulturnog krajolika kao tipa kulturne baštine.
 6. Razlikovati primarne i sekundarne izvore podataka.
 7. Prepoznati temeljne metodološke postupke iz povijesti konzervatorskog i restauratorskog djelovanja na nepokretnoj baštini.
 8. Koristiti temeljnu stručnu terminologiju.
 9. Izvesti analizu kulturnog krajolika kao tipa kulturne baštine.
 10. Sposobnost analiziranja i sintetiziranja tekstova.
Metode podučavanja
Nastavni govor i razgovor: predavanja i seminari, e-ućenje, samostalni zadaci, mentorski rad, multimedija i mreža.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, referat/prezentacija, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dumbović Bilušić, Biserka, Krajolik kao kulturno naslijeđe – metode prepoznavanja, vrednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb, 2015.
 2. UNESCO World Heritage Centre, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2015.
 3. UNESCO, Kulturni krajolici upisani na Popis svjetske baštine: http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/
 4. Zaštićeni kulturni krajolici u Republici Hrvatskoj: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212
Dopunska literatura
 1. Sauer, Carl: The Morphology of Landscape, University of California Publications in: Geography, vol 2., n. 2, Berkeley 1925.
 2. Euler-Rolle, Bernd: Die Entdeckung der historischen Kulturlandschaft seit Max Dvořák und ihre Konsequenzen für die Denkmalpflege, u: Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege, Jahrestagung im Bamberg, AKTLD, 2010, 120-128.
 3. Hubel, Achim, Die Entdeckung der historischen Kulturlandschaft – eine Einführung in das Tagungsthema, u: Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege, Jahrestagung im Bamberg, AKTLD, 2010, 14-19.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar