Naziv
Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51352
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama leksikologije, frazeologije i leksikografije, produbiti njihovo znanje o leksičkom sustavu ukrajinskoga jezika i o bogatom frazeološkom fondu.
Sadržaj
 1. Leksikologija kao znanost. Predmet leksikologije. Povezanost leksikologije s drugim lingvističkim disciplinama.
 2. Riječ. Leksem. Riječoblik. Riječ kao znak.
 3. Leksičko značenje. Struktura leksema. Semem. Semantizacija i desemantizacija. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Preneseno značenje.
 4. Struktura leksičkog značenja. Sem. Vrste semova.
 5. Sustavni odnosi u leksiku. Leksičko-semantička polja i grupe. Hiponimijski, partitivni i ekvonimijski odnosi.
 6. Sinonimija, tipovi sinonimije. Kontrastivni odnosi.
 7. Homonimija i paronimija.
 8. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Vlastiti ukrajinski leksik. Posuđeni leksik.
 9. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Posuđeni leksik.
 10. Aktivni i pasivni leksik. Arhajizmi, neologizmi. Vlastiti nazivi.
 11. Ukrajinska frazeologija. Frazem kao lingvistička jedinica. Klasifikacija frazema (semantička, semantičko-gramatička i dr.).
 12. Sustavni odnosi u frazeologiji. Višeznačnost u frazeologiji. Frazeologija i paremiologija. Podrijetlo ukrajinskih frazema.
 13. Leksikografija kao znanost. Metaleksikografija i primijenjena leksikografija. Ukrajinska leksikografija. Osnovni leksikografski pojmovi.
 14. Analiza rječničkih članaka.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. Objasniti na ukrajinskom jeziku i upotrijebiti metajezik leksikologije, frazeologije i leksikografije.
 2. Opisati na ukrajinskom jeziku i analizirati strukturu leksema.
 3. Razlikovati i kategorizirati leksičko-semantičke i frazeološke resurse ukrajinskog jezika.
 4. Povezati semantičke i formalne osobitosti riječi sa stilističkom diferencijacijom leksika u ukrajinskom jeziku.
 5. Koristiti odgovarajuću stručnu i znanstvenu literaturu.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje nastavnika uz korištenje tehničkih pomagala i uručaka, interakcija između nastavnice i studenata, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit (teoretska pitanja i analiza rječničkog članka).

Obavezna literatura
 1. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Навч. посіб. – Київ: ВЦ “Академія”, 2006. – С. 195 – 353.
 2. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – Київ: Наук. думка, 1973. – 280 с.
Dopunska literatura
 1. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія: навч. посіб. / О.М. Демська- Кульчицька. – Київ: Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с.
 2. Демська-Кульчицька О.М. Вступ до лексикографії: навчальний посібник / Орися Мар'янівна Демська-Кульчицька . – Київ: ВД "Києво-Могилянська академія", 2010 . – 266 с.
 3. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови. – Київ: „Знання“, 2007. – 494 с.
 4. Fink-Arsovski, Ž. Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, FF press, Zagreb, 2001.
 5. Menac, A. Hrvatska frazeologija. – Zagreb: Knjigra, 2007.
 6. Popović, M., Trostinska, R. Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. – Zagreb: FF press, 2009. – S. 97–111.
 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
 8. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – Київ: Рад. школа. – 1986. – 221 с.
 9. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 224 с.
 10. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – Київ: «Українська книга», 2000. – 480 с.
 11. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. – Київ: Довіра, 1999. – 198 с.
 12. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – Київ: Наук. думка, 2001. – Т.1. – 1026 с.; Т.2. – 953 с.
 13. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. – Київ: Освіта, 1998. – 224 с.
 14. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – Київ: Наук. думка, 1993. – 984 с.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar