Naziv
Likovne umjetnosti renesanse i baroka
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
51171
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Predmet daje pregled stilskih mijena, umjetničkih pojava i protagonista umjetničke produkcije (umjetnika i naručitelja) u slikarstvu, skulpturi i primijenjenoj umjetnosti u razdoblju od XV. do XVIII. stoljeća u svjetskoj (europskoj) i hrvatskoj umjetnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u renesansno slikarstvo i skulpturu.
 2. Umjetnost rane renesanse u Firenci. Zidno slikarstvo i oltarna pala.
 3. Umjetnost druge polovice Quattrocenta. Renesansa u Padovi i Veneciji.
 4. Visoka (klasična) renesansa. Visoka renesansa u Veneciji. Terenska nastava (Trogir, Šibenik).
 5. Visoka renesansa i manirizam.
 6. Venecijanski manirizam. Internacionalni manirizmi; maniristička skulptura.
 7. Renesansa na sjeveru Europe.
 8. I. kolokvij (likovne umjetnosti renesanse i manirizma).
 9. Umjetnost ranog baroka u Italiji.
 10. Umjetnost visokog baroka u Italiji. Zidno slikarstvo XVII. stoljeća. Terenska nastava (Varaždin, Lepoglava, Belec).
 11. Nizozemske i flamanske slikarske škole XVII. stoljeća.
 12. Slikarstvo u Španjolskoj u XVII. stoljeću.
 13. Umjetnost u Francuskoj u XVII. i XVIII. stoljeću.
 14. Umjetnost rokokoa. Venecijansko slikarstvo XVIII. stoljeća.
 15. II. kolokvij.

Ishodi učenja
 1. objasniti osnovnu stilsku periodizaciju u razdoblju između XV. i XVIII. stoljeća
 2. imenovati protagoniste umjetničkih zbivanja (slikarstvo i skulptura) u europskoj umjetnosti u razdoblju renesanse i baroka
 3. prepoznati razlike unutar pojedinih stilskih periodizacija (rana renesansa, klasično razdoblje renesanse i sl.)
 4. prepoznati i analizirati najznačajnija djela na kojima se temelji periodizacija renesansnog i baroknog razdoblja
 5. objasniti djela i doprinos hrvatskih umjetnika koji su sudjelovali u glavnim talijanskim stilskim strujanjima i udomaćenih stranih umjetnika i njihovih opusa
 6. vrednovati domaću likovnu baštinu iz razdoblja XV. do XVIII. stoljeća
 7. primijeniti stručnu terminologiju na djela slikarstva i kiparstva renesansnog i baroknog razdoblja
 8. analizirati likovna djela renesanse i baroka s aspekta stila
 9. primijeniti osnovne metode terenskoga rada (mjerenje likovnih djela, izrada kataloške jedinice, određivanje tehnike, transkripcija teksta s likovnoga djela)
 10. osnove terenskoga rada (mjerenje likovnih djela, izrada kataloške jedinice, određivanje tehnike, transkripcija teksta s likovnoga djela)
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vježbe, terenski rad, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit; seminarski radovi (analiza likovnog djela i čitanje stručnog teksta).

Obavezna literatura
 1. John T. Paoletti, Gery M. Radke, Art in Renaissance Italy. London: Laurence King Publishing, 2001. (ili kasnija izdanja)
 2. Rudolf Wittkower, Art and Architecture in Italy, 1600-1750 (novo izdanje, ur. Joseph Connors and Jennifer Montagu). New Haven: Yale University Press, 1999. [1958.], dijelovi koji se odnose na slikarstvo i skulpturu
 3. Milan Pelc, Renesansa. Zagreb: Naklada Ljevak 2007., poglavlja Kiparstvo, str. 275-365; Slikarstvo, str. 443-538; Schiavoni, str. 569-593;
 4. AAVV., Hrvatska i Europa III. Barok i prosvjetiteljstvo. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 2003. Urednici Ivan Supičić i Ivan Golub, str. 618-702;
 5. Priručnik za terensku nastavu: Trogir – Lepoglava – Belec, (prir.) Tanja Trška Miklošić i Danko Šourek, Zagreb: Leykam International; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011.;
 6. Penelope J. E. Davies; Walter B.Denny; Frima Fox Hofrichter; Joseph Jacobs; Ann M. Roberts; David L. Simon, Jansonova povijest umjetnosti: zapadna tradicija, 7. izdanje, Varaždin: Stanek d.o.o., 2008. [prema djelu H. W. Jansona Povijest umjetnosti /History of art: a survey of the major visual arts from the dawn of history to the present day, prvo izdanje 1962.], str. 469-787 (poglavlja 14–22, samo dijelovi koji se odnose na slikarstvo i skulpturu);
Dopunska literatura
 1. Heinrich Wölfflin, Klasična umjetnost. Zagreb: Matica hrvatska 1969. [Prijevod djela: Die klassische Kunst: eine Einführung in die italienische Renaissance, prvo izdanje 1899.];
 2. AAVV, Hrvatska renesansa, (ur.) Miljenko Jurković, Alain Erlande-Brandenburg, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2004., str. 134-220 i kataloške jedinice.
 3. Lionello Venturi, Od Giotta do Chagala. Zagreb: Mladost, 1957. [Prijevod djela: Pittura. Come si guarda un quadro, prvo izdanje 1947.].
 4. AAVV, Manirizam, (ur.) Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2000.
 5. AAVV, Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće, katalog izložbe, (ur.) Vladimir Marković, Zagreb: Muzejski prostor, 1987.
 6. Anđela Horvat, Radmila Matejčić, Kruno Prijatelj, Barok u Hrvatskoj. Zagreb: Liber, 1982.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar