Naziv
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
128889
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga seminara studente upoznati s temeljnim pojmovima analize diskursa. Teorijska znanja primjenjuju se na specifičnostima tekstova koje nalazimo u komunikacijskim tehnologijama. Analizom tih tekstova dolazi se do uvida kako se stvaraju nova komunikacijska pravila i rituali.
Sadržaj
 1. Uvod u seminar - pregled pojma 'diskurs', terminološke dileme, raznovrsni pristupi u analizi diskursa.
 2. Uvod u seminar - pregled pojma 'diskurs', terminološke dileme, raznovrsni pristupi u analizi diskursa: kritička analiza diskursa.
 3. Informacijska i komunikacijska tehnologija - računalno posredovana komunikacija.
 4. Istraživanje društvenih mreža.
 5. Multimodalnost u analizi diskursa.
 6. Pragmatika - 'konvencija', 'kontekst'.
 7. Pragmatika - performativnost.
 8. Rad na satu - analiza odabranih primjera teksta. Rad u paru. Rasprava.
 9. Gledanje tematski relevantnog video sadržaja (dokumentarac; epizoda; isječci). Bilješke o pogledanom.
 10. Rasprava o pogledanom sadržaju na temelju smjernica iz studentskih bilješki i tema koje smo dosad obradili.
 11. Rasprava u razredu o istraživanjima za obavezni seminarski rad.
 12. Čitanje odabranog poglavlja/članka sa smjernicama. Rasprava na satu.
 13. Rad na satu - analiza odabranih primjera teksta. Rad u paru. Rasprava.
 14. Čitanje odabranog poglavlja/članka sa smjernicama. Rasprava na satu.
 15. Rad na satu - analiza odabranih primjera teksta. Rad u paru. Rasprava.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti osnovne pojmove u analizi diskursa, kritičkoj analizi diskursa i određenim područjima pragmatičkih istraživanja.
 2. Studenti će moći prepoznati nove komunikacijske obrasce proizašle iz upotrebe novih komunikacijskih tehnologija.
 3. Studenti će moći procijeniti ulogu i utjecaj komunikacijske tehnologije na komunikacijske obrasce u engleskome i hrvatskome jeziku.
 4. Studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku.
 5. studenti će moći prepoznati utjecaje društvenih i spoznajnih čimbenika u sinkronijskoj organizaciji jezika
 6. Studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem
 7. Studenti će moći pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada u vezi s novim komunikacijskim tehnologijama i njihovim utjecajem na jezik i na komunikacijske obrasce.
 8. Studenti će moći samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje vlastitog lingvističkog istraživanja u engleskom
Metode podučavanja
2 sata seminara
Metode ocjenjivanja
seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Baron, N. (2008). Always On: Language in an Online and Mobile World. Oxford University Press: USA.
 2. Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. Routledge University Press.
 3. Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge University press
 4. Schiffrin, D., Tannen, D. and H. E. Hamilton (2003) The Handbook of Discourse Analysis. Wiley-Blackwell.
 5. Van Dijk, T. A. (2011). Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Sage Publications.
Dopunska literatura
 1. Austin, J. L. (1962), How to do Things with Words, Oxford University Press
 2. Bodomo, B. A. (2010). Computer-mediated communication for linguistics and literacy: technology and natural language education. Information Science Reference.
 3. Yus, F. (2011). Cyberpragmatics: internet-mediated communication in context. John Benjamins Publishing.
 4. Thurlow, C. et al. (2004). Computer-Mediated Communication. Social Interaction and the Internet. Sage Publications Ltd.
 5. Searle, John R. (1969), Speech Acts – An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge University Press
 6. Lankshear, C. et al. (2007). New Literacies Sampler. Peter Lang Publishing.
 7. Danet, B. and S. Herring (eds) (2007). The Multilingual Internet: Language, Culture, and Communication Online. Oxford University Press: USA.
 8. Crystal, D. (2000). Language and the Internet. Cambridge University Press.
 9. Brown, G. i Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar