Naziv
Lingvistika govora
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
51310
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
60

Cilj
Studenti ovim kolegijem dobivaju teorijska znanja iz područja lingvistike govora i govorne stilistike.
Sadržaj
 1. Uvod u lingvistiku govora.
 2. Uvod u semiologiju. Jezični znak: definicija, principi; motiviranost.
 3. Govorni znak: definicija, principi; motiviranost; simultanost; globalnost.
 4. Komunikacijski modeli. Saussureov opis govornog kruga.
 5. Jakobsonove jezične funkcije. Saussureove dihotomije.
 6. Organizacija govorne poruke. Vrednote govorenoga jezika prema Petru Guberini.
 7. Pisanje prvoga kolokvija.
 8. Sustavnost i univerzalnost govornoga izraza emocije.
 9. Ballyeva afektivna stilistika. Govorna stilistika Petra Guberine.
 10. Stilistička vrijednost složenih rečenica. Kvantitativna i kvalitativna stilistika.
 11. Lingvistička stilistika.
 12. Eksperimentalna govorna stilistika. Govorni i pjesnički znak.
 13. Govorenje i pisanje. Komunikacija pismom. Vizualna poezija.
 14. Govorna stilistika u književnim tekstovima. Bezglagolska rečenica. Slobodni neupravni govor.
 15. Pisanje drugoga kolokvija.

Ishodi učenja
 1. Objasniti karakteristike jezičnoga i govornoga znaka.
 2. Objasniti sustavnost govora u kontekstu lingvistike govora.
 3. Objasniti razliku između Ballyjeve i Guberinine stilistike.
 4. Analizirati postupke na fonostilističkoj, morfostilističkoj, semantostilističkoj i sintaktostilističkoj razini.
 5. Analizirati organizaciju govorne poruke.
 6. Navesti Jakobsonove jezične funkcije i objasniti njihovu komunikacijsku primjenu.
 7. Analizirati postupke govorne stilistike u govorenome i pisanome tekstu.
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, kolokvij, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Branko Vuletić: Lingvistika govora. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, Zagreb, 2007.
 2. Branko Vuletić: Govorna stilistika. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, Zagreb, 2006.
Dopunska literatura
 1. Zrinjka Glovacki-Bernardi, August Kovačec i dr.: Uvod u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb 2007.
 2. Petar Guberina: Zvuk i pokret u jeziku. Zavod za fonetiku, Zagreb, 1967.
 3. Roman Jakobson: O jeziku. Priredile: Linda R. Waugh i Monique Monville-Burston; s engleskoga preveo Damjan Lalović, Disput, Zagreb, [1990] 2008.
 4. Ferdinand de Saussure: Tečaj opće lingvistike (uvod i komentar Tullio De Mauro; prijevod s francuskoga i talijanskoga Vojmir Vinja; predgovor hrvatskom izdanju August Kovačec), ArTresor naklada i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2000.
 5. Jelena Vlašić Duić: U Abesiniju za fonetičara: Govor u hrvatskome filmu. HFS i FF Press, Zagreb, 2013.
 6. Branko Vuletić: Gramatika govora. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1980.

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar