Naziv
Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
131727
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati polaznike s tekstovima hrvatske ranonovovjekovne književnosti u kojima važnu ulogu imaju očitovanja igre i ludičkog. Analizom aspekata igralačkog u književnim djelima pokušati odgovoriti na pitanje o funkciji igre u književnoj kulturi, kao i o odnosu igre i estetskog.
Sadržaj
 1. Uvod; obavijesti o sadržaju kolegija, literaturi i obavezama polaznika; pregled temeljnih obilježja hrvatske dopreporodne književne kulture; osnovni pojmovi književne antropologije; imanentistički i kontekstualizacijski pristupi starijoj književnosti.
 2. Osnovni pojmovi književne antropologije I; neki antropološki aspekti predmoderne književnosti (odnos muško-žensko, prikaz emocija, svijet kulture i svijet prirode, tijelo i smrt, imaginarno i zbiljsko, prostor i vrijeme, politika i estetika).
 3. Osnovni pojmovi književne antropologije II; neki antropološki aspekti predmoderne književnosti (odnos muško-žensko, prikaz emocija, svijet kulture i svijet prirode, tijelo i smrt, imaginarno i zbiljsko, prostor i vrijeme, politika i estetika).
 4. Shvaćanja igre i njezina mjesta u kulturi (J. Huizinga, R. Caillois) I; književnost kao igra, igra u književnim tekstovima; igra kao književna tema i kao performativ; ludičko i književni postupci; stilske manifestacije ludičkog; ludička interdiskurzivnost.
 5. Shvaćanja igre i njezina mjesta u kulturi (J. Huizinga, R. Caillois) II; književnost kao igra, igra u književnim tekstovima; igra kao književna tema i kao performativ; ludičko i književni postupci; stilske manifestacije ludičkog; ludička interdiskurzivnost.
 6. Igra kao transgresija i subverzija (Bahtinova koncepcija karnevalske kulture); ludičko i komično; ludički aspekti kazališta i drame; ludus i književni manirizam.
 7. Dramska djela i maskerate Nikole Nalješkovića; Bahtin i karnevaleskno.
 8. Dramski opus Marina Držića I: igra kao ritual i kao izvedba, ludički književni postupci (parodija, prekodiranje, teatar u teatru); Novela od Stanca, Arkulin, Tirena, Venere i Adon.
 9. Dramski opus Marina Držića II: igra kao ritual i kao izvedba, ludički književni postupci (parodija, prekodiranje, teatar u teatru); Novela od Stanca, Arkulin, Tirena, Venere i Adon.
 10. Ludičko i književni postupci I; stilske manifestacije ludičkog; konceptualna lirika i barokni stil; anonimne pjesme Zlatarove skupine u Ranjininu zborniku, konceptualna lirika Dinka Ranjine, barokna lirika Dživa Bunića Vučića i Ignjata Đurđevića.
 11. Ludičko i književni postupci II; stilske manifestacije ludičkog; konceptualna lirika i barokni stil; anonimne pjesme Zlatarove skupine u Ranjininu zborniku, konceptualna lirika Dinka Ranjine, barokna lirika Dživa Bunića Vučića i Ignjata Đurđevića.
 12. Ludičko i žanrovi I; ludička intertekstualnost i interdiskurzivnost; primjer komične poeme: Dživo Bunić Vučić, Stijepo Đurđević, Ignjat Đurđević.
 13. Ludičko i žanrovi II; ludička intertekstualnost i interdiskurzivnost; primjer komične poeme: Dživo Bunić Vučić, Stijepo Đurđević, Ignjat Đurđević.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti osnovne koncepte književne antropologije i shvaćanja igre i njezina mjesta u kulturi na proučavanje starije hrvatske književnosti.
 2. Analizirati aspekte igralačkog u djelima ranonovovjekovne hrvatske književnosti.
 3. Prepoznati artificijelne književne postupke (artificijelan stil, poigravanje literarnim konvencijama), tematiziranje igre i izvođenje igre u starijemu književnom tekstu.
 4. Usporediti igralačke književne tekstove evropske i hrvatske predmoderne književnosti.
Metode podučavanja
Izlaganje i rasprava, rad na pripremljenim materijalima, različiti oblici multimedijalne prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata, usmena izlaganja, pisanje kraćih pismenih radova, pisanje seminarskog rada, završni usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kajoa, Rože (Caillois, Roger): Igre i ljudi. Maska i zanos, Beograd 1965.
 2. Pavlović, Dragoljub: »Пародије љубавне и пасторалне поезије у дубровачкој књижевности«, u: Старија југословенска књижевност, Beograd 1971, str. 393–402.
 3. Bahtin, Mihail: Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse, Beograd 1978, str. 7–69.
 4. Pavao Pavličić: »Parodijski aspekti baroknih komičnih poema«, u: Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti, Split 1979, str. 129–144.
 5. Čale, Frano: »O životu i djelu Marina Držića«, u: Marin Držić, Djela, prir. F. Čale, Zagreb 1987, str. 11–168.
 6. Huizinga, Johan: Homo ludens. О podrijetlu kulture u igri, Zagreb 1992.
 7. Kravar, Zoran: Nakon godine MDC. Studije o književnom baroku i dodirnim temama, Dubrovnik 1993.
 8. Čale-Feldman, Lada: Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Zagreb 1997, str. 159–174.
 9. Kravar, Zoran: »Jedan dijeljeno s tri: Acutezza u Bunića, Gundulića i Đurđevića«, u: Hrvatska književna baština, 2, Zagreb 2003, str. 417–449.
 10. Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz starije hrvatske književnosti, ur. Ž. Benčić i D. Fališevac, Zagreb 2006. (odabrani tekstovi)
 11. Critchley, Simon: O humoru, Zagreb 2007.
 12. Fališevac, Dunja: »Concetto kao pojam barokne poetike i pjesnički postupak u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća«, u: Stari pisci hrvatski i njihove poetike, Zagreb 22007, str. 201–228.
 13. Bogdan, Tomislav: Ljubavi razlike. Tekstualni subjekt u hrvatskoj ljubavnoj lirici 15. i 16. stoljeća, Zagreb 2012, str. 179–184, 188–196, 249–274.
 14. Bogdan, Tomislav: »Držićev antipetrarkizam«, u: Prva svitlos. Studije o hrvatskoj renesansnoj književnosti, Zagreb 2017, str. 199–221.
 15. Bogdan, Tomislav: »Kratki spojevi: zamke kontekstualizacijskih pristupa renesansnoj književnosti«, u: Prva svitlos. Studije o hrvatskoj renesansnoj književnosti, Zagreb 2017, str. 11–35.
 16. Bogdan, Tomislav: »Nalješkovićeve maskerate«, u: Prva svitlos. Studije o hrvatskoj renesansnoj književnosti, Zagreb 2017, str. 181–198.
Dopunska literatura
 1. Švelec, Franjo: Komički teatar Marina Držića, Zagreb 1968.
 2. Novak, Slobodan Prosperov: Planeta Držić. Ogled o vlasti, Zagreb 1984.
 3. Fališevac, Dunja: Ivan Bunić Vučić, Zagreb 1987.
 4. Pavličić, Pavao: Poetika manirizma, Zagreb 1988.
 5. Kravar, Zoran: Das Barock in der kroatischen Literatur, Köln–Weimar–Wien 1991.
 6. Fališevac, Dunja: Smiješno & ozbiljno u staroj hrvatskoj književnosti, Zagreb 1995.
 7. Pavličić, Pavao: Barokni stih u Dubrovniku, Dubrovnik 1995.
 8. Gulin Zrnić, Valentina: »Antropološka vizura povijesti: Držićev Dubrovnik«, Etnološka tribina, 19 (1996), str. 151–169.
 9. Bojović, Zlata: »Игњат Ђурђевић«, u: Ignjat Đurđević, Избор из дела, prir. Z. Bojović, Beograd 1997, str. 7–67.
 10. Rapacka, Joanna: Zaljubljeni u vilu. Studije o hrvatskoj književnosti i kulturi, Split 1997.
 11. Curtius, Ernst R.: Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Zagreb 21998, str. 291–321.
 12. Gulin Zrnić, Valentina: »Mediteran iz mediteranskoga kuta: renesansni Dubrovnik«, Književna smotra, 2–3 (1999), str. 95–101.
 13. Dülmen, Richard van: Otkriće individuuma 1500. –1800., Zagreb 2005.
 14. Đorđević, Bojan: Nikola Nalješković dubrovački pisac XVI veka, Beograd 2005.
 15. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću, ur. D. Dukić, Zagreb 2005.
 16. Fališevac, Dunja: Dubrovnik – otvoreni i zatvoreni grad. Studije o dubrovačkoj književnoj kulturi, Zagreb 2007.
 17. Stojan, Slavica: Slast tartare. Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika, Zagreb–Dubrovnik 2007.
 18. Košuta, Leo: »Siena u životu i djelu Marina Držića«, u: Putovima kanonizacije. Zbornik radova o Marinu Držiću (1508–2008), ur. N. Batušić i D. Fališevac, Zagreb 2008, str. 220–262.
 19. Leksikon hrvatske književnosti. Djela, Zagreb 2008. (odabrani članci)
 20. Petrović, Svetozar: »Književno djelo kao igra«, u: Појмови и читања, Beograd 2008, str. 7–17.
 21. Leksikon Marina Držića, Zagreb 2009. (odabrani članci)
 22. Hrvatska književna enciklopedija, sv. 1–4, Zagreb 2010–2012. (odabrani članci)
 23. Čale Feldman, Lada: U san nije vjerovati, Zagreb 2012.
 24. Fališevac, Dunja: Slike starog Dubrovnika. Filološke i književnoantropološke studije, Zagreb 2013.
 25. Bogdan, Tomislav: Prva svitlos. Studije o hrvatskoj renesansnoj književnosti, Zagreb 2017.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar