Naziv
Magija u srednjem vijeku
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
170912
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Postići temeljito razumijevanje pojma magije. Ispitivanje srednjovjekovnih magijskih vjerovanja i praksi. Pokušaj lociranja kulturnog konteksta ovog sveprisutnog fenomena povezanog sa srednjovjekovnom religijom i znanošću. Iscrpnije i bolje upoznavanje studenata s političkim, društvenim i kulturnim poveznicama magije i općeprihvaćene vjerske prakse. Određivanje društvenih skupina koje su se u srednjem vijeku bavile magijom, kao i poveznice s različitim skupinama korisnika magijskih vjerovanja i praksi. Dati razrađeniji uvid u glavna povijesna svjedočanstva toga vremena, posebice u narativnim vrelima. Kroz povijest mentaliteta prikazati kako su magiju definirali i percipirali u srednjovjekovnoj kulturi; kako je magija u kršćanskom svijetu bila povezana s magijom drugih kultura (arapske i pogotovo židovske). Veza magije i predodžbi o vještičarenju u kasnosrednjovjekovnoj Europi. Reakcije protiv okultne filozofije i magije: pomama za vješticama. Promjena u poimanju i funkciji magije među intelektualnom elitom u renesansno doba. Obuhvatnije upoznati studenta s prijelomnim razdobljem koje je pripremilo prijelaz u renesansu na temelju modernih historiografskih interpretacija.
Sadržaj
 1. Uvod. Definicija i temeljni pojmovi. Literatura i izvori.
 2. Povijesni i antropološki značaj primitivne magije. Kulturna povijest magije.
 3. Klasična kultura staroga grčko-rimskog svijeta kao izvor srednjovjekovne magije.
 4. Tradicionalna kultura germanskih i keltskih naroda kao izvor srednjovjekovne magije.
 5. Magija kao raskrižje i sjecište između srednjovjekovne religije i znanosti.
 6. «Demonska» i «prirodna» magija; veza između okultnih znanosti u Zapadnoj Europi i magijskih praksi.
 7. Magija kao područje u kojem se pučka kultura susreće s učenom kulturom.
 8. Pučka tradicija magije.
 9. Predodžbe o magiji koje su prevladavale u dvorskoj kulturi kasnosrednjovjekovne Europe (12.-15- stoljeće).
 10. Uvoz arapskog učenja u zapadnu Europu, nove koncepcije o okultnim znanostima, uključujući astrologiju, alkemiju i povezana područja prirodne magije (12. stoljeće).
 11. Demonska magija nekromancije i svećeničko podzemlje; nekromancija u egzemplumima.
 12. Reakcija Crkve i države na različite oblike magije: moralne osude teologa i propovjednika, zakonske zabrane zakonodavaca.
 13. Sudbeni progon magijskih praksi od strane vjerskih i svjetovnih sudova.
 14. Pomama za vješticama. Prestanak progona čarobnjaka u Europi.
 15. Povijest srednjovjekovne magije kao povijest suprotstavljenih shvaćanja o naravi magije. Nedemonska magija i razvitak eksperimentalnih znanosti u novoj povijesnoj epohi.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i analizirati društvenopolitičke i kulturne procese u europskom srednjovjekovlju.
 2. Identificirati i objasniti temeljne povijesne procese u zadanome kronološkom okviru.
 3. Identificirati i objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi.
 4. Ocijeniti značenje proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu.
 5. Usvojiti sposobnost samostalnog zaključivanja na temelju povijesnih izvora i historiografskih tumačenja.
 6. Istražiti različita historijska i teorijska gledišta koja omogućavaju diferencirane perspektive o određenim povijesnim fenomenima.
Metode podučavanja
Predavanja. Seminari i radionice, Samostalno zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje, seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Richard Kieckhefer, Magija u srednjem vijeku, Pula 2017.
 2. Vladimir Bayer, Ugovor s đavlom, Zagreb 1982.
 3. Žolt Lazar, Značaj primitivne magije, Novi sad 2008.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar