Naziv
Marx i marksističke filozofije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51267
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvođenje u problematiku Marxove misli i marksističkih filozofija. Upoznavanje s temama Marxove filozofije i osnovnim problemima marksizma Razumijevanje osnovnih pojmova i marksističkih filozofija. Snalaženje u analizi Marxovih i marksističkih tekstova
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Pregled povijesnog razvoja Marxove misli i njene različite interpretacije
 3. Pregled razvoja marksističkih filozofija
 4. Upoznavanje s različitim marksističkim misliocima
 5. Upoznavanje s Marxovim i marksističkim promišljanjem dijalektike teorije i prakse

Ishodi učenja
 1. klasificirati različite interpretacije marksističke teorije i tradcije
 2. snalaženje unutar temama Marxove filozofije i osnovnim problemima marksizma
 3. stjecanje osnovnih znanja iz historijskoga materijalizma
 4. upoznavanje s temeljima Marxove i marksističke znanstveno- filozofske metodologije
 5. Upoznavanje temeljima Marxove i marksističke znanstveno-filozofske metodologije analize društva, povijesti i ekonomije
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit uz evaluaciju ukupnog rada u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Marx, K. (1844): Prilog jevrejskom pitanju., u: K. Marx i F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb (bilo koja godina izdanja).
 2. Marx, K. (1845): Teze o Feuerbachu, u: K. Marx i F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb – bilo koja godina izdanja.
 3. Marx, K. i Engels F. (1845): Sveta porodica ili kritika kritičke kritike protiv Bruna Bauera i drugova, Kultura, Beograd, 1964, (samo VI poglavlje, paragraf d), [ili bilo koje drugo izdanje]
 4. Marx, K. i Engels F., (1845-1846): Njemačka ideologija (samo dio u: K. Marx i F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb – bilo koja godina izdanja).
 5. Marx, K. (1847): Bijeda filozofije i pismo Annenkovu, Bigz, Beograd, 1977 [ili bilo koje drugo izdanje]
 6. Marx, K. i Engels F., (1848): Manifest komunističke partije, [bilo koje izdanje].
 7. Marx, K. (1859): Predgovor. Prilog kritici političke ekonomije, Bigz, Beograd, 1976 [ili bilo koje drugo izdanje].
 8. Marx, K. (1865/1898): Nadnica, cijena, profit, u: K. Marx – F. Engels, u: Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978, str . ili Marx K. (1852): 18 Brimer Louisa Bonapartea, u: K. Marx – F. Engels, Dela, tom 11, Beograd,1975 str. 91-168; (i druga izdanja).
 9. Marx, K. (1871) Građanski rat u Francuskoj, Kultura, Zagreb, 1959 [ili bilo koje drugo izdanje].
 10. Marx, K. (1875), Kritika gotskog programa, Kultura, Zagreb, 1950 [ili bilo koje drugo izdanje].
 11. Engels, F. (1890), Pismo J. Blochu, [bilo koje izdanje].
Dopunska literatura
 1. Vranicki P., Historija marksizma, ckade, Zagreb, 1987, (I i II tom).
 2. Rjazanov D. B., Marks i Engels (1922), Bigz, Beograd, 1975.
 3. Hobsbawm E., Revolutionaries, Windenfeld & Nicolson, London, 1972.
 4. Tronti M., Operai e capitale, Einaudi, Torino 1965, (ili engleski prijevod Workers and Capital (1965) -samo uvod “Marx Yesterday and Today”, web: https://operaismoinenglish.wordpress.com/2011/04/29/marx-yesterday-and-today].
 5. Kautsky K., ‘Ortodoskni marksizam’ i reformizam, Globus, Zagreb, 1979.
 6. Althusser L., Za Marxa, Nolit, Beograd, 1971,
 7. Bloch, E., Marksove teze o Fojerbahu,Bigz, Beograd, 1976.
 8. Engels F., Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, Bigz, Beograd, 1976 (ili bilo koje izdanje)
 9. Engels, Uloga rada pri pretvaranju majmuna u čovjeka, u : K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978,
 10. Engles F., Ludwig Feuerbach i kraj njemačke klasične filozofije, u: K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978, str. 1335-1366 (ili bilo koje drugo izdanje)
 11. Lukács G., Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1970.
 12. Petrović, G., Mišljenje revolucije, Naprijed – Nolit, Zagreb –Beograd, 1986.
 13. Marcuse H., Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1989,
 14. Korsch K., Marksizam i revolucija, Globus, Zagreb, 1983
 15. Marx-Engels, Članci iz „Novih rajnskih novina“, Rad, Beograd, 1982.
 16. Colletti, L. (1969): Ideologija i društvo, Zagreb, Školska knjiga,prev.V.Frangeš, 1982.
 17. Colletti, L. (1969): Marksizam i Hegel, Beograd, Nolit, 1982.
 18. Thomas, P.( 2009), The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism, Historical Materialism Book Series, vol. 24, Brill, Leiden/Boston.
 19. Balibar, E. (1993): La philosophie de Marx, La Découverte (ili engleski prijevod Balibar, The Philosophy of Marx, Vreso, London, 2017.
 20. Gramsci, A. (1948): Gramsci, Historijski materijalizam i filozofija Benedetta Crocea, Zagreb, Naprijed, 1958.
 21. Luxemburg, Izabrani spisi, Naprijed, Zagreb, 1974.
 22. Lenjin V. I., Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma (1916), Kultura, Zagreb, 1948,
 23. Gramsci, Izabrana dela. predgovor Jože i Marija Vilfan, Beograd, Kultura, 1959.
 24. Hobsbawn, E. (1973): On History, London, 1997
 25. Marx, K. (1848-1850): Klasne borbe u Francuskoj (1848-1850) , u: K. Marx – F. Engels, Dela, tom 11, Beograd, str. 8-90. (i druga izdanja)
 26. Marx, K. (1867): Kapital : kritika političke ekonomije (dijelovi prve knjige po dogovoru), Beogradski izdavačko-grafički zavod., prev. Moša Pijade i Rodoljub Čolaković, 1973 ( i druga izdanja)
 27. Lukács, G. (1923 ): Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1977.
 28. Hyppolite, J. (1955): Studije o Marxu i Hegelu, Zagreb, Školska knjiga, prev.R.Kalanj i V.Mikecin, 1977.
 29. Petrović, G. (1973): Filozofija i revolucija, Zagreb, Naprijed.
 30. Petrović, G. (1976): Marksizam i filozofija, Zagreb, Naprijed.
 31. Zanardo, A., (1974): Filozofija i socijalizam, Komunist, Beograd, 1976.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 25. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 27. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 33. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 34. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 35. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 36. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 37. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 45. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 46. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar