Naziv
Metode psiholingvističkih istraživanja 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
129270
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Po završetku kolegija (Metode psiholingvističkih istraživanja 2) student će moći: razlikovati osnovne karakteristike jezičnih poremećaja, usporediti različite metodološke pristupe u istraživanjima, kritički valorizirati znanstvenu literaturu te stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o deficitima jezične produkcije i percepcije.
Sadržaj
 1. Uvodni sat
 2. Deficiti leksičko-semantičkog sustava
 3. Deficiti leksičko-semantičke produkcije
 4. Deficiti leksičko-semantičke percepcije
 5. Deficiti leksičko-semantičke pohrane
 6. Deficiti leksičko-semantičkog pristupa
 7. Prvi kolokvij
 8. Eksperimentalna istraživanja - seminarski zadatak 1
 9. Eksperimentalna istraživanja - seminarski zadatak 2
 10. Eksperimentalna istraživanja - seminarski zadatak 3
 11. Eksperimentalna istraživanja - seminarski zadatak 4
 12. Eksperimentalna istraživanja - seminarski zadatak 5
 13. Eksperimentalna istraživanja - seminarski zadatak 6
 14. Drugi kolokvij
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Usporediti različite psiholingvističke pristupe u istraživanju jezičnih poremećaja
 2. Razlikovati deficite jezične produkcije i percepcije
 3. Primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezičnih poremećaja
 4. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja psiholingvistike i neurolingvistike
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
2 pisana kolokvija na temelju zadane literature i prezentacija s nastave, seminarski zadatak, prisustvovanje nastavi

Obavezna literatura
 1. Cummings L. (2008) Clinical linguistics. Edinburgh University Press
 2. Erdeljac, Vlasta (2009) Mentalni leksikon: modeli i činjenice. Ibis grafika.
 3. Hillis, A.E. (Ed.) (2015) The Handbook of Adult Language Disorders. Taylor& Francis Edition
 4. Stimmer, Brigitte& Whiteker Harry A. (eds), (2008): Handbook of Neuroscience of language, Oxford: Elsevier.
Dopunska literatura
 1. Gregory , S. & Hickok, G. (Eds.) (2016) Neurobiology of language. Academic Press

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar