Naziv
Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
102232
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa načinom dokumentiranja i primjerenom metodologijom obrade keramičke građe s kojom se arheolozi susreću već po samom završetku iskopavanja arheološkog lokaliteta. Tijekom kolegija studente će se upoznati s analizom i opisom keramičke građe promatrajući fizičke karakteristike keramike, vrstu materijala, tehniku i način pečenja, te stil. Svi ovi aspekti nužni su za prepoznavanje, klasificiranje i analizu keramičke građe.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Porijeklo i nastanak keramičkih posuda
 3. Fizičke karakteristike keramike
 4. Lanac operacija u proizvodnom postupku keramičke proizvodnje: glina i primjese
 5. Lanac operacija u proizvodnom postupku keramičke proizvodnje: oblikovanje, pečenje, tretiranje površine
 6. Morfologija keramičkih posuda
 7. Tehnike ukrašavanja
 8. Klasifikacija i tipologija
 9. Klasifikacija prema obliku posude
 10. Klasifikacija prema geometrijskim parametrima
 11. Funkcionalna analiza: tragovi upotrebe i korištenja
 12. Arheometrijske analize keramičkog materijala
 13. Recikliranje i ponovna upotreba
 14. Organizacija keramičke proizvodnje: standardizacija proizvoda i specijalizacija zanata
 15. Eksperimentalna arheologija

Ishodi učenja
 1. Izabrati primjerenu znanstvenu analizu za interpretaciju kulturne, socijalne, funkcionalne ili religiozne komponente.
 2. Primijeniti stečeno znanje pri obradi i klasifikaciji keramičke građe
 3. Prepoznati sve korake u lancu operacija keramičke proizvodnje
 4. Nabrojati i definirati tipološke pristupe obrade keramičke građe
 5. Samostalno klasificirati i analizirati keramički materijal koristeći prikladnu metodologiju
 6. Primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala
 7. U dogovoru s nadređenima sudjelovati u organizaciji, podjeli poslova i provođenju klasifikacije arheološke građe
Metode podučavanja
Predavanja i praktičan rad s arheološkim materijalom
Metode ocjenjivanja
Kroz pismeni ispit na kraju semestra provjerava se prepoznavanje teoretskih i metodoloških okvira obrade keramičke građe te primjena znanja na praktičnim primjerima odabranog materijala.

Obavezna literatura
 1. A. O. Shepard: „Ceramics for the archaeologist“, Carnegie Institution of Washington, Washington 1985.
 2. P. M. Rice: „Pottery Analysis: A source book“, The University of Chicago Press, Chicago & London 1987.
 3. I. Miloglav: Keramika u arheologiji. Lončarstvo vučedolske kulture na vinkovačkom području, Acta Musei Cibalensis 7, FF press, Gradski muzej Vinkovci, Zagreb-Vinkovci, 2016.
 4. J. Vuković: Studije keramike. Teorija i metodologija u analizama grnčarije u arheologiji, Zavod za udžbenike, Beograd, 2017.
Dopunska literatura
 1. M. Horvat: „Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv“, Razprave Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1999.
 2. C. Orton, P. Tyers & A. Vince: „Pottery in archaeology“, Cambridge manuals in archaeology, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 3. C. M. Sinopoli: „Approaches to Archaeological Ceramics“, Plenum Press, New York & London 1991.
 4. E. B. Banning: „The Archaeologist's Laboratory. The Analysis of Archaeological Data“, Interdisciplinary Contributions to Archaeology, Springer, New York, 2000.
 5. C. Knappett: „Pottery“ u Archaeological Methods vol. II, ur. H. D. G. Maschner & C. Chippindale, Altamira Press, Oxford 2005, 673-714.
 6. I. K. Whitbread: „Ceramic, petrology, clay geochemistry and ceramic production – from technology to the mind of potter“ u „Handbook of Archaeological Sciences“, ur. D. R. Brothwell & A. M. Pollard, John Wiley & Sons, Ltd, 2004, 449-459.
 7. M. Pollard, C. M. Batt, B. Stern & S. M. M. Young: „Analytical chemistry in archaeology“, Cambridge University Press, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar