Naziv
Bioetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
69886
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
60

Cilj
U teorijskom pogledu cilj je ovog kolegija upoznati studente s inovativnim bioetičkim pristupom moralnim pitanjima koja nameće znanstveno-tehnički napredak, a koja se fokusiraju u kategoriji cjelovito shvaćenog života. U praktičnom pogledu cilj je ovog kolegija osposobiti studente za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu, kao i za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela.
Sadržaj
 1. Povijesni i civilizacijski kontekst nastanka bioetike. Nastanak i razvoj bioetike. Filozofijska etika i bioetika.
 2. Pojam života u biologiji, filozofiji, bioetici i biopolitici.
 3. Život i zdravlje u biomedicinsko-bioetičkoj perspektivi.
 4. Određenje temeljne pozicije u bioetici: antropo-, pato-, bio- i eko-centrizam.
 5. Bioetika Van Rensselaera Pottera. Bioetika Fritza Jahra. Etika odgovornosti Hansa Jonasa kao etika za tehnološku civilizaciju. Etika strahopoštovanja prema životu Alberta Schweitzera.
 6. Integrativna bioetika. Metodološke i predmetne značajke integrativne bioetike. Bioetika nasuprot konceptu praktične (primijenjene) etike. Bioetički senzibilitet.
 7. Moralni status životinja i njihova prava. Speciesizam i anti-speciesizam u teoriji i praksi.
 8. Plitka (reformistička) ekologija. Filozofija i ideologija održivog razvoja. Filozofija ekološke krize Vittorija Höslea.
 9. Dubinska (revolucionarna) ekologija. Ekofilozofija.
 10. Nuklearna tehnologija. Voda kao bioetički problem. Genetički modificirani organizmi.
 11. Klinička bioetika. Odnos liječnik-pacijent. Etika sestrinstva. Informirani pristanak. Etika biomedicinskih istraživanja.
 12. Genetička tehnologija u biomedicini. Eugenika. Medicinski potpomognuta oplodnja. Pobačaj. Transplantacija organa.
 13. Odluke na kraju života: distanazija, eutanazija i palijativna skrb.
 14. Bioetička institucionalizacija. Bioetička edukacija. Bioetika i filozofija: ontologija, antropologija, epistemologija, praktička filozofija i filozofija povijesti.
 15. Bioetika i feminizam. Bioetika i religija. Bioetika i pravo. Bioetika i ekonomija. Bioetika i zdravstvena politika. Bioetika i umjetnost. Bioetika i mediji. Bioetika u Hrvatskoj.

Ishodi učenja
 1. Upoznatost s predmetom i metodama bioetike
 2. Upoznatost s pojedinim temama bioetike
 3. Upoznatost s pojedinim metodologijama bioetike
 4. Osposobljenost za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu
 5. Osposobljenost za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela
Metode podučavanja
Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. Dvije knjige po izboru od sljedećih knjiga: M. Aramini: Uvod u bioetiku (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009) I. Cifrić (ur.): Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva (zbornik radova; Hrvatsko sociološko društvo/Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1998) A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004) A. Čović (ur.): Izazovi bioetike (zbornik radova; Hrvatsko filozofsko društvo/Pergamena, Zagreb, 2000) A. Čović / N. Gosić / L. Tomašević (ur.): Od nove medicinske etike do integrativne bioetike (zbornik radova; Pergamena, Zagreb, 2009) H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990) T. Krznar: Bioetički mozaik. Pokušaj prikaza okolišne problematike u bioetičkom kontekstu (Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009) T. Krznar (ur.): Čovjek i priroda. Prilog određivanju odnosa (Pergamena, Zagreb, 2013) T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001) I. Rinčić / A. Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike (Pergamena, Zagreb, 2012) V. R. Potter: Bioetika – most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007) P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003) I. Šegota (ur.): Nova medicinska etika (temat; u: Društvena istraživanja, 5/1996) V. Valjan: Bioetika (Svjetlo Riječi, Sarajevo / Zagreb, 2004) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007)
Dopunska literatura
 1. Dvije knjige po izboru od sljedećih knjiga: Z. Bošković: Pravo i medicina (Pergamena, Zagreb, 2007) Cifrić: Socijalna ekologija (Globus, Zagreb, 1989) I. Cifrić: Bioetička ekumena (Pergamena, Zagreb, 2007) Čović / M. Radonić (ur.): Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji (zbornik radova; Pergamena / Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Zagreb, 2011) R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O’Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998) R. Drezgić / D. Duhaček / J. Vasiljević (ur.): Ekofeminizam. Nova politička odgovornost (zbornik radova; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2012) J. Dunayer: Specizam (Dvostruka duga / Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec/Zagreb, 2009) F. Fukuyama: Kraj čovjeka? Naša poslijeljudska budućnost (Izvori, Zagreb, 2003) L. Gajski: Lijekovi ili priča o obmani (Pergamena, Zagreb, 2009) M. Geiger Zeman / Z. Zeman: Uvod u sociologiju (održivih) zajednica (IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 2010) N. Gosić: Bioetika in vivo (Pergamena, Zagreb, 2005) N. Gosić: Bioetičke perspektive (Pergamena, Zagreb, 2011) J. Habermas: Budućnost ljudske prirode (Naklada Breza, Zagreb, 2006) V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996) I. Illich: Medicinska nemeza. Eksproprijacija zdravlja (Litteris, Zagreb, 2010) Ivan Pavao II.: Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovratnosti ljudskog života (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003) H. Jurić: Etika odgovornosti Hansa Jonasa (Pergamena, Zagreb, 2010) S. Kalauz: Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma (Pergamena / Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb, 2011) T. Krznar: Znanje i destrukcija. Integrativna bioetika i problemi zaštite okoliša (Pergamena / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011) T. Markus: Ekologija i antiekologija (Hrvatsko sociološko društvo / Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 2004) T. Matulić: Pobačaj – drama savjesti (Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 1997) T. Matulić: Bioetički izazovi kloniranja čovjeka (Glas Koncila, Zagreb, 2006) Ch. Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust (Genesis / Prijatelji životinja, Zagreb, 2005) K. Pavelić / D. Polšek (ur.): Društveni značaj genske tehnologije (zbornik radova; IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 1999) L. Pessini: Distanazija. Do kada produžavati život? (Adamić / Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2004) S. Prijić (ur.): Pobačaj – za i protiv (Hrvatski kulturni dom, Rijeka, 1995) J. Rifkin: Biotehnološko stoljeće (Jesenski i Turk / Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1999) I. Rinčić Lerga: Bioetika i odgovornost u genetici (Pergamena, Zagreb, 2007) M. Selak: Ljudska priroda i nova epoha (Naklada Breza, Zagreb, 2013) P. Singer: Oslobođenje životinja (Ibis grafika, Zagreb, 1998) P. Sloterdijk: Pravila za čovječji park / Operabilni čovjek (u: Europski glasnik, br. 5, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2000) R. Supek: Ova jedina zemlja (Globus, Zagreb, 1989) I. Šegota (ur.): Bioetika i pitanje odbijanja transfuzije krvi (zbornik radova; Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2001) M. Štifanić / R. Dobi-Babić: Prava pacijenata (Adamić, Rijeka, 2000) M. Tokić: Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji (Pergamena, Zagreb, 2013) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i interkulturalnost (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2009) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012) N. Visković: Stablo i čovjek (Antibarbarus, Zagreb, 2001) N. Visković: Kulturna zoologija (Jesenski i Turk, Zagreb, 2009) A. Volarić-Mršić (ur.): Status ljudskog embrija (zbornik radova; Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2001) V. Vrček: GMO između prisile i otpora (Pergamena, Zagreb, 2010)

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 29. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 30. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 31. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 36. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 37. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 43. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 44. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar