Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
215506
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
75
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje početnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskom jeziku te stjecanje jezične, gramatičke i komunikativne kompetencije na elementarnoj razini (A1) primjenjive u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Sadržaj
 1. Upoznavanje studenata s literaturom, načinom rada i ocjenjivanja na kolegiju. Lekcija 1: Начало. Leksički materijal: Ruske riječi internacionalnog porijekla. Gramatički materijal: Ruska azbuka. Lične zamjenice. Rod imenica. Razgovorne konstrukcije: Pozdravljanje pri susretu i rastanku. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 2. Lekcija 2: Читаем и понимаем русские слова. Leksički materijal: Ruska imena. Fakultet (bazični leksik). Gramatički materijal: Posvojne zamjenice. Razgovorne konstrukcije: Konstrukcije koje se koriste pri susretu. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 3. Lekcija 3: Будем знакомы! Leksički materijal: Zanimanja. Gradovi. Nacionalnosti i jezici. Obitelj. Gramatički materijal: Množina imenica. Prezent glagola. Razgovorne konstrukcije: Upoznavanje. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 4. Lekcija 4: На занятиях. Leksički materijal: Dani u tjednu. Interesi. Na predavanju. Gramatički materijal: Pridjevi. Upitna zamjenica чей. Prezent glagola. Akuzativ jednine imenica (neživo). Razgovorne konstrukcije: Obraćanje sugovorniku. Molba. Odgovor na molbu. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 5. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 1-4. Kolokvij 1. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.
 6. Lekcija 5: Мой город. Leksički materijal: Brojevi 1-20. Godišnja doba. Grad. Gramatički materijal: Lokativ. Nepromjenjive imenice. Razgovorne konstrukcije: Konstrukcija Где находится?… Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 7. Lekcija 6: Семейная фотография. Leksički materijal: Brojevi 20-100. Obitelj. Rodbinski odnosi. Dob čovjeka. Godišnja doba i mjeseci. Datumi. Praznici. Gramatički materijal: Genitiv jednine. Razgovorne konstrukcije: Telefonski razgovor. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 8. Lekcija 7: За продуктами. Leksički materijal: Brojevi 100-1000. Trgovine, namirnice, cijene. Valute. Gramatički materijal: Perfekt glagola. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 9. Lekcija 7: За продуктами. Gramatički materijal: Akuzativ jednine imenica (živo). Razgovorne konstrukcije: Razgovor s prodavačem. Lekcija 8: Учиться всегда пригодится. Leksički materijal: Obrazovanje. Fakultet. Ocjene. Gramatički materijal: Glagolski vid. Futur glagola. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 10. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 5-7. Kolokvij 2. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.
 11. Lekcija 8: Учиться всегда пригодится. Gramatički materijal: Dativ. Razgovorne konstrukcije: Savjet. Prijedlog. Lekcija 9: Как провести свободное время. Leksički materijal: Sport. Interesi. Hobi. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 12. Lekcija 9: Как провести свободное время. Gramatički materijal: Instrumental. Razgovorne konstrukcije: Izražavanje ocjene. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 13. Lekcija 10: Планируем рабочий день. Gramatički materijal: Osnovni glagoli kretanja идти/ходить, ехать/ездить. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 14. Ponavljanje gradiva obrađenog u lekcijama 8-10.
 15. Kolokvij 3. Provjera stupnja usvojenosti obrađenog gradiva putem kolokvija.

Ishodi učenja
 1. navesti osnovna pravila ruske ortografske i interpunkcijske norme i primijeniti ih u pismenom izražavanju na ruskom jeziku
 2. samostalno prevesti s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski različite vrste tekstova za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 4. razumjeti, objasniti ili interpretirati naučeni sadržaj.
Metode podučavanja
Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Komunikativne igre. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima ili grupama. Obavezan samostalni rad studenata kod kuće koji se redovito provjerava.
Metode ocjenjivanja
kolokviji

Obavezna literatura
 1. Hrnjak, A. (2010) Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra.
Dopunska literatura
 1. Poljanec, R. F. (2013) Ruska gramatika za svakoga. Zagreb: Školska knjiga. Хавронина, С. А. Широченская, А. И. (2009) Русский язык в упражнениях. Москва: Издательство Прогресс Чернышов, С. И. (2003) Поехали! Санкт-Петербург: Златоуст.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar