Naziv
Hrvatski jezik u digitalnom dobu
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
225501
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati polaznike s promjenama u pisanoj i govornoj komunikaciji na hrvatskome jeziku pod utjecajem masovne digitalizacije i novih vrsta medija te ih potaknuti na samostalno istraživanje.
Sadržaj
 1. Obilježja digitalnoga doba i e-jezik
 2. Jezična globalizacija
 3. Hrvatski jezik od početaka pismenosti do digitalnoga doba
 4. Utjecaj informacijskih tehnologija na jezične promjene
 5. Promjene u pisanoj komunikaciji pod utjecajem digitalnoga doba
 6. Promjene u govornoj komunikaciji pod utjecajem digitalnoga doba
 7. Identifikacija standarda komunikacije
 8. Granice javne i privatne komunikacije
 9. Subjetifikacija u suvremenoj pisanoj i govornoj komuniikaciji
 10. Intersubjetifikacija u suvremenoj pisanoj i govornoj komuniikaciji
 11. Povezanost pisanoga i govorenoga jezika u službenoj komunikaciji
 12. Gramatičke mijene u digitalnome dobu
 13. Leksičke inovacije u digitalnome dobu
 14. Hrvatski elektronički jezični resursi
 15. Digitalizacija hrvatske pisane baštine

Ishodi učenja
 1. Objasniti promjene u pisanoj i govornoj komunikaciji na hrvatskome jeziku nastale pod utjecajem masovne digitalizacije obavijesti, znanja i svakodnevnih komunikacija.
 2. Samostalno prikupiti jezičnu građu odabranom metodom.
 3. Analizirati jezičnu građu odabranom metodom utemeljenom na prikupljenim podacima.
 4. Procijeniti primjenjivost pojedinih metoda pri obradbi jezične građe.
 5. Samostalno oblikovati zaključke o odnosima među jezičnim elementima iz prikupljene građe.
 6. Pismeno i usmeno oblikovati vlastita teorijska i empirijska opsegom manja istraživanja za potrebe studija, sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima te objavljivanja u znanstvenim i stručnim publikacijama.
Metode podučavanja
interaktivno poučavanje
suradničko učenje
timski rad
samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
zadaće
seminarski rad
završni ispit

Obavezna literatura
 1. Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“.
 2. Horst, Joop van der. 2016. Propast standardnoga jezika : mijena u jezičnoj kulturi Zapadne Europe [prev. Radovan Lučić], Zagreb : Srednja Europa.
 3. Jezik i mediji. Jedan jezik: više svjetova. Zbornik radova [ur. Jagoda Granić], Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2006.
 4. Jezik medija nekada i sada [ur. Vlasta Rišner], Zagreb – Osijek : Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2015.
 5. Tadić, Marko; Brozović-Rončević, Dunja; Kapetanović, Amir. 2012. Hrvatski jezik u digitalnom dobu / The Croatian Language in the Digital Age, Heidelberg :Springer.
Dopunska literatura
 1. Digitalno doba : masovni mediji i digitalna kultura [ur. Nada Zgrabljić Rotar], Zadar – Zagreb : Sveučilište u Zadru – Naklada medijska istraživanja, 2011.
 2. Tadić, Marko. 2003. Jezične tehnologije i hrvatski jezik, Zagreb : Exlibris.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar