Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS
2
Šifra
225426
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na ruskom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Predstavljanje sadržaja i osnovnih ciljeva kolegija. Utvrđivanje studentskih obveza. Ruska azbuka – upoznavanje s pismom.
 2. Naglasak i intonacija u ruskome jeziku. Suglasnici (asimilacija po mekoći), uvježbavanje izgovora i osnovna pravila čitanja.
 3. Samoglasnici u ruskome jeziku (redukcija samoglasnika). Asimilacija suglasnika po zvučnosti. Uvježbavanje izgovora. Predstavljanje i obraćanje (formalno i neformalno).
 4. Potvrda i nijekanje. Rod imenica. Posvojne zamjenice. Pozdravi.
 5. Upoznavanje (formalno i neformalno). Osobne zamjenice u akuzativu (Как Вас зовут?) Imena puna i skraćena, patronim (отчество). Zanimanje. Razlika: Кто это? – Кто он(а)? Primjena usvojenog leksika u svakodnevnim komunikacijskim situacijama.
 6. Uvježbavanje čitanja: kratki dijalozi. Množina imenica.
 7. Ponavljanje i uvježbavanje posvojnih zamjenica i množine imenica. Nazivi država, nacionalnosti, jezika. Razlika pridjev – prilog: русский язык – по-русски.
 8. Pisana provjera. Sadašnje vrijeme glagola (prva i druga konjugacija). Tekst: Что они делают?
 9. Uvježbavanje oblika sadašnjeg vremena pravilnih glagola na primjerima (gramatički zadaci). Čitanje i prepričavanje teksta: Мы изучаем русский язык, usvajanje novog vokabulara.
 10. Primjena sadašnjeg vremena u svakodnevnim komunikacijskim situacijama (dijalozi). Prilozi: Кто, что и как делает? Uvježbavanje prethodno usvojenih gramatičkih cjelina čitanjem i prepričavanjem teksta te primjena u govoru metodom pitanja i odgovora.
 11. Pridjevi u nominativu jednine i množine. Tekst: Наш город (tekst o Sankt-Peterburgu).
 12. Uvježbavanje oblika pridjeva na primjerima (gramatički zadaci). Primjena usvojenih leksičkih i gramatičkih cjelina (opisivanje rodnoga grada).
 13. Glagoli хотеть i мочь. Modalne konstrukcije. Složene rečenice (потому что, поэтому). Ponavljanje i priprema za usmenu provjeru.
 14. Akuzativ jednine imenica kojima se izražava nešto što je neživo. Glagoli любить, изучать (što studiramo, kakve knjige čitamo, kakve filmove gledamo, kakvu glazbu slušamo). O sebi: kratko usmeno predstavljanje.
 15. Uvježbavanje akuzativa jednine imenica s prijelaznim glagolima (sadašnje vrijeme). Pisana provjera.

Ishodi učenja
 1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na ruskom jeziku.
 2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od nezavisnosloženih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
 5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Чернышов С.И. Поехали! 1. Санкт-Петербург: Златоуст, 2014
 2. Миллер Л.В., Политова, Л.В., Рыбакова И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих. Санкт-Петербург: Златоуст, 2016
 3. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 2015
 4. Булгакова Л.Н., Захаренко И.В., Красных В.В. Мои друзья падежи. Русский язык. Курсы, 2014
Dopunska literatura
 1. Poljanec Radoslav F. Ruska gramatika za svakoga. Zagreb: Školska knjiga, 2013
 2. Караванова Н.Б. Говорите правильно! Курс русской разговорной речи. Москва: Русский язык. Курсы, 2018
 3. Антонова В.Е., Нахабина Н.Н., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию 1. Санкт-Петербург: Златоуст, 2013
 4. Эсмантова Т. Русский язык: 5 элементов. Санкт-Петербург: Златоуст, 2008
 5. Vježbe i materijali s internetskih stranica

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar