Naziv
Hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
235646
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Proširiti spoznaje studenata o povijesnoj ulozi Osmanskog Carstva u hrvatskoj povijesti.
Osposobiti studente za kritičko promišljanje temeljnih problema hrvatske povijesti uklopljenih u šire kontekste osmanske povijesti.
Produbiti spoznaje studenta o povijesti hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću.
Osposobiti studente za samostalan rad s referentnom literaturom.
Sadržaj
 1. Uvod - Objašnjenje načina rada i tema
 2. Historiografski dosezi i razvoj osmanistike u Hrvatskoj
 3. Arhivi i osmanski izvori za hrvatsku povijest u ranom novom vijeku (objavljeni i neobjavljeni)
 4. Osmanska osvajanja hrvatskih zemalja: velike bitke i mali ratovi
 5. Upravna podjela hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću
 6. Serhad na hrvatskom povijesnom prostoru. Posade u utvrdama.
 7. Društvene skupine i društvena stratifikacija
 8. Osmanski timarsko-spahijski sustav u hrvatskim krajevima (16.-18.stoljeće)
 9. Osmanski gradovi na hrvatskom povijesnom prostoru
 10. Selo, porezni sustav i proizvodnja
 11. Islamizacija na hrvatskom povijesnom prostoru
 12. Nemuslimani pod osmanskom vlašću na hrvatskom povijesnom prostoru
 13. Migracije i demografska kretanja
 14. Osmanska kultura na hrvatskom povijesnom prostoru
 15. Osmanska baština u hrvatskoj povijesti - zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Poznavanje osnovne faktografije iz povijesti hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću
 2. Poznavanje osnovnih procesa, struktura i fenomena u povijesti hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću
 3. Razumijevanje uloge Osmanskog Carstva u hrvatskoj povijesti
 4. Sposobnost samostalnog rada s referentnom literaturom
 5. Razvoj sposobnosti kritičkog pristupa stručnoj literaturi
 6. Poznavanje osmanske baštine u hrvatskoj povijesti
Metode podučavanja
Predavanje koje ne isključuje komunikaciju sa studentima; korištenje power point prezentacija, audiovizualnih materijala i tekstova koji pomažu studentima u lakšem svladavanju gradiva.
Metode ocjenjivanja
Obveze studenata su: redovito pohađanje nastave, pisanje kraćeg eseja te Izlazak na pismeni ispit. Aktivno sudjelovanje u nastavi (uključivanje u diskusiju, komentiranje zadanih tekstova itd.) se dodatno honorira.

Obavezna literatura
 1. Holjevac, Željko - Moačanin, Nenad. Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku. Zagreb, 2007., 111-175.
 2. Moačanin, Nenad. Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstvo do 1791. Preispitivanja. Zagreb: Matica hrvatska, 1999., (211 strana).
 3. Materijali dobiveni na satu
Dopunska literatura
 1. Džaja, Srećko. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine. Predemancipacijski period 1463-1804. Sarajevo, 1992.
 2. Đurđev et. al. Historija naroda Jugoslavije. Zagreb, 1959,, izabrana poglavlja.
 3. Hafizović, Fazileta. Popis sela i zemlje sandžaka Krka, Klis i Hercegovina, osolobođenih od Mletačke Republike 1701. godine, Zagreb-Sarajevo, 2016. .
 4. Evliya Chelebi in the Borderlands. New Insights and Novel Approaches to the Seyahatname. Kusar, Vjeran, Jurin Starčević, Kornelija, Moačanin Nenad (eds). Zagreb, 2021. .
 5. Jakovljević, Aleksandar – Isailović, Neven. Petrovo polje u vrelima osmanskog razdoblja (1528.-1604.). Šibenik: Državni arhiv u Šibeniku - Javna ustanova Nacionalni park Krka, 2019. .
 6. Krbavska bitka i njezine posljedice. Pavličević, Dragutin (ur.), Zagreb, 1997.
 7. Mažuran, Ive. Hrvati i Osmansko Carstvo. Zagreb: Golden marketing, 1998.
 8. Moačanin, Nenad. Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine. Slavonski Brod, 2001
 9. Moačanin, Nenad. Požega i Požeština u sklopu Osmanskoga Carstva. Jastrebarsko, 1997.
 10. Moačanin, Nenad. „Hrvatsko-turski odnosi – pregled povijesne interakcije,“ u Katica Jurčević, Ozana Ramljak, Zlatko Hasanbegović (ur.). Hrvatska i Turska: povijesno-kulturni pregled., Zagreb, 2016., 1-21.
 11. Miović, Vesna. „Osmansko Carstvo i Dubrovačka Republika,“ u: Katica Jurčević, Ozana Ramljak, Zlatko Hasanbegović (ur.). Hrvatska i Turska: povijesno-kulturni pregled., Zagreb, 2016.,21-35.
 12. Miović, Vesna. Dubrovačka Republika u spisima osmanskih sultana. Dubrovnik, 2005.
 13. Spaho, Fehim Dž., Aličić, Ahmet S. and Zlatar, Behija. Opširni popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine. Sarajevo: Orijentalni institut, 2007. .

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar