Naziv
Opća povijest književnosti: Bildungsroman
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS
6
Šifra
235621
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje i razumijevanje važnih romana moderniteta kao i razumijevanje njihove veze s prethodećom kulturnom i literarnom tradicijom. Kolegij pridonosi boljem poznavanju povijesti i problematike moderne europske književnosti kao i jednoga od najvažnijih modernih tipova romana u komparativnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja o žanru i komentar ponuđene literature.
 2. Nastavak uvodnih razmatranja: početne definicije Bildungsromana i situiranje njegove pojave u europskoj književnosti.
 3. Varijante Bildunga na prijelazu 18. u 19. stoljeće: prosvjetiteljstvo vs. rana njemačka romantika.
 4. Goetheov Wilhelm Meister kao paradigmatski Bildungsroman. Fabula i siže u romanu.
 5. Wilhelm Meister II. Individualno i kolektivno u romanu.
 6. Umjetničko i pragmatično u Goetheovu romanu. Recepcija u romantizmu. Daljnja problematizacija odnosa umjetnika i građanina u europskom esteticizmu.
 7. Gotički intertekst i (protu)romantička parodija. Ženska inačica Bildungsromana. Osvrt na Opatiju Northanger Jane Austen.
 8. Napoleon kao paradigma. Sthendalov Parmski kartuzijanski samostan. Plan i likovi romana.
 9. Optimistična i pesimistična varijanta Bildunga. Zaplet i Bildungsroman. Povijest i Bildung u Parmskom kartuzijanskom samostanu.
 10. Flaubertov Sentimentalni odgoj. Bildungsroman u kontekstu esteticizma.
 11. Sentimentalni odgoj II. Pasivizacija junaka i razočarenje građanskim Bildungom.
 12. Čarobna gora. Koncepcija vremena i prostora u romanu.
 13. Razvoj Hansa Castorpa. Castorp između Naphte i Settembrinija kao suprotstavljenih načela moderniteta.
 14. Čarobna gora kao vrhunac i kriza žanra. Ambivalentni razvoj Hansa Castorpa.
 15. Sintetički pogled na Bildungsroman i osvrt na modernistički Künstlerroman kao podvarijantu žanra.

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 2. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 3. 17. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 4. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
Metode podučavanja
Predavanje, seminar, diskusija, usmena izlaganja studenata.
Metode ocjenjivanja
Pismeni test i seminarski rad po izbornu na jednu od tema iz progema kolegija

Obavezna literatura
 1. G. Lukacs: Roman i povijesna zbilja, Zagreb, Globus, 1986. str. 1-89.
 2. F. Moretti, The Way of the World, The Bildungsroman in European Culture, London & New York, Verso, 2000 (New Edition).
 3. M. M. Bahtin, Teorija romana, Zagreb, Edicije Božičević, 2019. str. 207-340.
 4. F. Beiser, The Romantic Imperative, The Concept of Early German Romanticism, Cambridge & London, Harvard University Press, 2003. str. 88-106.
Dopunska literatura
 1. Francuski realistički romani XIX. stoljeća, Zagreb, Školska knjiga, 1972. str. 7-52 (I. Šafranek, Stendhal); str. 100-144 (I. Šafranek, Flaubert). V. Biti, “The Janus face of literary bildung: education and/or self-formation?” U: Reexamining the national-philological legacy : quest for a new paradigm?, Studia Imagologica, Volume: 22, ed by Vladimir Biti (2014), str. 23-42 M. Redfield, Phantom Formations: Aesthetic Ideology and the "Bildungsroman", Cornell University Press, 1996.
 2. Suvremena teorija pripovijedanja, prir. V. Biti, Zagreb, Globus, 1991.
 3. P. Burdije (Bourdieu), Pravila umetnosti, Geneza i struktura polja književnosti, Novi Sad, Svetovi, 2003. (ćir.) str. 15-71.
 4. A History of the Bildungsroman, ur. S. Graham, Cambridge & London, Cambridge University Press, 2018.
 5. V. Žmegač, Istina fikcije, Moderni njemački pripovjedači, Zagreb, Znanje, 1982. str. 7-39.
 6. D. Stojanović, Čitanje Dostojevskog i Tomasa Mana, Beograd, Nolit, 1983. str. 93-199.
 7. Moderna teorija romana, prir. M. Solar, Beograd, Nolit, 1979. str. 181-91; 382-403.
 8. T. Brajović, Pedagoška fikcija, Bildungs-naracija i srodni modusi u novijoj hrvatskoj književnosti, Zagreb, Meandarmediia, 2019.
 9. The Cambridge Companion to the Modern German Novel, ed. By G. Bartram, Cambridge University Press, 2004. str. 77-92.
 10. J. Jacobs, Wilhelm Meister und seine Brüder, Untersuchungen zum deutschen Bildungsroman, München, Wilhelm Fink, 1972.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar