Naziv
Akustička fonetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
6
Šifra
35850
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stječe se uvid u terminologiju akustičkog opisa, upoznaju se jedinice koje prate akustički opis, i načini prikazivanja zvuka. Akustički se analizira hrvatski standardni govor vizualnom inspekcijom spektrograma i trenutnog spektra.
Sadržaj
 1. Priroda zvuka: Izvor zvuka, medij, receptor, ograničenja čovjekova slušanja.Dimenzije opisa zvuka: Zvučni tlak, širenje zvuka u prostoru, brzina zvuka, frekvencija, period, valna duljinafizika za srednje škole (bilo koja)
 2. Referentni zvučni tlak: intenzitet i snaga izvora zvuka, referentni zvučni intenzitetDecibel: razina zvučnog tlaka i zvučnog intenziteta
 3. Analiza zvuka: metode analize zvuka, snimanje i reprodukcija, prikaz valnog oblika. Akustički filtri, definicija NP, VP i PP filtara. Čisti ton, kompleksan zvuk, harmoničan zvuk, šum.Bakran, J. (1996) str. 7-12
 4. Spektrografska analiza:princip rada spektrografa: shema prvih analognih spektrografa. Upoznavanje digitalnog spektrografa. Visible Speech - projekt i njegovi dosezi. Parametri spektrografskog prikaza: frekvencijski raspon, odnos frekvencijkske i vremenske rezolucije.Visible Speech, (1947)
 5. Analiza govornog zvuka: prepoznavanje razlièitih tipova zvuka. Frekvencija laringalnog tona.Određivanje, mjerenje frekvencije osnovnog tona: iz valnog oblika, izspektrograma. Pogreška inherentna različitim metodama određivanja frekvencije osnovnog tona.Bakran, J. (1996), str. 21-26.Bakran, J., M. Stamenković (1990).
 6. Teorija proizvodnje govora: Izvor filtar teorija. Rezonancijske frekvencije vokalskog trakta. Akustički model rezonancija cijevi zatvorene na jednom kraju.Kent R. D., C. R. Read (2002), str.17-33
 7. Prvi kolokvij
 8. 1. Vokali. Bakran, J., Stamenković, M. (1990) Formanti prirodnih i sintetiziranih vokala hrvatskoga standardnog govora. Govor/Speech VII, Broj 2, 119-138.Bakran, J. (1996) Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika, 27-57.Kent, R. D. i C. Read (2002) The Acoustic Analysis of Speech, Singular, 124-133.
 9. 2. Okluzivi. Bakran, J. (1996) Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika, 57-90.Bakran, J., D. Horga, M. Stamenković, (1992) Percepcija mjesta artikulacije bezvučnih okluziva, Govor, VIII (1991), broj 1-2, IX (1992) 1-2, 31-48.Kent, R. D. i C. Read (2002) The Acoustic Analysis of Speech, Singular, 141-160.
 10. 3. Frikativi. Bakran, J. (1996) Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika, 91-108.Kent, R. D. i C. Read (2002) The Acoustic Analysis of Speech, Singular, 160-168.
 11. 4. Afrikate. Bakran, J. (1996) Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika, 109-119.Kent, R. D. i C. Read (2002) The Acoustic Analysis of Speech, Singular, 169-171.
 12. 5. Nazali. Bakran, J. (1996) Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika, 120-136.Kent, R. D. i C. Read (2002) The Acoustic Analysis of Speech, Singular, 171-177.
 13. 6. L, LJ, R, J, V. Bakran, J. (1996) Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika, 137-171.
 14. 7. Vremenska organizacija govora. Bakran, J. (1996) Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika, 251-276.+(Povezani govor)
 15. Zaključak rada i završni kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Objasniti fizikalne osnove zvuka preko tlaka, brzine širenja, intenziteta, osnovne frekvencije, trajanja.
 2. Objasniti vizualne prikaze zvuka (oscilogram, spektrogram, trenutni spektar) i njihovu primjenu u govornom zvuku.
 3. Razlikovati široku od uske spektrografske analize i objasniti primjenu.
 4. Definirati osnovne pojmove akustičke dimenzije govornoga zvuka.
 5. Analizirati sve glasove hrvatskoga govora vizualnom inspekcijom spektrograma i trenutnog spektra.
 6. Objasniti osnovne vremenske parametre govora i osnovnu segmentaciju govornoga zvuka.
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti imaju mogućnost pristupiti kolokvijima i time se osloboditi pismenog dijela ispita. Ispit sadrži pismeni i usmeni dio.

Obavezna literatura
 1. Bakran, J. (1996) Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika
 2. Bakran, J. i M. Stamenković ( 1990) Formanti prirodnih i sintetiziranih vokala hrvatskoga standardnog govora, Govor VII, Broj 2, 119 - 138.
 3. Bakran, J., D. Horga, M. Stamenković, (1992) Percepcija mjesta artikulacije bezvučnih okluziva, Govor, VIII (1991), broj 1-2, IX (1992) 1-2, 31 - 48.
 4. Kent, R. D. i C. Read (2002) The Acoustic Analysis of Speech, Singular
 5. Potter, G. Koop, and h. Green (1947) Visible Speech, New York. Van Nostrand
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar