Naziv
Nematerijalna kulturna baština
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184184
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predmet studente uvodi u problematiku nematerijalne kulturne baštine, s ciljem razumijevanja njezina koncepta i tvorbe. Identificiraju se i obrazlažu zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine te dionici toga procesa. Nematerijalna kulturna baština promatra se u širem kontekstu kulturnih politika. Također, razmatraju se njezine veze s turizmom, politikama različitosti, međukulturnim dijalogom i održivošću. Cilj je kolegija osposobiti studente za kritičko sagledavanje procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine te za prepoznavanje i razumijevanje aktera i mehanizama stvaranja baštine i političnosti toga procesa.
Sadržaj
 1. predstavljanje sadržaja predmeta, ishoda učenja i obaveza studenata; pojašnjenje seminarskih zadataka
 2. osnovni pojmovi – nematerijalna kulturna baština
 3. dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – međunarodna razina
 4. UNESCO-ovi instrumenti vezani uz nematerijalnu kulturnu baštinu
 5. dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – državna razina – Ministarstvo kulture
 6. procedura upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
 7. primjeri iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
 8. predstavljanje studija slučaja nematerijalne kulturne baštine
 9. nematerijalna kulturna baština i turizam
 10. nematerijalna kulturna baština i održivost, autorska prava, raznolikost, međukulturni dijalog
 11. dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – državna razina
 12. dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – regionalna i lokalna razina
 13. sustav mjera zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – istraživanje, dokumentacija, edukacija
 14. sustav mjera zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine – prezentacija i popularizacija nematerijalne kulturne baštine
 15. sistematizacija gradiva; evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 4. samostalno i kreativno djelovati i primjenjivati etnološke i kulturnoantropološke spoznaje u razvoju struke
 5. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 6. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 7. izložiti i tumačiti koncept nematerijalne kulturne baštine
 8. analizirati, tumačiti i vrednovati aktere, diskurse, politike i mehanizme zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine; poznavati zakonodavni okvir, stručne procedure i dokumentaciju vezane uz nematerijalnu kulturnu baštinu
 9. kritički analizirati odabrane znanstvene i stručne radove i publikacije te medijski diskurs posvećen nematerijalnoj kulturnoj baštini; analizirati uključivanje stručnjaka u projekte zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine
 10. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje odabranih primjera nematerijalne kulturne baštine
 11. analizirati uključivanje stručnjaka u projekte zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine
 12. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje odabranih primjera nematerijalne kulturne baštine
Metode podučavanja
Predmet se izvodi u kombinaciji predavanja i seminara. Tijekom semestra studenti provode mentorirano istraživanje (projekt) kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, pišu eseje (koje predaju na Omegu) te usmeno izlažu rezultate istraživanja (referat). Eseji se pri kraju semestra objedinjuju u jedan tekst koji se predaje na Omegu do završetka semestra. U nastavi se koriste različita tehnička pomagala, a potrebni nastavni materijali dostupni su u sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Obveze studenata tijekom semestra uključuju redovito i aktivno sudjelovanje na nastavi te rad na seminarskim zadacima. Tijekom semestra studenti provode mentorirano istraživanje (projekt) kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, pišu eseje (koje predaju na Omegu) te usmeno izlažu rezultate istraživanja (referat). Eseji se pri kraju semestra objedinjuju u jedan tekst koji se predaje na Omegu do završetka semestra. Način ocjenjivanja: sudjelovanje u seminarskoj nastavi (seminarski zadaci, rasprava) te pismeni i usmeni ispit. Uvjet za izlazak na ispit: obavljeni svi seminarski zadaci. Pravo testiranja kolegija i izlaska na ispit stječe se pravovremenim izvršenjem svih obaveza na kolegiju. Studentima koji ne izvrše sve obaveze onemogućuje se prijava ispita u Studomatu i izlazak na ispit. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit obuhvaća gradivo obrađeno na nastavi i obveznu literaturu. Na usmenom ispitu studenti predstavljaju konačne rezultate istraživanja koje su provodili tijekom semestra, koje povezuju s obrađenim gradivom i obveznom literaturom. Konačnu ocjenu čini: pismeni ispit (50%) te seminarski zadaci i usmeni ispit (50%).

Obavezna literatura
 1. CERIBAŠIĆ, Naila. 2017. "O participacijskom mehanizmu, ulozi zajednica i stručnjaka u programu nematerijalne kulturne baštine: prilog analizi stranputica humanistike". U: Stranputice humanistike. Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić, ur. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 153–185.
 2. HAMERŠAK, Marijana, Iva PLEŠE i Ana-Marija VUKUŠIĆ, ur. 2013. Proizvodnja baštine. Kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. (odabrana poglavlja)
 3. HROVATIN, Mirela. 2014. "Procesi očuvanja i popisivanja nematerijalnih kulturnih dobara u Hrvatskoj". Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 36: 125–136.
 4. FAIRCLOUGH, Graham, Rodney HARRISON, John SCHOFIELD i John H. JAMESON, ur. 2007. The Heritage Reader. Oxon, New York: Routledge. (odabrana poglavlja)
 5. MESKELL, Lynn, ur. 2015. Global Heritage. A Reader. Chichester: Wiley Blackwell. (odabrana poglavlja)
 6. STEFANO, Michelle L. i Peter DAVIS, ur. 2017. The Routledge Companion to Intangible Heritage. London, New York: Routledge. (odabrana poglavlja)
 7. RUSALIĆ, Dragana. 2009. Making the Intangible Tangible. The New Interface of Cultural Heritage. Beograd: Etnografski institut SANU. (odabrana poglavlja)
 8. SMITH, Laurajane i Natsuko AKAGAWA, ur. 2009. Intangible Heritage. London, New York: Routledge. (odabrana poglavlja)
 9. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf.
 10. Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2005_06_5_47.html.
 11. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11, NN 25/12, NN 136/12, NN 157/13, NN 152/14 i 44/17).
 12. http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=29.
 13. https://ich.unesco.org/.
Dopunska literatura
 1. AUCLAIR, Elizabeth i Graham FAIRCLOUGH, ur. 2015. Theory and Practice in Heritage and Sustainability. Between Past and Future. Oxon, New York: Routledge.
 2. ARIZPE, Lourdes i Cristina AMESCUA, ur. 2013. Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
 3. BENDIX, Regina, Aditya EGGERT i Arnika PESELMANN, ur. 2012. Heritage Regimes and the State. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen
 4. BRADFORD, Gigi, Michael GARY i Glenn WALLACH, ur. 2000. The Politics of Culture. Policy Perspectives for Individuals, Institutions, and Communities. New York, Washington: The New Press, The Center for Arts and Culture.
 5. BUBLE, Sanja i Zoran ČIČA, ur. 2015. Zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine. Varstvo nepremične kulturne dediščine. Zbornik radova IV. simpozija etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije, Stari Grad na Hvaru, 2010. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo.
 6. DERANJA CRNOKIĆ, Anuška. 2013–2014. "Nastanak Registra kulturnih dobara – povijest i sadašnjost inventariziranja kulturne baštine u Hrvatskoj". Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 37–38: 25–38.
 7. HARRISON, Rodney, ur. 2010. Understanding the Politics of Heritage. Manchester: Manchester University Press.
 8. HROVATIN, Mirela. 2014. "Writing an 'Intangible' Text. Between Politics, Science and Bearers". Narodna umjetnost 51/1: 29–54.
 9. HRUBALOVÁ, Lucia, Dario INNOCENTI, Bresena KOPLIKU, Sanja LONČAR, Alexandra-Camelia PORTA i István VALÁNSZKI. 2015. "Valorization of Wood Cultural Heritage (WCH) for Sustainable Future in Danube Region". U: DIAnet International school proceedings. The role of cultural heritage for the sustainable development of the Danube Region, Gorizia 14th-23rd March 2015. Stefano Brumat, ur. Trst: EUT – Edizioni Universita di Trieste, 117–132.
 10. KALMAN, Harold. 2014. Heritage Planning. Principles and Process. London, New York: Routledge.
 11. KAPCHEN, Deborah, ur. 2014. Cultural Heritage in Transit. Intangible Rights as Human Rights. Philadelhia: University of Pennsylvania Press.
 12. KELEMEN, Petra i Sanja LONČAR. 2011. "'Obično' vs. 'atraktivno': kako priče o načinu života postaju dio turističke ponude". Studia ethnologica Croatica 23: 183–214.
 13. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 14. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Barbara. 1998. Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 15. KUSTEC LIPICER, Simona. 2012. Vrednovanje javnih politika. Zagreb: Disput.
 16. LABADI, Sophia. 2013. UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value. Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions. Lanham, New York, Toronto, Plymouth: Altamira Press.
 17. LANGFIELD, Michele, William LOGAN i Mariread Nic CRAITH, ur. 2009. Cultural Diversity, Heritage and Human Rights. Intersections in Theory and Practice. London, New York: Routledge.
 18. MLINAR, Ana, ur. 2003. Zbornik radova. II. Simpozij etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije. Zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine. – Tradicijska kulturna baština kao resurs gospodarskog razvoja države. Starigrad-Paklenica, 6.-8. lipnja 2001. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel.
 19. NIKOČEVIĆ, Lidija, Ljiljana GAVRILOVIĆ, Mirela HROVATIN, Daniela Angelina JELINČIĆ, Jadran KALE, Dragana Lucija RATKOVIĆ, Amy MOUNTCASTLE, Peter SIMONIČ i Tvrtko ZEBEC. 2012. "Kultura ili baština? Problem nematerijalnosti". Etnološka tribina 35: 7–56.
 20. PETROVIĆ LEŠ, Tihana i Tomislav PLETENAC, ur. 2006. Etnologija i kulturni turizam. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.
 21. PETROVIĆ LEŠ, Tihana, ur. 2006. Festivali čipke i kulturni turizam, Zbornik radova sa zanstveno-stručnoga skupa. Lepoglava: Turistička zajednica grada Lepoglave, Grad Lepoglava.
 22. PETROVIĆ LEŠ, Tihana. 2008. Lepoglavsko čipkarstvo. Srednja Europa. Zagreb.
 23. RUGGLES, D. Fairchild i Helaine SILVERMAN, ur. 2009. Intangible Heritage Embodied. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer.
 24. SILVERMAN, Helaine i D. FAIRCHILD RUGGLES, ur. 2007. Cultural Heritage and Human Rights. New York: Springer.
 25. SMITH, Laurajane. 2006. Uses of Heritage. Oxon, New York: Routledge.
 26. STEFANO, Michelle L., Peter DAVIS i Gerard CORSANE, ur. 2012. Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Woodbridge: The Boydell Press.
 27. TIMOTHY, Dallen J. 2011. Cultural Heritage and Tourism. An Introduction. Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publications.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar