Naziv
Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
6
Šifra
64240
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje znanja o temeljnim pojmovima i teorijama primjenjivanim u proučavanju života prapovijesnih ljudi, periodizacija i osnovna obilježja neolitičkog razdoblja. Definiranje neolitika kao vremenskog okvira tijekom kojega su udareni temelji za iskorak prema civilizacijskim okvirima ljudskih društava. Načela proizvodnje hrane, stvaranje kompleksnih društava, stvaranje prvih dugotrajnih kultova, proizvodnja viškova i njihov plasman na tržišta, prvi eksperimenti s mineralima i pojava prvih metala, samo su neki od aspekata kojima se kolegij bavi.
Prepoznavanje najvažnijih arheoloških izvora za navedeno razdoblje i područje, korištenje stručnom i znanstvenom literaturom.
Sadržaj
 1. Neolitik kao arheološki fenomen i proces neolitizacije – modeli neolitizacije.
 2. Podjela, odnosno periodizacija neolitika – problem protoneolitika i pretkeramičkog neolitika (bliski i srednji istok, egejsko područje)
 3. Podjela, odnosno periodizacija neolitika – problem protoneolitika i pretkeramičkog neolitika (bliski i srednji istok, egejsko područje) II
 4. Rani neolitik: starčevačka kultura u okviru tradicionalnog termina balkansko-anadolski kompleks renoneolitičke slikane keramike
 5. Starčevačka kultura na prostoru Hrvatske
 6. Impressokeramička kultura istočnog Jadrana i njezin položaj u okviru sredozemne impresso keramike (Grčka, Apulija, srednja Italija,Ligurija, Lipari, Sicilija) -
 7. Trgovina na daljinu, opsidijan i aspekti neolitičke plovidbe i navigacije u Egeidi
 8. Prijelaz srednjega u kasni neolitik JI Europe.
 9. Vinčanska kultura
 10. Sopotska kultura: geneza, kronologija tipovi i utjecaj na neolitik srednje Europe
 11. Korenovska kultura u kontekstu srednjoeuropske linearnotrakaste keramike
 12. Potiski kulturni kompleks i suvremene pojave istočno od njega (Ariusd-Cucuteni-Tripolje)
 13. Srednji neolitik na istočnoj jadranskoj obali i njegov odnos sa zapadnom obalom
 14. Kasni neolitik na istočnoj jadranskoj obali i njegov odnos sa zapadnom obalom
 15. Jadransko-sredozemni utjecaji na unutrašnjost Balkana (prodori i utjecaji impressokeramičke, danilske i hvarske kulture dolinom rijeka jadranskog sliva

Ishodi učenja
 1. Moći navesti glavna obilježja najvažnijih arheoloških kultura neolitičkog perioda Europe
 2. Moći objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 3. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 4. Nabrojiti i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 5. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
Metode podučavanja
Predstavljanje i analiziranje gradiva uz slikovni materijal (LCD projektor) i didaktičku zbirku Odsjeka za arheologiju, posjet zbirkama Arheološkog muzeja te poticanje diskusije tijekom predavanja među samim studentima, praktični rad na terenu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Težak-Gregl: Uvod u Prapovijesnu arheologiju. Zagreb, 2011.;;;
 2. Ammermann, A. J. & Cavalli-Sforza, L.: Early Farming in Europe. Man, New Series, Vol. 9, No. 1 (Mar., 1974), pp. 140-141.
 3. Skupina autora: Praistorija jugoslavenskih zemalja II (neolitik). Ur. Alojz Benac. Sarajevo, 1979.
 4. Bar Yosef : The Natufian Culture and the Origin of the Neolithic in the Levant. Current Anthropology 1990.
Dopunska literatura
 1. ;. Braidwood: The Early Village in SW Asia, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 32, No. 1/2 (Jan. - Apr., 1973), pp. 34-39.;3. Krznarić-Škrivanko, M.: Istraživanja na Sopotu. U: Od Sopota do Lengyela. Ured. Alenka Tomaž. Koper, 2006.; 4. Mihaljević, M.: Istraživanje nalazišta Slavča-Nova Gradiška. U: Od Sopota do Lengyela. Ur. Alenka Tomaž. Koper, 2006.; 6. Nikolić: The development of pottery in the Middle Neolithic and chronological systems of the Starčevo Culture. Journal of Serbian Archaeological Society vol. 21. 47 – 70. Belgrade, 2005.;7. Skupina autora: Vinča – praistorijska metropola. Ur. Tasić, N. N. Beograd, 2008.; 8. Perles, C.: The Early Neolithic of Greece. The first farming communities in Europe. Cambridge University Press. Cambridge, 2001. ; 11. Burić, M.: Gradac u Bapskoj – slika života istočne Hrvatske prije 7000 godina. ISBN: 978-953-175-398-2. Zagreb, 2011;

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar