Naziv
Neurolinguistics
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125405
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovama neuroanatomije i neurofiziologije, neuralnim osnovama raznih razina i aspekata urednog i poremećenog govorno-jezičnog funkcioniranja, odnosom između jezika i učenja/pamćenja te metodama istraživanja u neurolingvistici. Budući da se kolegij izvodi na engleskom jeziku, dodatni cilj je ovladati terminologijom iz područja neurolingvistike na engleskom.
Sadržaj
 1. Središnji živčani sustav (SŽS) - razvoj, struktura i organizacija; osjet i percepcija
 2. Neuralne osnove percepcije i proizvodnje govora
 3. 1. kolokvij; spolne razlike; kratak pregled povijesti neurolingvistike
 4. Metode istraživanja - kliničke studije, metode slikovnog prikazivanja mozga, testovi ponašanja
 5. 2. kolokvij; načela strukture, razvoja i funkcioniranja SŽS
 6. Teorije i model strukture, razvoja i funkcioniranja SŽS
 7. 3. kolokvij; lateralizacija i lokalizacija funkcija: najčešće dihotomije, razvojni aspekti lateralizacije, čimbenici koji utječu na lateralizaciju i lokalizaciju
 8. Učenje i pamćenje - vrste pamćenja, neuralne podloge pamćenja, pamćenje i jezik
 9. 4. kolokvij; govor i jezik - govorno-jezične funkcije i njihovo mjesto u mozgu, anatomske asimetrije i lateralizacija govorno-jezičnih funkcija
 10. Fonetika i fonologija; ton i prozodija; leksička razina i mentalni leksikon
 11. Rečenična razina - sintaksa i semantika; diskurs i pragmatika
 12. Čitanje, pisanje, računanje; jezične specifičnosti; je li govor poseban?
 13. 5. kolokvij; dvojezičnost; jezik i desna hemisfera
 14. Govorno-jezični poremećaji; obrasci oporavka
 15. Završni test

Ishodi učenja
 1. opisati razvoj, građu i načela funkcioniranja središnjeg živčanog sustava
 2. opisati neuralne osnove govorno-jezičnog funkcioniranja
 3. objasniti različite vrste učenja i pamćenja i njihovu povezanost s jezikom
 4. analizirati različite razine govorno-jezičnog funkcioniranja s obzirom na njihovu neurološku podlogu (od fonetske to pragmatičke razine)
 5. identificirati elemente poremećenog govorno-jezičnog funkcioniranja
 6. analizirati različite metode istraživanja u neurolingvistici
 7. objasniti lateralizaciju i lokalizaciju funkcija
 8. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Predavanja, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra 5 kolokvija i konačan pisani ispit na kraju semestra. Usmeni ispit na zahtjev studenta (popravljanje ocjene) ili ako nisu zadovoljili na svim kolokvijima. U ukupnoj ocjeni svaki kolokvij sudjeluje s 10 %, a završni test s 50 %.

Obavezna literatura
 1. Mildner, V. (2007). The Cognitive Neuroscience of Human Communication. LEA (Psychology Press).
 2. Pinel, J. P. J. (2008). Biopsychology. Pearson Higher Education, 7th Edition.
 3. Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A-S., McNamara, J. O., ad White, L. E. (Eds).(2008). Neuroscience (4th Edition). Sinauer Associates.
Dopunska literatura
 1. Izbor recentnih članaka putem e-učenja

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 14. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 16. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 17. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar