Naziv
Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
170914
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Postići temeljito razumijevanje povijesti eurozijskih nomadskih naroda i njihove uloge u kasnoantičkim i srednjovjekovnim društvima u srednjoistočnoj Europi. Usvajanje znanja o utjecaju nomadskih naroda s Istoka na oblikovanje i funkcioniranje srednjovjekovnih država u srednjoistočnoj Europi (ponajprije na prostoru Karpatske kotline, pokrivenom tijekom srednjega vijeka područjem Ugarsko-Hrvatskoga kraljevstva), kao i njihova reprezentacija u različitim povijesnim izvorima. Razvijanje sposobnosti sagledavanja dugog razvoja (longue durée) kontakata različitih euroazijskih etničkih skupina na graničnome prostoru između sjedilačke Europe i azijske stepe. Uvođenje u analizu imaginarija (skupa predodžbi) o Drugima, različitima od europskoga kršćanskog kruga, objašnjenjem temeljnjih imagološke obrasce u srednjovjekovnim identittetskim okvirma na primjeru euroazijskih nomadskih naroda. Iscrpnije i bolje upoznati studente s političkom, društvenom i kulturnom poviješću srednjoistočne Europe u srednjem vijeku korištenjem i analiziranjem izvorne građe te upućivanje studenata u metodologiju i osnovna pitanja iz područja medievistike, povijesti kulture i identiteta, kao i teorije reprezentacije. Dati razrađeniji uvid u glavna povijesna svjedočanstva u vezi s euroazijskim nomadskim narodima te obuhvatnije upoznati studenta s na primjeru odabrane izvorne građe i na temelju modernih historiografskih interpretacija. Seminarom poticati kritičku i argumentiranu razmjenu analitički stečenih stavova.
Sadržaj
 1. Uvod u nomadizam (p); podjela seminarskih zadataka (s)
 2. Značenje nomadskih naroda na razvoj euroazijskoga prostora; izvori i historiografija
 3. Huni i rimske provincije; diskusija o metodama istraživanja
 4. Avari između Franačke i Bizanta; seminarski radovi i kritički osvrt
 5. Provale i naseljavanje Mađara u srednju Europu; seminarski radovi i kritički osvrt
 6. Pečenezi i ruske kneževine; seminarski radovi i kritički osvrt
 7. Nomadska vojna taktika; seminarski radovi i kritički osvrt
 8. Nomadski plaćenici u službi europskih vladara; seminarski radovi i kritički osvrt
 9. Kumani i njihov značaj u euroazijskoj stepi; seminarski radovi i kritički osvrt
 10. Baština Kumana; seminarski radovi i kritički osvrt
 11. Baština turkijskih naroda; seminarski radovi i kritički osvrt
 12. Nastanak i širenje Mongolskoga carstva; seminarski radovi i kritički osvrt
 13. Pax Mongolica; Seminarski radovi i kritički osvrt
 14. Baština Mongolskoga carstva: Azija i Europa; seminarski radovi i kritički osvrt
 15. Završni pregled gradiva i rasprava

Ishodi učenja
 1. identificirati ključne nomadske narode i prepoznati obrasce njihovih provala u Europu
 2. pronaći i interpretirati slike i topose o Drugom, drukčijem
 3. prepoznati i usporediti sličnosti i razlike reprezentacije u različitim vremenskim periodima
 4. analizirati različite ocjene i sumirati o utjecaju nomadskih naroda na formativno razdoblje srednjovjekovnih država u jugoistočnoj Europi
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, izrada samostalnog rada (seminarski rad), polaganje pisanog ispita

Obavezna literatura
 1. Gračanin, Hrvoje, „Huni i južna Panonija“, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 5 (2005), str. 9-47
 2. Gračanin, Hrvoje, „Avari, južna Panonija i pad Sirmija“, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 9 (2009), str. 7-56
 3. Guzman, Gregory G., „The barbarians: a negative or positive factor in ancient and medieval history?“, The Historian 50 (1988), str. 558-572
 4. Heršak, Emil, „The Avars: An Overview of Their Ethnogenesis and History“, The Turks, vol. 1, ur. Halaçoğlu, Yusuf, str. 590-606, Ankara: Yeni Türkiye, 2002. ili „Avari: osvrt na njihovu etnogenezu i povijest“, Migracijske i etničke teme, vol. 18 (rujan 2002.), 197-224
 5. Khazanov, Anatoly M. i Wink, Andre (ur.), Nomads in the Sedentary World, Routledge, 2001.
 6. Sardelić, Mirko, „Kumani-Kipčaci između Azije i Europe u razvijenome i kasnome srednjem vijeku“, Migracijske i etničke teme, vol. 31 (kolovoz 2015), str. 247-274
Dopunska literatura
 1. Curta, Florin (ur.), The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars and Cumans, Leiden-Boston: Brill, 2008. Golden, Peter B., An Introduction to the History of Turcic Peoples, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992.
 2. Heršak, E. i Lazanin, S., „Veze srednjoazijskih prostora s hrvatskim srednjovjekovljem“, Migracijske teme, 15 (1-2) (1999.), str. 15-34. Jackson, Peter, The Mongols and the West: 1221-1410, Harlow: Pearson, 2005.
 3. Seaman, G. i Marks, D. (ur.), Rulers from the Steppe. State Formation on the Eurasian Periphery, Los Angeles: Ethnographics Press, Center for Visual Anthropology, 1991.
 4. Spinei, Victor, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century, Leiden: Brill, 2009.
 5. Spinei, Victor, The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, vol. 2, Amsterdam: Hakkert, 2006.
 6. Vásáry, István, Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 7. Vida, Tivadar, „'They Asked to Be Settled in Pannonia...', A Study on Integration and Acculturation – The Case of the Avars“, Between Byzantium and the Steppe, ur. Á. Bollók, G. Csiky, T. Vida, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2016., str. 251-270

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar