Naziv
Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
170914
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Postići temeljito razumijevanje povijesti eurozijskih nomadskih naroda i njihove uloge u kasnoantičkim i srednjovjekovnim društvima u srednjoistočnoj Europi. Usvajanje znanja o utjecaju nomadskih naroda s Istoka na oblikovanje i funkcioniranje srednjovjekovnih država u srednjoistočnoj Europi (ponajprije na prostoru Karpatske kotline, pokrivenom tijekom srednjega vijeka područjem Ugarsko-Hrvatskoga kraljevstva), kao i njihova reprezentacija u različitim povijesnim izvorima. Razvijanje sposobnosti sagledavanja dugog razvoja (longue durée) kontakata različitih euroazijskih etničkih skupina na graničnome prostoru između sjedilačke Europe i azijske stepe. Uvođenje u analizu imaginarija (skupa predodžbi) o Drugima, različitima od europskoga kršćanskog kruga, objašnjenjem temeljnjih imagološke obrasce u srednjovjekovnim identittetskim okvirma na primjeru euroazijskih nomadskih naroda. Iscrpnije i bolje upoznati studente s političkom, društvenom i kulturnom poviješću srednjoistočne Europe u srednjem vijeku korištenjem i analiziranjem izvorne građe te upućivanje studenata u metodologiju i osnovna pitanja iz područja medievistike, povijesti kulture i identiteta, kao i teorije reprezentacije. Dati razrađeniji uvid u glavna povijesna svjedočanstva u vezi s euroazijskim nomadskim narodima te obuhvatnije upoznati studenta s na primjeru odabrane izvorne građe i na temelju modernih historiografskih interpretacija. Seminarom poticati kritičku i argumentiranu razmjenu analitički stečenih stavova.
Sadržaj
 1. Uvod u nomadizam (p); podjela seminarskih zadataka (s)
 2. Značenje nomadskih naroda na razvoj euroazijskoga prostora; izvori i historiografija
 3. Huni i rimske provincije; diskusija o metodama istraživanja
 4. Avari između Franačke i Bizanta; seminarski radovi i kritički osvrt
 5. Provale i naseljavanje Mađara u srednju Europu; seminarski radovi i kritički osvrt
 6. Pečenezi i ruske kneževine; seminarski radovi i kritički osvrt
 7. Nomadska vojna taktika; seminarski radovi i kritički osvrt
 8. Nomadski plaćenici u službi europskih vladara; seminarski radovi i kritički osvrt
 9. Kumani i njihov značaj u euroazijskoj stepi; seminarski radovi i kritički osvrt
 10. Baština Kumana; seminarski radovi i kritički osvrt
 11. Baština turkijskih naroda; seminarski radovi i kritički osvrt
 12. Nastanak i širenje Mongolskoga carstva; seminarski radovi i kritički osvrt
 13. Pax Mongolica; Seminarski radovi i kritički osvrt
 14. Baština Mongolskoga carstva: Azija i Europa; seminarski radovi i kritički osvrt
 15. Završni pregled gradiva i rasprava

Ishodi učenja
 1. identificirati ključne nomadske narode i prepoznati obrasce njihovih provala u Europu
 2. pronaći i interpretirati slike i topose o Drugom, drukčijem
 3. prepoznati i usporediti sličnosti i razlike reprezentacije u različitim vremenskim periodima
 4. analizirati različite ocjene i sumirati o utjecaju nomadskih naroda na formativno razdoblje srednjovjekovnih država u jugoistočnoj Europi
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, izrada samostalnog rada (seminarski rad), polaganje pisanog ispita

Obavezna literatura
 1. Gračanin, Hrvoje, „Huni i južna Panonija“, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 5 (2005), str. 9-47
 2. Gračanin, Hrvoje, „Avari, južna Panonija i pad Sirmija“, Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 9 (2009), str. 7-56
 3. Guzman, Gregory G., „The barbarians: a negative or positive factor in ancient and medieval history?“, The Historian 50 (1988), str. 558-572
 4. Heršak, Emil, „The Avars: An Overview of Their Ethnogenesis and History“, The Turks, vol. 1, ur. Halaçoğlu, Yusuf, str. 590-606, Ankara: Yeni Türkiye, 2002. ili „Avari: osvrt na njihovu etnogenezu i povijest“, Migracijske i etničke teme, vol. 18 (rujan 2002.), 197-224
 5. Khazanov, Anatoly M. i Wink, Andre (ur.), Nomads in the Sedentary World, Routledge, 2001.
 6. Sardelić, Mirko, „Kumani-Kipčaci između Azije i Europe u razvijenome i kasnome srednjem vijeku“, Migracijske i etničke teme, vol. 31 (kolovoz 2015), str. 247-274
Dopunska literatura
 1. Curta, Florin (ur.), The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars and Cumans, Leiden-Boston: Brill, 2008. Golden, Peter B., An Introduction to the History of Turcic Peoples, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992.
 2. Heršak, E. i Lazanin, S., „Veze srednjoazijskih prostora s hrvatskim srednjovjekovljem“, Migracijske teme, 15 (1-2) (1999.), str. 15-34. Jackson, Peter, The Mongols and the West: 1221-1410, Harlow: Pearson, 2005.
 3. Seaman, G. i Marks, D. (ur.), Rulers from the Steppe. State Formation on the Eurasian Periphery, Los Angeles: Ethnographics Press, Center for Visual Anthropology, 1991.
 4. Spinei, Victor, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century, Leiden: Brill, 2009.
 5. Spinei, Victor, The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, vol. 2, Amsterdam: Hakkert, 2006.
 6. Vásáry, István, Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185-1365, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 7. Vida, Tivadar, „'They Asked to Be Settled in Pannonia...', A Study on Integration and Acculturation – The Case of the Avars“, Between Byzantium and the Steppe, ur. Á. Bollók, G. Csiky, T. Vida, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2016., str. 251-270

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar