Naziv
Novoindijsko jezikoslovlje 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126377
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijama koje se tiču novoindijskog jezikoslovlja. Upoznati studente s jezičnom situacijom u suvremenoj Indiji.
Sadržaj
 1. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 2. Diktat. Rasprava o pročitanom članku. Ponavljanje odabranih dijelova gramatike.
 3. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 4. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 5. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 6. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 7. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 8. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 9. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 10. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 11. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 12. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 13. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 14. Diktat. Čitanje odabranog novinskog članka uz sintaktičku i morfološku analizu.
 15. Priprema za ispit - rasprava o pročitanim člancima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pratiti hindske vijesti.
 2. Student će biti upućen u aktualna događanja u Indiji.
 3. Student će moći voditi rasprave na hindskome o aktualnim temama.
 4. Student će moći pismeno izraziti mišljenje o aktualnim temama.
Metode podučavanja
Čitanje tekstova (uglavnom novinskih članaka), rasprava o pročitanome, pisanje sažetaka i eseja, gledanje filmova i vijesti, vježbanje gramatike kroz zadatke.
Metode ocjenjivanja
Čitanje tekstova (uglavnom novinskih članaka), rasprava o pročitanome, pisanje sažetaka i eseja, gledanje filmova i vijesti, vježbanje gramatike kroz zadatke.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 2. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.
 3. McGregor, R. Stuart (1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
 4. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar