Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117942
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Obnoviti njemačku gramatiku na razini višega srednjega stupnja njemačkog kao stranog jezika. Studenti bi trebali naučiti - ispravno se izražavati u relavatnim svakodnevnim situacijama - sudjelovati u razgovorima svakodnevnog života i jednostavnim diskusijama - izvuči relevantne informacije iz slušanih i pročitanih tekstova - sastaviti jednostavna osobna i oficijelna (službena) pisma u okviru svakodnevne komunikacije - na temelju različitih vrsta tekstova studenti bi trebali izvježbati različite stilove čitanja.
Sadržaj
 1. Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.
 2. Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel I– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (rod imenica, član, perfekt, preterit, komparativ pridjeva, modalni glagoli) http://www2.germanistik.uni-freiburg.de/dafphil/internetprojekte/projekte5/deutschlandreise/home.htmlDomaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 3. Deutschlandreise – Ein Grammatikspiel II– vježbe na internetu: rekapitulacija gramatike (konjuktiv, pasiv, umanjenice, složene imenice, osobne zamjenice, glagoli s naglašenim prefiksom, zavisne rečenice i prijedlozi).
 4. «Wie geht`s» - što se smije, a što ne smije pitati – senzibiliziranje za različito prihvaćanje tema u pojedinim zemljama. – KB str. 47. – 50. Rad na tekstu po dvoje studenata. Domaća zadaća (vježba za preterit): «Das Pferd auf dem Kirchturm».
 5. «Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» I: njemačka emigracija i imigracija. Rad na tekstu u grupama. – KB str. 24. – 28.
 6. «Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland» II Prepričavanje teksta uz pomoć grafičkog prikaza (Mind map). – KB str. 24. – 28.
 7. «Stationen deutscher Geschichte» (1945 – 1990) – upoznavanje njemačke novije povijesti – KB str. 29. – 33. Domaća zadaća: «Die Geschichte von der Maus im Laden» - ein Lückentest - vježba za perfekt.
 8. «Tabu – ja oder nein?» - spoznaja i razumjevanje neverbalne komunikacije osobito u multinacionalnim sredinama: što je «normalno», a što je tabu tema? Rad s radnim listom i diskusija u plenumu. - KB str. 64.- 67.
 9. «Zur Geschichte der Gleichberechtigung» I – društvene i zakonske promjene promjene u položaju žena u Njemačkoj. KB str. 122. – 125.Nadopunjavanje interviewa vođenog sa stručnjakinjom za bračno pravo.
 10. «Zur Geschichte der Gleichberechtigung» II – povjesni razvoj prava žena. - KB str. 126.- 132. «Männer an den Herd»'?» Usporedba muško ženskih poslova u Njemačkoj i Hrvatskoj; Domaća zadaća: uz pomoć obrađenog teksta opisati razvitak jednakosti među spolovima. Domaća zadaća: razne vježbe pripremljene s interneta.
 11. «Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» I – povijesni pregled nastanka njemačke države, njemačke savezne pokrajine, tekst: «Einheit nach außen, Vielfalt nach innen – der deutsche Föderalismus» - utvrđivanje ključnih datuma društvenih i političkih promjena. KB str. 36. – 41. str.
 12. «Deutschland und Europa – die Teile und das Ganze» II – Europska Unija: stanovništvo, kulture i jezici; Europa-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?; «Europa – Schreckensbild oder Horizont der Hoffnung?» - rasprava u plenumu o budućnosti Europe.
 13. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 14. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij u zimskom semestru.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za kolokvij u zimskom semestru.

Ishodi učenja
 1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na stranom jeziku.
 2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od nezavisnosloženih rečenica, većinom sastavljenih od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
 5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %

Obavezna literatura
 1. Hansen M.; Zuber B.: Zwischen den Kulturen, Langenscheidt Berlin, 1996.
 2. Kirchmeyer S.: Blick auf Deutschland, Ernest Klett International, Stuttgart, 2002.
 3. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 – C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
 4. Aufderstraße, H./ Bock, H. / Eisfeld, K-H. / Gerdes, M. / Holthaus, H. u.a. (2003) Themen aktuell 1, 2, 3. Hueber Verlag München
Dopunska literatura
 1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe, Hueber Verlag, München, 2004.
 2. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf-Münkel G.:Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Hueber Verlag, München, 2005.
 3. Deutsch Perfekt – Einfach Deutsch lernen – Spotlight Verlag GmbH, Planegg/München
 4. Magazin Deutschland - Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft
 5. Lutscher R.: Landeskunde Deutschland, Verlag für Deutsch, 2005.
 6. Graefen, G. / Moll, M. (2011). Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main.
 7. Lodewick, K. (2004). DSH Studienvorbereitung. Fabouda Verlag. Göttingen.
 8. Lodewick, K. (2004). Barthel 1, 2. Fabouda Verlag. Göttingen.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar