Naziv
Octavio Paz i Jorge Luis Borges
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
117792
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznati književno djelo, navlastito oglednu prozu dvojice među najvažnijim autorima ogledne proze na španjolskom jeziku u XX. stoljeću. Uputiti se u funkciju tog žanra u dijakronijskom smislu, napose u hispanskoameričkoj književnosti. Produbiti dosad stečeno znanje o ulozi ogleda kao žanra i artikuliranja nacionalnih i kulturnih identiteta u Hispanskoj Americi.
Sadržaj
 1. Ogled kao žanr i hispanskoamerički ogled. Hispanskoamerička ogledna proza s tzv. „internacionalnom“ tematikom i ona s „nacionalnom“ ili „američkom“ tematikom
 2. Ogledna proza o američkim identitetima u XIX. stoljeću. Meksička ogledna proza prije knjige ogleda Octavija Paza „El laberinto de la soledad“
 3. Samuel Ramos: „El perfil del hombre y la cultura en México“ – analiza psihoanalitičkog pristupa nac. identitetu.
 4. Pjesništvo i ogledna proza O. Paza – analitički pregled rada autora.
 5. Teme Pazovih ogleda: „razmrvljena povijest“ Meksika u poetskom izričaju. Odnos tih tema prema ranijim Pazovim analizama i prema prethodnicima (S. Ramos, francuska moralna filozofija).
 6. Prosudba ključnih povijesnih događaja iz meksičke povijesti u Pazovim ogledima – odstupanja od službenog narativa ali i od obrade istih u nacionalnoj umjetnosti i književnosti.
 7. Semantička i etimološka analiza terminologije „jezika ulice“ u Pazovim ogledima.
 8. Argentinska ogledna proza od Alberdija do prvih Borgesovih ogleda. Argentinska ogledna proza i tema nacionalnog identiteta.
 9. Analitički pregled kniževnog stvaralaštva Jorgea Luisa Borgesa.
 10. Prijepori oko Borgesa: autor fantastičkih priča, mislilac, jedan od najizvornijih analitika svjetske kulturne i filozofske baštine?
 11. Borgesov buenosaireski krug 20ih i 30ih godina, fenomen skupnog autorstva, časopisi, odnos prema politici i političkim mijenama.
 12. Borgesovi ogledi o književnosti: El escritor argentino y la tradición La metáfora. Analiza odnosa prema nacionalnoj i svjetskoj književnoj tradiciji.
 13. Borgesov odnos prema vrednotama europske i drugih kultura u oglednoj prozi.
 14. Veza između Borgesovih tzv. filozofskih ogleda i pripovjedaka.
 15. Povijest čitanja Borgesa u njegovoj domovini i u svijetu.

Ishodi učenja
 1. Student će moći komparativno pristupati nacionalnim korpusima, te smjestiti književno-kulturalne fenomene meksičke i argentinske književnosti u širi hispanskoamerički, a potom europski i svjetski književni i historiografski okvir, te u konačnici u širi intedisciplinarni kontekst
 2. Student će moći analizirati i interpretirati književne tekstove Octavia Paza i Jorgea Luisa Borgesa u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti) te stručno raspravljati o osobnim čitateljskim iskustvima i pitanjima književnoga vrednovanja sadržaja previđenih programom
 3. Student će biti sposoban iskomunicirati ideje na španjolskom jeziku u pisanoj i govornoj komunikaciji, u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja, s ciljem da doprinese razvoju znanja.
 4. Student će moći samostalno i odgovorno izraditi stručni rad služeći se istraživačkim vještinama prenesivim na u druge profesionalne kontekste.
 5. Student će moći pokazati višu razinu razumijevanja i poznavanja širokog spektra metodoloških i kritičkih pristupa književnom tekstu (1.0 ECTS) Student will be able to demonstrate a higher level of understanding and familiarity with a broad spectrum of methodological and critical approaches to literary texts
 6. Student će moći prepoznati funkcije uporabe određenih jezičnih registara u književno-umjetničkom tekstu i odrediti značenjsku vrijednost određenog stila (1.0 ECTS)
 7. Student će moći samostalno i odgovorno izraditi stručni rad služeći se istraživačkim vještinama prenosivima na druge profesionalne kontekste Student will be able to produce a professional paper autonomously and responsibly by making use of research skills transferable to other professional contexts
Metode podučavanja
Izravno poučavanje i interaktivno učenje. Studenti na svakom predavanju dobivaju zadatke za slijedeće predavanje, bilo da je riječ o čitanju određenog teksta primarne ili sekundarne literature (ili oboje). Na svakom predavanju u tijeku rada provjerava se njihova pripremljenost, tj. obavljanje zadatka. Na seminarima studenti moraju pripremati svaki od tekstova za seminar po prethodno dogovorenom rasporedu te sudjelovati u nastavi tako da traže pojašnjenja za sve dijelove teksta koje sami nisu bili u stanju dobro razumjeti i da aktivno sudjeluju u samoj analizi djela. Pismena provjera razumijevanja i analize tekstova na seminaru provjerava se pismeno nakon završenog čitanja pojedinog teksta.
Metode ocjenjivanja
Studentsko pripremanje za aktivno sudjelovanje u nastavi i kvalitetu samo sudjelovanja provjerava se na svakom predavanju i bilježi čestotnost i kvaliteta. Ista se vrjednuje u skladu s iznesenim u gornjoj tablici. Pohađanje nastave i aktivnost boduju se jednim bodom, izrada eseja, tj. seminarskog rada također, ali se pomno prati izrada eseja u kojoj se dade provjeriti studentov rad. Nakon prihvaćanja seminarskog rada i položenih kolokvija student ima pravo pristupiti pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Octavio Paz: El Laberinto de la Soledad, Cátedra Madrid 2003 (leer tb.el estudio introductorio por Enrico María Santí)
 2. Jorge Luis Borges: El Escritor Argentino y la Tradición“, „Las kenningar“, „La metáfora“, „El tiempo circular“, „El truco“, „La muerte y la brújula“
 3. Belén Castro Morales: „El ensayo hispanoamericano del siglo XX. Un panorama posible“ en Historia de la literatura hispanoamericana (Coord. Trinidad Barrera). Tomo III: Siglo XX. Cátedra, Madrid 2008, pp. 805 - 852
 4. 3. Textos de J. Emilio Pacheco y Pere Gimferrer en Historia y crítica de la literatura hispanoamericana Tomo III: Época contemporánea (Coord. Cedomil Goic), Crítica, Barcelona 1988, pp. 203-215.
 5. 4. Textos de W. Mignolo, Emir Rodríguez Monegal, Noé Jitrik, Ana María Barrenechea, Zunilda Gertel, Jaime Alazraki, Manuel Ferrer y Jaime Rest acerca de la obra de J.L. Borges en Historia y crítica de la literatura hispanoamericana Tomo III: Época contemporánea (Coord. Cedomil Goic), Crítica, Barcelona 1988, pp. 284-340.
Dopunska literatura
 1. Dopunska literatura sastoji se od 5 naslova koje se studentima preporučuje i nabavlja u obliku fotokopije ili skeniranog teksta, ali ona se razlikuje od naslova prijavljenih u trenutku prijave studijskog programa.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij