Naziv
Britanski moderni roman i britansko carstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
117899
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Ovaj kolegij uključuje analizu nekoliko romana britanskih autora (Kipling, Conrad, Woolf) te jednog romana nastalog na području tadašnjeg Britanskog carstva (Tagore), te ima tematsku odrednicu utoliko što posebnu pozornost udjeljuje temi prikazivanja imperijalizma i kolonijalizma u tim romanima (dobar dio sekundarne literature je s područja postkolonijalnih studija). U našim diskusijama bavit ćemo se kako književno-povijesnim karakteristikama modernizma, tako i nizom tema koje je definirala postkolonijalna kritika i teorija (kao što su odnos između metropole i kolonije, konstrukcija/prikazivanje drugoga, kulturna hibridnost, pitanje rodnih politika u koloniziranim društvima, itd.). Pri tome se Kiplingov roman Kim, koji ne pripada književnom modernizmu, koristi kao uvodni književni tekst kako u smislu diskusije o književno-povijesnoj periodizaciji, tako i u smislu diskusije o postkolonijalnoj kritici. Rad u kolegiju uključivat će seminarske diskusije, te pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova. Kolegij zahtijeva viši stupanj studentskog angažmana u istraživačkom dijelu rada u seminaru, odnosno u prikupljanju sekundarne literature i radu s njom. Među ostalim, od studenata se očekuje da kroz zajednički rad u seminaru i individualni rad na kritičkoj bibliografiji i pisanju seminarskog rada razvijaju sposobnost stvaranja slike o strukturi književno-kritičke diskusije o temi ovog kolegija. 
Sadržaj
 1. Uvod u modernizam. Periodizacija, status romana kao žanra, povijesni kontekst imperijalizma. Said, orijentalizam.
 2. Kipling. Pustolovne pripovijesti i Carstvo.
 3. Kipling, nastavak. Cohn: pitanje kolonijalne vlasti u Indiji. Conrad.
 4. Conrad, nastavak. Achebe: pitanje rasizma u književnosti.
 5. Brantlinger, i odnos modernizma i imperijalizma.
 6. Tagore.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Tagore.
 9. Renan, i pitanje definicije nacije
 10. Nehru, i pitanje razvoja.
 11. Woolf. Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. Woolf.
 13. Woolf.
 14. Cannadine, Ornamentalism.
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama
 2. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima Velike Britanije i kulturama engleskog govornog područja
 3. kontekstualizirati pojedinačna književna djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 4. objasniti društveno-povijesne obrasce Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
Metode podučavanja
Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada. Već u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao klasično predavanje, studenti će aktivno sudjelovati u nastavnom procesu kroz obrađivanje prethodno zadanog materijala, odnosno pripremu za rad u učionici, Nastava će uključivati i rasprave o zadanim temama u učionici. Studenti će učiti i kroz pisanje eseja na zadanu temu.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na kontinuiranoj evaluaciji tijekom semestra, te uključuje jedan esej u drugom dijelu semestra (5-6 kartica teksta), i dva kolokvija (jedan sredinom semestra, a drugi pred kraj semestra).

Obavezna literatura
 1. Rudyard Kipling, Kim
 2. Joseph Conrad, Heart of Darkness
 3. Rabindranath Tagore, The Home and the World
 4. Virginia Woolf, Between the Acts
 5. Chinua Achebe, “An Image of Africa”
 6. Patrick Brantlinger, The Rule of Darkness (ulomci)
 7. Edward Said, “Introduction” to Orientalism
 8. Bernard S. Cohn, “Representing Authority in Colonial India”
 9. Ernest Renan, “What is a Nation?”,
 10. Jawaharlal Nehru, “The Discovery of India”,
 11. David Cannadine, Ornamentalism (ulomci)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij