Naziv
Osnove slovenske književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37518
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je uvodnog karaktera i ima za cilj pružanje osnovnih informacija o kanonskim autorima i djelima slovenske književnosti. Analizom reprezentativnih lirskih, dramskih i proznih tekstova, studenti će dobiti uvid u temeljna obilježja književne vrste o kojoj je riječ, kao i općenitijih značajki razdoblja u kojem je djelo nastalo.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem i ciljem kolegija, literaturom, dogovori o izradi seminarskog rada.
 2. Periodizacija slovenske književnosti, kratki prikaz književnih vrsta i žanrova te reprezentativnih autora; upoznavanje s dostupnim povijestima slovenske književnosti; recepcija slovenske književnosti.
 3. Razdoblje reformacije u slovenskoj književnosti; važnost reformacije za slovensku književnost i kulturu; Primož Trubar.
 4. Razdoblje baroka i prosvjetiteljstva; žanrovski sustav i društveno-politička uvjetovanost, glavni predstavnici razdoblja; Janez Svetokriški, Anton Tomaž Linhart.
 5. Razdoblje romantizma; temeljne estetske i idejne značajke razdoblja; odnos prema europskom romantizmu i istovremenim književnim tendencijama u ostalim južnoslavenskim književnostima.
 6. Nastavak prethodne teme; France Prešeren – prikaz glavih djela i seminarska interpretacija Sonetnog vijenca.
 7. Razdoblje realizma; specifičnost stilskog sinkretizma i žanrovskog strukturiranja, počeci estetski relevantne proze.
 8. Nastavak prethodne teme; analiza pripovijesti Martin Krpan Frana Levstika.
 9. Razdoblje moderne; dezintegracija realističke strukture, Ivan Tavčar; temeljne estetske značajke razdoblja; Ivan Cankar i slovenska moderna; Cankarevo dramsko stvaralaštvo.
 10. Cankareva neoromantičarska proza - analiza odabranih crtica iz zbirke Vinjete. Odnos tradicionalnog i modernog modusa pripovijedanja.
 11. Odjeci modernizma u slovenskom pjesništvu – A. Gradnik.
 12. Slovenska književnost u međuratnom razdoblju; slovenski ekspresionizam i socijalni realizam; glavni predstavnici i zastupljene književne vrste i žanrovi; analiza drame Slavka Gruma Događaj u mjestu Gogi.
 13. Glavne značajke slovenske međuratne proze i analiza odabrane novele iz zbirke Maske Juša Kozaka.
 14. Nastavak prethodne teme; novorealistička proza P. Voranca, F. Bevka i M. Kranjca i analiza odabrane novele iz zbirke Samorastniki Prežihova Voranca.
 15. Završno predavanje i sinteza.

Ishodi učenja
 1. Klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u slovenskoj književnosti.
 2. Opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove slovenske književnosti.
 3. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova.
 4. Prepoznati i objasniti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnog djela.
 5. Kritički prosuđivati pojedine književne procese i pojavnosti u slovenskoj književnosti.
 6. Upotrijebiti osnovni poredbeni pojmovnik u tumačenju djela slovenske književnosti prema drugim južnoslavenskim kulturama i književnostima.
Metode podučavanja
Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih interpretacija i izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada tijekom trajanja kolegija, pojedinačna ili grupna prezentacija teme ili teksta u samom kolegiju. Završno uspmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Antologija slovenske poezije (Izbor, uvod i bilješke Ciril Zlobec), Školska knjiga, Zagreb, 1993. Djela analizirana u seminaru.
 2. Ivan Cesar-Jože Pogačnik, Slovenska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 3. Djela analizirana u seminaru.
Dopunska literatura
 1. Kos, Janko: Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana, 2002. (i druga izdanja)
 2. Paternu, Boris: Razpotja slovenske proze, Novo mesto, 1993.
 3. Pogačnik, Jože/Zadravec, Franc: Istorija slovenačke književnosti, Beograd, 1973.
 4. Šljivarić, Aleksandar: Panorama novije slovenske proze niz dijakronijsko-tipoloških stilskih odrednica), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, sv. 14, str. 79-136, Zagreb, 1976.
 5. Kocijan, Gregor: Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, Ljubljana, 1983.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 5., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 6. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 16. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 17. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 4., 5., 6. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 25. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 5., 6. semestar
 26. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5. semestar
 28. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar