Naziv
Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
125487
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Planinski predijeli važno su historijsko-geografsko obilježje jugoistočnog europskog prostora. Upravo je planina postala ključ zemljopisne definicije Balkana. Pastoralno-ruralna društva predstavljaju stoga važan segment za razumijevanje temeljnih pojava, procesa i struktura u povijesti cijele regije ali i svakog naroda zasebno. Polazeći od braudelovskog koncepta „povijesti dugog trajanja“, kolegij ima za cilj uvođenje studenata u osnovnu problematiku društvene i kulturne povijesti pastoralno-ruralnih zajednica na prostorima Jugoistočne Europe, odnosno usvajanje znanja o njihovim zajedničkim i različitim povijesnim iskustvima, nastalim u stanovitim povijesnim i civilizacijskim kontekstima u razdoblju ranog novog vijeka (cca 1450.-1800.).
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Planine i „balkanski svjetovi“: ekohistorijski osvrt.
 3. Planinske („starobalkanske“) socijalne strukture: slobodno seljaštvo i drugo kmetstvo
 4. Pastoralna ekonomija: transhumanca u Jugoistočnoj Europi.
 5. Imperijalni sustavi i planinske strukture: običajno pravo i samouprave u Jugoistočnoj Europi u ranom novom vijeku.
 6. Između državnog legaliteta i tradicijskog legitimiteta: pastiri kao ratnici u službi imperija i odmetnici od države (martolozi, haramije, uskoci, hajduci, klefte, kačaci, leventi).
 7. Interkulturni odnosi i vjerske prakse: etnokulturni procesi i konfesionalni identiteti u pastoralno-ruralnim društvima Jugoistočne Europe
 8. Planina i gorštak u očima drugih: zapadnoeuropske predodžbe o dalmatinskim Morlacima (morlakizam) i Crnogorcima u 18. stoljeću.
 9. Vlaške („morlačke“) zajednice na imperijalnoj Tromeđi u Hrvatskoj i Bosni: „suživot u sukobima“ u osmanskim, habsburškim i mletačkim vojnim krajinama.
 10. Dinarska planinska područja kao državni nukleusi: postanak i razvoj brdskih, crnogorskih i istočno-hercegovačkih plemena.
 11. Malesija, Dukadžinija i Mirdite kao „planinske republike“: razvoj sjeverno-albanskih plemenskih oblasti.
 12. Grčko-vlaške planinske autonomije: agrafije i armatolici u zapadnoj Makedoniji, Epiru, Akarnaniji, Etoliji, Tesaliji i Peloponezu.
 13. Gorštačke muslimanske zajednice Rumelije: Pomaci, Torbeši, Goranci.
 14. Pastoralne zajednice slobodnih seljaka u Karpatima (vlaški mošneni, moldavski razeši, istočnokarpatski Huculi, Bojki, Lemki).
 15. Juruci, anatolski nomadi na Balkanu: naseljavanje i razvoj

Ishodi učenja
 1. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa,
 2. napisati esejistički rad o pojedinim povijesnim razdobljima,
 3. proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima,
 4. ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme,
 5. interpretirati pojedine povijesne izvore,
 6. prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.
Metode podučavanja
problemska predavanja, power-point prezentacije, pisanje eseja, izrada problemskih bibliografija.
Metode ocjenjivanja
Tijekom nastave konstantno će se vrednovati rad studenata na temelju njihova sudjelovanja u nastavi (pitanja, rasprave). Na kraju semestra među studentima će biti provedena anketa o uspješnosti nastave

Obavezna literatura
 1. Čubrilović, Vasa. (ur.). Običajno pravo i samouprave na Balkanu i u susednim zemljama. Beograd, 1974. (odabrana članci); Čubrilović, Vasa. (ur.). Odredbe pozitivnog zakonodavstva i običajnog prava o sezonskim kretanjima stočara u Jugoistočnoj Evropi kroz vekove. Beograd, 1976. (odabrani članci); Kaser, Karl. „Balkanski patrijarhat – istorijat i rasprostranjenost jednog kulturnog obrasca.“ u: isti. Porodica i srodstvo na Balkanu. Analiza jedne kulture koja nestaje. Beograd, 2002., 65-172; Pejović, Đoko. (ur.). Predmet i metod izučavanja patrijarhalnih zajednica u Jugoslaviji. Titograd, 1981. (odabrani članci); Stojanović, Trajan. Balkanski svetovi. Prva i poslednja Evropa. Beograd, 1997., 151-222.; Šarić, Marko. „Ekohistorijski osvrt na planine i morlački svijet.“ u: Dalmatinska zagora nepoznata zemlja. Zagreb, 2007., 221-231.
Dopunska literatura
 1. Antonijević, Dragoslav. Obredi i običaji balkanskih stočara. SANU, Balkanološki institut, tom 16, Beograd, 1982.; Arnold, E.R. – Greenfield, H.J. The origins of transhumant pastoralism. Oxford, 2006.; Barjaktarović, Mirko. „Plemensko uređenje kod Albanaca.“ u: Iz istorije Albanaca. Beograd, 1969., 103-125.; Bartl, Peter. Albanci od srednjeg veka do danas. Beograd, 2001., 7-91.; Bartra, Roger. „Identity and Wilderness. Ethnography and the History of the Imaginary Primitive Group.“ u: Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology. XXI/2, 1991., 103-123.; Bracewell, Catherine Wendy. Senjski uskoci. Piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću. Zagreb, 1997.; Braudel, Fernand. Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II. sv. I., Zagreb, 1997.; Campbell, John Kennedy. Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community. Oxford, 1964.; Coon, Carleton St. Mountains of giants. A racial and cultural studv of the North Albanian mountain Ghegs. Cambridge, 1950.; Cvijić, Jovan. Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. I-II, Beograd, 1922-1931. (pretiskano u Sabrana dela, knj. 2, Beograd, 1987.); Čubrilović, Vasa. „Plemenska i seoska uprava; narodna kultura.“ u: Historija naroda Jugoslavije. II., Zagreb, 1959., 763-810.; Čubrilović, Vasa. (ur.). Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699. Beograd, 1989.; Ćirković, Sima. Srbi među evropskim narodima. Beograd, 2001., 115-149.; Dvorniković, Vladimir. Karakterologija Jugoslovena. Beograd, 1939.; Durham, Mary Edith. Some Tribal origins, Laws and Customs of the Balkans. pretisak, London, 1979.; Đurđev, Branislav. Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena. Titograd,1984.; Džaja, Srećko M. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine. Predemancipacijsko razdoblje 1463.-1804. Mostar, 1999.; Filipović, Nedim. Islamizacija u Bosni i Hercegovini. Tešanj, 2005.; Grgin, Borislav. Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku. Zagreb, 2006.; Grozdanova, Elena. B`lgarskata selska obština prez XV.-XVIII. vek. Sofija, 1979.; Gunst, Peter. Agrarian Development and Social Change in Eastern Europe, 14th – 19th Centuries. Variorum, 1996.; Hupchik, Dennis P. The Bulgarians in the Seventeenth Century: Slavic Orthodox Society and Culture under Ottoman Rule. London, 1993.; Ivetić, Egidio. – Roksandić, Drago. (ed.). Tolerance and Intolerance on the Triplex Conifinium. Approaching the „Other“ on the Borderlands Eastern Adriatic and beyond 1500-1800. Padova, 2007.; Jezernik, Božidar. Divlja Evropa. Balkan u očima putnika sa Zapada. Beograd, 2007.; Kaser, Karl. Hirten, Kampfer, Stammeschelden. Ursprünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats. Wien-Köln-Weimar, 1992.; Kaser, Karl. Slobodan seljak i vojnik. Rana krajiška društva (1545.-1754.). I., Zagreb, 1997.; Kaser, Karl. „Planinski ljudi, ravničarski ljudi. Prostor i etnografska reprezentacija.“ u: Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji. Zbornik radova. Zagreb, 2007., 229-244.; Khazanov, Anatoly. Nomads and the Outside World. Madison, 1994.; Kovačević, Ivan. Istorija srpske etnologije. I-II., Beograd, 2001.; Kulišić, Špiro. O etnogenezi Crnogoraca. Titograd, 1980.; Kürti, László. The Remote Borderland: Transylvania in the Hungarian Imagination. New York, 2001.; Lampe, John R. – Jackson, Marvin R. Balkan Economic History 1550-1950. From Imperial Borderlands to Developing Nations. Bloomington, 1982.; Malcom, Noel. Kosovo. A Short History. Oxford-London, 1998.; McNeill, J. R. The Mountains of the Mediterranean World. An environmental history. Cambridge, 1992.; Mazower, Mark. Balkan. Kratka povijest. Zagreb, 2003., 1-89.; Mendras, Henri. Seljačka društva. Elementi za jednu teoriju seljaštva. Zagreb, 1986.; Miljković Bojanić Ema. Smederevski sandžak 1476.-1560. Zemlja, naselja, stanovništvo. Beograd, 2004.; Mirdita, Zef. „Pokušaj rasvjetljavanja i rješavanja problema fenomena `planinskih` odnosno `pastirskih` socijalnih struktura Balkana.“ u: Povijesni prilozi. 12, Zagreb, 1993., 283-326.; Mirdita, Zef. Vlasi u historiografiji. Zagreb, 2004.; Moačanin, Nenad. Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. Preispitivanja. Zagreb, 1999., 64-136.; Mutafičeva, Vera. Osmanska socialno-ikonomičeska istorija. Sofija, 1993.; Ninić, Ivan. (ed.). Migrations in Balkan history. Beograd, 1989.; Ocetea, Andrej. Istorija rumunskog naroda. Novi Sad, 1979., 118-191.; Palikruševa, Galaba. i dr. (ur.). Etnogeneza na Jurucite i nivnoto naseluvanje na Balkanot. Skopje, 1986. Pastoral production and society. Podolak, Jan. „The Pastoral Culture of the Carpathians as a Subject of an Ethnological Study.“ u: Ethnologia Slavica. tom 1, 1969., 67-81.; Popović, Dušan J. O Cincarima. Prilozi pitanju postanka našeg građanskog društva. Beograd, 1937.; Rendić Miočević, Ivo. Zlo velike jetre. Povijest i nepovijest Crnogoraca, Hrvata, Muslimana i Srba. Split, 1996.; Revesz, László. Der östeuropäische Bauer. Seine Rechtslage im 17. und 18. Jahrhundert mit besonderer Berücksichtigung Ungarns. Bern, 1964.; Roksandić, Drago. Triplex Confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500-1800. Zagreb, 2003.; Roksandić, Drago i dr. (ur.). Triplex Confinium (1500-1800): ekohistorija. Split-Zagreb, 2003.; Roth, Klaus. Slike u glavama. Ogledi o narodnoj kulturi u Jugoistočnoj Evropi. Beograd, 2000.; Sanders, Irwin T. Balkan Village. Lexington, 1949.; Stahl, Paul H. Traditional Romanian village communities. Cambridge, 1980.; Stahl, Paul H. Household, village and village confederation in Southeastern Europe. New York, 1986.; Sugar, Peter F. Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354.-1804. Seatle-London, 1996.; Todorova, Marija. Balkan Family Structure and the European Patern. Demographic Developments in Ottoman Bulgaria. Washington, 1993.; Todorova, Marija. Imaginarni Balkan. Beograd, 1999.; Vacalopoulos, Apostolos E. The Greek nation, 1453.-1669.: the cultural and economic background of modern Greek society. New Brunswick, 1976.; Vasić, Milan. Martolozi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom. Sarajevo, 1967.; Winnifrith, Tom J. The Vlachs. The History of a Balkan People. London, 1987.; Winnifrith, Tom J. Scattered Eagles Balkan Fragments. London, 1995.; Zakythinos, Denis A. The making of modern Greece: from Byzantium to independence. Oxford, 1976.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar