Naziv
Poljske jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184264
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na poljskome jeziku na razini A2/B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników męskoosobowych. Osobowość: cechy charakteru, opis osoby, porównywanie, wyrażanie opinii o osobach publicznych.
 2. Aspekt czasowników. Plan dnia: godziny w języku potocznym, podstawowe codzienne czynności, prace domowe. Wyrażanie życzenia, oczekiwania, powinności.
 3. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników niemęskoosobowych. Sprzęty domowe i biurowe: określanie przeznaczenia rzeczy z najbliższego otoczenia.
 4. Czas przeszły czasowników na -eć i -ąć. Liczebniki główne i porządkowe w okolicznikach czasu (daty). Życie człowieka od urodzin do śmierci. Opisywanie sytuacji i przedstawianie faktów z przeszłości, wyrażanie relacji czasowych związanych z przeszłością.
 5. Użycie narzędnika w zdaniu. Tworzenie zdań ze spójnikiem żeby w opozycji do że. Opisywanie związków rodzinnych (miłość, małżeństwo, członkowie rodziny). Opowiadanie o swoim życiu uczuciowym.
 6. Biernik. Zawody i praca: wyrażanie opinii na temat pracy (czas pracy, zarobki, warunki pracy, warunki życia). Wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia i rozczarowania.
 7. Kolokwium z gramatyki. Miejscownik – tworzenie i użycie w zdaniu. Życie w mieście: architektura, sklepy, urzędy, rozrywka. Wyrażanie relacji przestrzennych. Porównywanie, uzasadnianie, wyrażanie przekonania.
 8. Czas teraźniejszy. Typy urzędów i załatwianie spraw. Dokumenty. Wyrażanie konieczności, prośba o przyzwolenie.
 9. Celownik – tworzenie i użycie w zdaniu. Powtórzenie: osobowość, plan dnia, sprzęty domowe, rodzina, praca, miasto. Kolokwium ¬– słówka.
 10. Tworzenie i użycie trybu rozkazującego w formie twierdzącej i przeczącej. Samopoczucie – wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, pytanie o samopoczucie, opisywanie stanu zdrowia. Doradzanie i odradzanie.
 11. Kolokwium z gramatyki. Stopniowanie przymiotników. Moda i uroda (higiena osobista i kosmetyki,wygląd, ubiory). Wyrażanie uznania i komplementu.
 12. Dopełniacz. Polska od kuchni (przepisy, diety, tradycyjne potrawy). Tryb rozkazujący po negacji – powtórzenie. Wyrażanie upodobania, zachęcanie, przekonywanie.
 13. Odmiana liczebników od 2 do 4. Zaimki pytające. Internet – mówienie o podstawowych funkcjach Internetu i jego roli w życiu człowieka. Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia.
 14. Odmiana liczebników od 5 do 20. Szkoła, edukacja, wykształcenie, kursy. Opis systemu edukacji w Polsce. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.
 15. Powtórzenie: samopoczucie, wygląd, ubrania, kuchnia, Internet, edukacja. Powtórzenie: stopniowanie przymiotników i odmana liczebników. Kolokwium z gramatyki.

Ishodi učenja
 1. prepoznavanje i ispravno korištenje oblika promjenjivih vrsta riječi (gramatička ispravnost u govoru i pisanju)
 2. poznavanje osnovnih ortografskih pravila i njihova primjena u praksi
 3. razumijevanje pisanog i govorenog teksta te interpretiranje pročitanog i odslušanog sadržaja vezanog za svakodnevne događaje ili teme od osobnog interesa
 4. neometano komuniciranje u svakodnevnim situacijama
 5. samostalno sastavljanje jednostavnijeg pisanog teksta na poljskome jeziku
Metode podučavanja
Usmeno predstavljanje nastavnog materijala, korištenje priručnika, korištenje audio i vizualnih materijala. Nastava je bazirana prije svega na konverzacijama (rad u paru, grupni rad) i drugim aktivnim oblicima vježbi. Tijekom semestra studenti čitaju zadanu literaturu (kratke forme), redovito pripremaju kraća usmena izlaganja, rješavaju zadatke iz gramatike, pišu diktate i kratke sastave. Radi se na razvijanju svih jezičnih kompetencija: razumijevanje pisanog teksta, razumijevanje govorenog teksta, gramatička i ortografska ispravnost, govor, pisanje.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit; Uvjeti za pristupanje završnom ispitu: 1. redovito pohađanje nastave te aktivno sudjelovanje u nastavi, 2. redovito izvršavanje pismenih i usmenih zadataka, 3. položena tri kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. A. Burkat, A. Jasińska: Hurra po polsku 2. Podręcznik studenta, Kraków 2007
 2. E. Lipińska: Z polskim na ty, Kraków 2004
 3. P. Garncarek: Czas na czasownik, Kraków 2006
 4. P. Garncarek: Nie licz na liczebnik, Warszawa 2009
 5. A. Madeja, B. Morcinek: Polski mniej obcy, Katowice 2007
 6. B. Kryżan Stanojević, I. Sawicka: Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców, Toruń 2007
 7. B. Kryżan Stanojević i sur.: Učimo poljski. Poljski pravopis za početnike, Zagreb 2008
 8. I. Vidović Bolt: fleksja.pl (promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku), Zagreb 2011
 9. Audiovizualni materijali i dodatni tekstovi po izboru lektora
Dopunska literatura
 1. Z. Kaleta: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995
 2. A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek: Bądź na B1 (zbiór zadan z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1), Kraków 2009
 3. M. Moguš, N. Pintarić: Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar