Naziv
Pomoćne povijesne znanosti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
51243
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije povijesnih izvora, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa povijesnim izvorima. Pomoćne povijesne znanosti II. čine egdotika (nastavak), kronologija, heraldika i sfragistika (sigilografija), povijesna metrologija, numizmatika, genealogija, povijesna demografija, povijesna geografija s kartografijom itd. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma. Načini datiranja. Svetkovine, ere, stilovi. Praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.). Heraldika. Definicija i osnovni pojmovi te povijesni pregled. Sfragistika (sigilografija).Uvod s povijesnim pregledom. Osnovni pojmovi. Povijesna metrologija. Osnovni pojmovi o mjerama i utezima. Numizmatika. Povijesni pregled. Genealogija. Uvod, osnovni pojmovi te povijesni pregled. Povijesna demografija. Povijesna geografija s kartografijom itd.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Opis rada. Literatura.
 2. Egdotička pravila I.
 3. Egdotička pravila II.
 4. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma.
 5. Praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.).
 6. Heraldika - povijesni pregled
 7. Heraldika - definicija i osnovni pojmovi
 8. Hrvatska heraldička baština
 9. Sfragistika (sigilografija) – uvod s povijesnim pregledom
 10. Povijesna metrologija – osnovni pojmovi o mjerama i utezima
 11. Numizmatika - povijesni pregled
 12. Genealogija – uvod, osnovni pojmovi te povijesni pregled
 13. Povijesna demografija
 14. Povijesna geografija s kartografijom
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 8. Kritički interpretirati i valorizirati podatke iz izvora i literature s obzirom na njihovu vjerodostojnost i perspektivu.
 9. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike.
 10. Primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema.
Metode podučavanja
Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje predmetne literature.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb: Školska knjiga, 31991. (ili izdanja: 1972. i 21985.)
 2. ZMAJIĆ, Bartol, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja, Zagreb: Golden marketing, 1996.
 3. U pripremi su skripta prilagođena kolegiju (veći dijelovi dostupni u sustavu učenja na daljinu Omega FFZG). Handbook (in preparation) some parts available on the system for learning Omega FFZG.
Dopunska literatura
 1. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu – Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.
 2. ANTOLJAK, Stjepan, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo: Istorijski arhiv Kraljevo (Biblioteka časopisa „Naša prošlost“, knj. 3), 1971.
 3. CAPPELLI, Adriano, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni, settima edizione riveduta, corretta e ampliata a cura di Marino VIGANÒ, Milano: Editore Ulrico Hoepli (Manuali Hoepli), 2005. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 4. GROTEFEND, Hermann, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 131991. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 5. BOJNIČIĆ, Ivan, Der Adel von Kroatien und Slavonien, (reprint), Zagreb: Golden marketing, 1995.
 6. GULIN, Ante, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Zagreb: Golden marketing, 1998.
 7. HERKOV, Zlatko, Naše stare mjere i utezi: uvod u teoriju povijesne metrologije i njezine praktična primjena pri proučavanju naše gospodarske povijesti, Zagreb: Školska knjiga, 1973.
 8. MIMICA, Bože, Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske (IV. st. pr. Krista – 1918.), Rijeka: Vitagraf, 21994.
 9. STIPETIĆ Vladimir – VEKARIĆ, Nenad, Povijesna demografija Hrvatske, Zagreb – Dubrovnik: HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2004.
 10. SLUKAN ALTIĆ, Mirela, Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima, Samobor: Meridijani, 2003.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar