Naziv
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - hetitski
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
132716
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Poredbenopovijesno se obrađuje gramatika hetitskoga jezika. Razmatraju se problemi rekonstrukcije indoeuropskog prajezika, diskutiraju konkretni slučajevi hetitskih i indoeuropskih etimologija, raspravlja o problemima genetske supklasifikacije indoeuropskih jezika. Čitaju se i odabrani hetitski tekstovi (u transliteraciji).
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju.
 2. Osnove povijesti hetitskoga jezika (s osvrtom na kasniju povijest anatolijskih jezika).
 3. Hetitski unutar indoeuropske jezične porodice.
 4. Poredbena fonologija I: okluzivi.
 5. Poredbena fonologija II: sonanti.
 6. Poredbena fonologija III: frikativi i afrikate.
 7. Poredbena fonologija IV: vokali.
 8. Poredbena morfologija I: imenice
 9. Poredbena morfologija II: zamjenice.
 10. Poredbena morfologija III: sustav prezenta.
 11. Poredbena morfologija IV: preterit i mediopasiv.
 12. Glagolski načini.
 13. Nefinitni glagolski oblici.
 14. Sintaksa; problem indohetitske hipoteze.
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći čitati i prevoditi jednostavne rečenice s hetitskog (uz rječnik)
 2. Studenti će moći deklinirati pravilne hetitske imenice.
 3. Studenti će moći navesti i prepoznati glavne glasovne zakone hetitskoga
 4. Studenti će moći opisati odnos hetitskoga prema drugim indoeuropskim jezicima
Metode podučavanja
Predavanja i seminar
Metode ocjenjivanja
Esej

Obavezna literatura
 1. R. Matasović: Kultura i književnost Hetita, Zagreb: MH 2001.
 2. T. Van den Hout: The Elements of Hittite, Cambridge: CUP 2011.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar