Naziv
Portugalska fonetika i fonologija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
4
Šifra
36046
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
15

Cilj
Uvod u fonetiku i fonologiju kao lingvističke discipline. Opis portugalskog pravopisa. Upoznavanje portugalskog fonetskog i fonološkog sustava, kao priprema za praktično usvajanje portugalskog fonetizma. Razvijanje sposobnosti auditivne identifikacije glasova i njihove pravilne artikulacije te otklanjanje nepravilnosti u izgovoru. U okviru vježbi obrađuje se portugalskih izgovorni materijal.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Portugalski pravopis I.
 3. Portugalski pravopis II.
 4. Grafički i prozodijski akcent.
 5. Reforma portugalskog pravopisa - inovacije.
 6. Reforma portugalskog pravopisa - inovacije i polemika.
 7. Glasovi i fonetski simboli.
 8. Fonološki sustav europskog varijeteta portugalskog jezika - opis vokala.
 9. Fonološki sustav europskog varijeteta portugalskog jezika - opis konsonanata.
 10. Fonetska transkripcija I.
 11. Fonetska transkripcija II.
 12. Vježbe auditivne identifikacije glasova.
 13. Diktati.
 14. Izgovorne vježbe.
 15. Ponavljanje, priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Pravilno koristiti portugalski pravopis.
 2. Usvojiti artikulacijske vještine izgovora.
 3. Objasniti artikulacijske karakteristike portugalskih glasova.
 4. Analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku
 5. Transkribirati glasove portugalskog jezika unutar intonacijskih cjelina.
Metode podučavanja
Predavanja, izgovorne vježbe, diktati.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, kolokviji i završni pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Mateus, Maria Helena Mira, Isabel Falé e Maria João Freitas. Fonética e Fonologa do Português; Universidade Aberta, Lisboa 2005
Dopunska literatura
 1. Cuesta, P. Vasquez; Luz, M.A. Mendes da. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Edições 70, 1983.
 2. Martinet, A. Osnove opće lingvistike. Zagreb: GZH, 1982.
 3. Malmberg, B. Fonetika. Zagreb: IVOR, 1995.
 4. Brosnahan, L.F. Introduction to Phonetics. Cambridge/London/New York/Melbourne: Cambridge University Press, 1976.
 5. Câmara, J. Mattoso Jr. The Portuguese Language. Chicago: 1972. (Phonology - str. 23-57)
 6. Faria, I. Hub; Pedro, E. Ribeiro; Duarte, I.; Gouveia, C. A.M. Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 1996. (Cap. 3 ? Fonética; Cap. 4 - Fonologia)
 7. CDROM: Diálogos de um Quotidiano. Lisboa: Universidade Aberta.
 8. Cunha, C.; Cintra, L.F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Edições João Sá da Costa, Lisboa 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar