Naziv
Portugalski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
6
Šifra
36045
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznavanje s morfološkom strukturom različitih vrsta riječi u portugalskom. Prepoznavanje razlika u iskazivanju različitih gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom. Usmeno i pismeno izražavanje na razini A1/A2 s elementima viših razina.
Sadržaj
 1. Uvodni sat.
 2. Glagolsko vrijeme, aspekt i način.
 3. Indikativna glagolska vremena.
 4. Osobne i posvojne zamjenice.
 5. Determinanti, određeni i neodređeni član.
 6. Prezent.
 7. Prezent.
 8. Prezent.
 9. Prezent. Progresiv.
 10. Prijedlozi.
 11. Imenska skupina - rod.
 12. Imenska skupina - rod.
 13. Imenska skupina - broj
 14. Imenska skupina - broj.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini A1 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Analizirati temeljne morfološke strukture u portugalskom jeziku.
 3. Analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku.
 4. Usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku.
 5. Usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika.
Metode podučavanja
Predavanja, usmene i pismene strukturalne vježbe, analiza gramatičkih struktura, usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, kolokviji i završni pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Coimbra, I.; Coimbra, O. Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000.:
 2. Talan, N. Osnove gramatike portugalskoga jezika (Gramática Elementar da LínguaPortuguesa). Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 3. Tavares, A. Portugues XXI 1. Lisboa: Lidel, 2003.
 4. Talan, N. 2004: Portugalsko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 5. Talan, N. Hrvatsko-portugalski rječnik. Školska knjiga: 2004.
Dopunska literatura
 1. Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley. Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Lisboa: Ediçoes Joao Sá da Costa, 1984.
 2. Cuesta, P. Vásquez; Luz, M.A. Mendes da. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Ediçoes 70, 1983.
 3. Gomes, Á.; Rolla, J. miniGramática 1 e 2. Porto: Porto Editora, 2003.
 4. Lemos, H. Praticar Portugues - Nível Elementar. Lisboa: Lidel, 2001.
 5. Rosa, L. Melo. Vamos Lá Começar! Explicaçoes e Exercícios de Gramática. Lisboa: Lidel, 2002.
 6. Moura, Jose de Almeida, Gramatica do Portugues Actual, Lisboa Editora, S.A., 2006.
 7. Fernandes, Alvaro Garcia, Gramatica da lingua portuguesa - uma nova abordagem, Edicoes Caixotim, 2005.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar