Naziv
Povijest filozofije I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS
3
Šifra
148128
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s pojmom grčke filozofije, prikazati unutarnju povijesnu raščlanjenost grčke filozofije i sveze u njenoj povijesnoj mijeni. Predmet treba osposobiti studente za samostalno studiranje, razumijevanje i tumačenje, te produktivno prisvajanje najznačajnijih djela ranogrčke i Platonove filozofije.
Sadržaj
 1. Pojam grčke filozofije
 2. Razdoblja u povijesti grčke filozofije
 3. Filozofija i grčki jezik
 4. Položaj grčke filozofije u cjelini povijesti filozofije
 5. Tales, Anaksimandar, Anaksimen
 6. Pitagora
 7. Heraklit
 8. Parmenid
 9. Empedoklo, Anaksagora
 10. Sokrat
 11. Kinici, Kirenjani, Megarani
 12. Sofisti
 13. Platon
 14. Platon
 15. Platon

Ishodi učenja
 1. razumijevanje pojma grčke filozofije
 2. razumijevanje ranogrčke filozofije
 3. razumijevanje Platonove filozofije
Metode podučavanja
predavanje, redovite konzultacije između nastavnika i studenata
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Diels, H., Predsokratovci – Fragmenti I-II, Zagreb, 1983.
 2. Mikecin, I., Heraklit, Zagreb, 2013.
 3. Ježić, M., «Parmenidov spjev ‘O prirodi’», Latina et Graeca 12, Zagreb, 1978.
 4. Platon, Država, Zagreb, 1997.
 5. Platon, Parmenid, Zagreb, 2002.
 6. Platon, Sofist, Zagreb, 1975.
 7. Platon, Timej, Zagreb, 2017.
Dopunska literatura
 1. Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije I-VI, Zagreb, 2005.-2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar