Naziv
Povijest Grčke i Rima I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117665
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij je dio predmeta Povijest Grčke i Rima. Cilj mu je uputiti studente u specifičnosti istraživanja grčke povijesti, izložiti im njezin sustavan pregled i naznačiti aktualne pravce u historiografiji o grčkoj povijesti.
Sadržaj
 1. Pristup: definicija, odrednice i podjela grčke povijesti. Specifični izvori. Literatura.
 2. Predhomerska Grčka
 3. Arhajsko doba i nastanak polisa
 4. Velika grčka kolonizacija: uzroci i posljedice
 5. Tiranida: zao glas i pozitivni učinci
 6. Civilizacija arhajskog doba
 7. Stoljeće ratovanja i slave 1.
 8. Stoljeće ratovanja i slave 2.
 9. Grčka društva na vrhuncu klasičnoga doba
 10. Grčka društva u kasno klasično doba
 11. Uspon sjevernih kraljevstava: Makedonija i Epir
 12. Od Aleksandrove svjetske države do dijadoških kraljevstava
 13. Političke strukture helenizma
 14. Helenističko društvo i civilizacija
 15. Grčka sučelice Rimu

Ishodi učenja
 1. Steći temeljna znanja o antičkim društvima.
 2. Okušati se u istraživanju antičkih društava.
 3. Umjeti formulirati, priopćiti i obrazložiti dobivene rezultate i svoje mišljenje o povijesnim fenomenima antičkoga razdoblja.
 4. Sintetizirati znanja o odabranim fenomenima grčke povijesti.
 5. Primijeniti znanja i vještine u korištenju alata potrebnih za izvore za grčku povijest.
 6. Napisati dobro strukturirani i korektno opremljeni stručni rad iz grčke povijesti
 7. Voditi raspravu i sudjelovati u raspravi o temi iz grčke povijesti.
Metode podučavanja
Predavanja, mentorski rad, samostalni zadatci.
Metode ocjenjivanja
Uredno pohađanje nastave, istraživanje i sastavljanje seminarskog rada uz konzultacije s mentorom, prezentacija rada skupini i rasprava. Vrednuju se svi elementi studentova rada.

Obavezna literatura
 1. M. MILIĆEVIĆ BRADAČ, Stara Grčka: Grci na Crnom moru [Biblioteka Lucius 2], Zagreb: Školska knjiga 2004.
 2. P. GREEEN, Alexander to Actium: The historical Evolution of the hellenistic Age, London: Thames & Hudson 1994;
 3. Po izboru jedan ili više monografskih pregleda užih razdoblja ili područja, npr.
 4. E. Will, Le monde grec et l'Orient, Paris 1972 - 1975. i dr. i
 5. H. Bengtson, Griechische Geschichte: Von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit, München (posljednje izdanje) ili
 6. The Cambridge Ancient History II-IX, Cambridge 1970 - 1994. ili
 7. Obvezatno jedan obuhvatan pregled grčke povijesti, namijenjen višem stupnju sveučilišnoga studija, ovisno o polaznikovu znanju stranih jezika, npr.:
Dopunska literatura
 1. Uključuje standardne priručnike (npr. PAULY, WISSOWA, KROLL, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart i njezine novije derivate, Der kleine Pauly i Der neue Pauly), izdanja literarnih izvora i korpuse predmetnih izvora). Ugovara se sa svakim polaznikom individualno, ovisno o njegovome studijskom interesu (v. Korištene metode) i potrebi za dopunom njegova znanja (Obveze studenata).

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar