Naziv
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
36036
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45

Cilj
Usporednim izlaganjem bitnih linija grčke i rimske povijesti, te prapovijesti, protohistorije i antike hrvatskog povijesnog prostra uputiti studente u glavne značajke povijesnoga tijeka u navedenim razdobljima i regijama. Opće procese u prikladnom omjeru demonstrirati primjerima s hrvatskog povijesnot prostora. Oblikovati valjanu predodžbu o tijeku prapovijesti, grčke i rimske povijesti, i stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, o značajkama domaćih društava i o rezultatima njihove interakcije s antičkim svijetom, te o raspoloživim izvorima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: Provjera predznanja. Rezultati provjere predznanja. Oblikovanje grupa za seminarski rad i podjela tema. Predavanje: pristup staroj povijesti i staroj povijesti hrvatskih zemalja
 2. Terenska nastava: Arheološko nalazište kao izvorna cjelina, prezentacija i zaštita Andautonije. Prezentacija studentskih radova. Predavanje: Prapovijest. Odnos prapovijesti i povijest. Pregled prapovijesti hrvatskog povijesnog prostora.
 3. Osvit europske povijesti. Kontaktni između Egeja, Apeninskog poluotoka i hrvatskog povijesnog prostora.
 4. Arhajska društva između Alpa i Egeja.
 5. Uzorni polisi Sparta i Atena. Grci i Kelti na hrvatskom povijesnom prostoru.
 6. Odnosi među antičkim civilizacijskim žarištima 8-4. st. pr. kr. Povijest jadranskih Grka.
 7. Helenizam. Južna Ilirida i grčki svijet.
 8. Provjera napretka tijekom kvartala. Rezultati.
 9. Rimska ekspnazija. Rimski ratovi za Ilirik.
 10. Kasna Republika i uspostava Carstva. Rim i hrvatski povijessni prostor od 2. st. pr. Kr. do poč. 1. st. kršć. ere.
 11. Principat.
 12. Zapad i Istok rimskoga svijeta: život u provincijama. Ilirik na razmeđi.
 13. Terenska nastava: Otkrivanje rimskog velegrada - Salona. Carska rezidencija u kasno doba Carstva: Dioklecijanova palača. Arheološki muzej u Splitu. Prezentacija studentskih radova.
 14. Kasno Carstvo. Izmak antike na hrvatskom povijesnom prostoru. Pokus pisanog ispita.
 15. Pisani ispit. Rezultati.

Ishodi učenja
 1. razlikovati izvore od literature
 2. razlikovati specifičnost izvora za staru povijest od izvora za kasnija razdoblja
 3. usporediti različite interpretacije događaja i procesa povijesti Grčke i Rima i hrvatskog povijesnog prostora
 4. analizirati povijesne podatke
 5. opisivati povijesna zbivanja
 6. definirati i argumentirati vlastito mišljenje
Metode podučavanja
Frontalna nastava, terenska nastava, samostalan rad, rasprava, vježbanje u korištenju izvora i literature.
Metode ocjenjivanja
Nastavnik prati studentov rad tijekom semestra: tri pisane provjere znanja (na početku provjera predznanja, na trimestru i na kraju semestra test). Na kvartalu provjera napretka u prorađenom gradivu (10% uspjeha), završni pisani ispit (20% uspjeha), izrada i prezentacija seminarskog rada (30% uspjeha), aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi (15% uspjeha), aktivno sudjelovanje u seminarskim oblicima rada (15% uspjeha), redovito polaženje nastave (10% uspjeha).

Obavezna literatura
 1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana poglavlja
 2. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41 . 74 i 203 - 235
 3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press 2006.
 4. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17 - 170, 315 - 378 i izvori na str. 399, 413, 419 - 423, 437 - 441 i 453 - 457
Dopunska literatura
 1. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002.
 2. R. MATIJAŠIĆ, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Zagreb: Leykam international 2009.
 3. R. MATIJAŠIĆ, Povijest hrvatskih zemalja u antici od Dioklecijana do Justinijana, Zagreb: Leykam international 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar