Naziv
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
7
Šifra
36035
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
30

Cilj
Usporednim izlaganjem bitnih linija grčke i rimske povijesti, te prapovijesti, protohistorije i antike hrvatskog povijesnog prostra uputitit studente u glavne značajke povijesnoga tijeka u navedenim razdobljima i regijama. Opće procese u prikladnom omjeru demonstrirati primjerima s hrvatskog povijesnot prostora. Oblikovati valjanu predodžbu o tijeku prapovijesti, grčke i rimske povijesti, i stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, o značajkama domaćih društava i o rezultatima njihove interakcije s antičkim svijetom, te o raspoloživim izvorima
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: Provjera predznanja. Rezultati provjere predznanja. Oblikovanje grupa za seminarski rad i podjela tema. Predavanje: pristup staroj povijesti i staroj povijesti hrvatskih zemalja. Seminar: Odjeci stare povijesti u današnjici. Okolnosti proučavanja stare povijesti. Hrvatska tradicija i znanost o najstarijoj povijesti hrvatskog povijesnog prostora.
 2. Terenska nastava: arheološko nalazište kao izvorna cjelina. Prezentacija i zaštita Andautonije. Prezentacija studentskih radova. Predavanje: Prapovijest. Odnos prapovijesti povijesti. Pregled prapovijesti hrvatskog povijesnog prostora. Seminar: Antička gledanja na najstariju povijest.
 3. Predavanje: Osvit europske povijesti. Kontakti između Egeja, Apeninskog poluotoka i hrvatskog povijesnog prostora. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 4. Predavanje: Arhajska društva između Alpa i Egeja. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova. U okviru terenske nastave predmetni izvori u Arheološkom muzeju u Zagrebu i u Hrvaskom prirodoslovnom muzeju / Muzeju evolucije u Krapini.
 5. Predavanje: Uzorni polisi Sparta i Atena. Grci i Kelti na hrvatskom povijesnom prostoru. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 6. Predavanje: Odnosi među antičkim civilizacijskim žarištima 8 - 4. st. pr. Kr. Povijest jadranskih Grka. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 7. Predavanje: Helenizam. Južna Ilirida i grčki svijet. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 8. Provjera napretka tijekom kvartala. Rezultati. Diferenciranje grupa i zadatak prema napretku.
 9. Predavanje: Rimska ekspanzija. Rimski ratovi za Ilirik. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 10. Predavanje: Kasna Republika i uspostava Carstva. Rim i hrvatski povijesni prostor od 2. st. pr. Kr. - poč. 1. st. kršć. ere. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 11. Predavanje: Principat. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 12. Predavanje: Zapad i istok rimskoga svijeta: život u provincijama. Ilirik na razmeđi. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova.
 13. Terenska nastava: otkrivanje rimskog velegrada - Salona. Carska rezidencija u kasno doba Carstva: Dioklecijanova palača. Prezentacija studentskih radova.
 14. Predavanje. Kasno Carstvo. Izmak antike na hrvatskom povijesnom prostoru. Seminar: Izvori. Prezentacija studentskih radova. Pokus pisanog ispita.
 15. Pisani ispit. Rezultati.

Ishodi učenja
 1. razlikovati izvore od literature
 2. razlikovati specifičnost izvora za staru povijest od izvora za kasnija razdoblja
 3. usporediti različite interpretacije događaja i procesa grčke i rimske povijesti, i stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora
 4. analizirati povijesne podatke
 5. opisivati povijesna zbivanja
 6. definirati i argumentirati vlastito mišljenje
Metode podučavanja
Frontalna nastava, terenska nastava, samostalan rad, rasprava, vježbanje u korištenju izvora i literature.
Metode ocjenjivanja
Nastavnik prati studentov rad tijekom semestra: tri pisane provjere znanja (na početku provjera predznanja, na trimestru i na kraju semestra test). Na kvartalu provjera napretka u prorađenom gradivu (10% uspjeha), završni pisani ispit (20% uspjeha), izrada i prezentacija seminarskog rada (30% uspjeha), aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi (15% uspjeha), aktivno sudjelovanje u seminarskim oblicima rada (15% uspjeha), redovito polaženje nastave (10% uspjeha).

Obavezna literatura
 1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana poglavlja (Brojevi stupaca: I. svezak 29 - 78, 89 - 94, 151-310, 361-36, 405-416; II. svezak 497-503, 659-726; III. svezak 977-994, 1016-1038, 1211-1334; IV. svezak: 1476 - 1481, 1483 - 1498, 1507-1513, 1521-1551, 1576-1713; V. svezak: 1937-1980, 1985-2050, 2088-2104, 2151-2250; VI. svezak: 2419-2434, 2444-2462, 2465-2614, 2660-2682; VII. svezak: 2897-2926, 2961-3028, 3099-3143.
 2. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41 - 174 i 203 - 235
 3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press 2006.
 4. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17 - 170, 315 - 378 i izvori na str. 399, 413, 419 - 423, 437 - 441 i 453 - 457
Dopunska literatura
 1. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002
 2. R. MATIJAŠIĆ, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, zagreb: Leykam international 2009.
 3. R. MATIJAŠIĆ, Povijest hrvatskih zemalja u antici od Dioklecijana do Justinijana, Zagreb: Leykam international 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 1. semestar