Naziv
Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
184278
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kritičko promišljanje povijesti Habsburške Monarhije u 19. stoljeću i bolje razumijevanje različitih njenih ključnih problema u povijesnom kontekstu putem uvida u raznolike teme (politika, društvo, kultura, ekonomija, vanjskopolitički odnosi, vojska i sl.). Stjecanje vještina, razumijevanje historiografskih koncepata i savladavanje metoda u analitičkoj obradi izvora vezanih uz raznolike teme iz povijesti Habsburške Monarhije. Preispitivanje historiografski relevantnih teza vezanih uz povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću.
Sadržaj
 1. Uvod u temu
 2. Dinastija Habsburg I - vladari i vladarski profili
 3. Dinastija Habsburg II - privatni život
 4. Unutrašnje stanje u Habsburškoj Monarhiji (1815.-1848.)
 5. Unutrašnje stanje u Habsburškoj Monarhiji (1848.-1867.)
 6. Unutrašnje stanje u Habsburškoj Monarhiji (1867.-1914.)
 7. Razvoj urbanih središta
 8. Gospodarski razvojni pravci i problemi
 9. Umjetnost i kultura
 10. Intelektualni život i znanost
 11. Vojska i vjeroispovijesti
 12. Društvo i svakodnevni život
 13. Vanjskopolitički položaj Habsburške Monarhije (1848.-1914.) i Prvi svjetski rat (1914.-1918.)
 14. Habsburška Monarhija nakon 1918.: u književnosti i na filmu
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. - bolje razumijevanje stručne metodologije
 2. - kritička obrada izvora i samostalnog rada na izvorima za habsburšku povijest
 3. - kritičko razmišljanje/promišljanje i razumijevanje ključnih procesa i struktura teme
 4. - stjecanje konkretnih znanja o Habsburškoj Monarhiji u regionalnom i europskom kontekstu
 5. - sposobnost oblikovanja i pisanja kritičkog eseja
 6. - usvajanje osnovne faktografije i stjecanje pregleda u suvremenu historiografiju vezanu uz temu
 7. - primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih izvora, rasprave
Metode ocjenjivanja
Kritički eseji, usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Johnston, William M. Austrijski duh: intelektualna i društvena povijest od 1848. do 1938. (Zagreb: Globus, 1993.).
 2. Judson, Pieter. Povijest Habsburškog Carstva (Zagreb: Sandorf, 2017.).
 3. Kann, Robert A. A History of the Habsburg Empire (Berkeley-Los Angeles: UCP 1977.) (odabrana poglavlja).
 4. Okey, Robin. The Habsburg Monarchy c. 1765-1918 (London: Macmillan Press, 2001.).
 5. Taylor, A. J. P. Habsburška Monarhija 1809.-1918. (Zagreb: Znanje, 1990.).
Dopunska literatura
 1. Bobinac, Marijan. „The Habsburg Legacy from a Postcolonial and Postimperial Perspective“, Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti LIX/3-4 (2015.), 239-260.
 2. Cole, Laurence. Military Culture and Popular Patriotism in Late Imperial Austria (Oxford: Oxford University Press, 2014.).
 3. Deak, John. Forging a Multinational State: State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War (Stanford: Stanford University Press, 2015.).
 4. Evans, Robert J. W. Austria, Hungary and the Habsburgs. Central Europe c. 1683-1867 (New York-Oxford: Oxford University Press, 2006.).
 5. Good, David F. The Economic Rise of the Habsburg Empire (Berkeley-Los Angeles: UCP, 1984.).
 6. Haselsteiner, Horst. Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi (Zagreb: Naprijed, 1997.).
 7. Kożuchowski, Adam. The Afterlife of Austria-Hungary: The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2013.).
 8. Krizman, Bogdan. Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslavenske države (Zagreb: Školska knjiga, 1977.).
 9. Macartney, C. A. The Habsburg Empire: 1790-1918 (London : Weidenfeld and Nicolson, 1969.).
 10. Palmer, Alan Warwick. The Land. Between: A History of East-Central Europe Since the Congress of Vienna (New York: Macmillan, 1970.).
 11. Schorske, Carl E. Beč krajem stoljeća: politika i kultura (Zagreb: Antibarbarus, 1997.).
 12. Sked, Alan. The Decline and Fall of the Habsburg Empire, 1815–1918 (London: Longman, 1989.).
 13. Šidak, Jaroslav. Studije iz hrvatske povijesti XIX. stoljeća (Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Institut za hrvatsku povijest, 1973.), 3-44.
 14. Zöllner, Erich i Therese Schüssel. Povijest Austrije (Zagreb: Barbat, 1997.).
 15. Unowsky, Daniel L. The Pomp and Politics of Patriotism (West Lafayette: Purdue University Press, 2005.).

Izborni predmet na studijima
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar