Naziv
Povijest i hrvatska književnost ranog novovjekovlja
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
125471
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Razvijanje vještine kulturnopovijesne analize ranonovovjekovnih književnih tekstova te suvremene historiografije.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet
 2. Francuska revolucija u suvremenoj historiografiji I
 3. Francuska revolucija u suvremenoj historiografiji II
 4. Francuska revolucija i hrvatska književna kultura I (sjeverna Hrvatska)
 5. Francuska revolucija i hrvatska književna kultura II (Dalmacija)
 6. Francuska revolucija i hrvatska književna kultura III (Dubrovnik)
 7. Analiza književnog teksta I
 8. Analiza književnog teksta II
 9. Analiza književnog teksta III
 10. Kritička analiza studentskih istraživačkih zadaća I
 11. Kritička analiza studentskih istraživačkih zadaća II
 12. Sinteza istraživačkih rezultata i ocjena eseja
 13. Pismeni ispit i evaluacija

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje glavnih trendova u političkoj i društvenoj povijesti hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku
 2. Usvajanje vještine sintetske književnopovijesne prezentacije žanrovski različitih tekstova
 3. Primjena historiografije u istraživanju ranonovovjekovnih tekstova
 4. Razvijanje vještine timskog rada
Metode podučavanja
Predavanja; seminarske analize ranonovovjekovnih književnih tekstova; kritička analiza seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Ocjena pismenih radova: jedna duža grupne istraživačka zadaća i završni esej; pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Antoljak, Stjepan. „Odjeci i posljedice Francuske revolucije (1789) u hrvatskim zemljama“. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 22 (1989), 1, 211–266. (https://hrcak.srce.hr/57526)
 2. Beritić, Nada. „Matutinovićev proces u Splitu 1793. godine“. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, IV–V /1956, 571–582. (https://hrcak.srce.hr/clanak/375627)
 3. Hobsbawm, Eric J. „Francuska revolucija“, u: Doba revolucije: Europa 1789-1848. Zagreb 1987, 62–79.
 4. Muljačić, Žarko, „Istraga protiv Jakobinaca 1797. u Dubrovniku“. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, II (1953), 235–252. (https://hrcak.srce.hr/clanak/375368)
 5. Šojat, Olga. „O dvjema kajkavskim revolucionarnim pjesmama s kraja osamnaestog stoljeća“. Croatica, I (1970), 1, 211–236. (https://hrcak.srce.hr/209207)
Dopunska literatura
 1. Fališevac, Dunja. „Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima Marije Jurić Zagorke“. Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 29, 2003, 131–150.
 2. Foretić, Miljenko (ur.). Dubrovačka Republika i Francuska revolucija. Dubrovnik 1996.
 3. Kennedy, Emmet. A cultural history of the French Revolution. New Haven, London 1989.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar