Naziv
Povijest portugalske književnosti II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS
4
Šifra
52168
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s najvažnijim autorima i djelima portugalske književnosti u razdoblju od XVII. do XXI. stoljeća. Kolegij će studentima olakšati pristup književnim djelima navedenog razdoblja i upoznati ih s društveno-povijesnim kontekstom.
Sadržaj
 1. Uvod u barok; barokno pjesništvo.
 2. Barokna proza.
 3. Prosvjetiteljska književnost.
 4. Predromantičari.
 5. Uvod u romatizam.
 6. Prvi romantičarski naraštaj.
 7. Drugi romantičarski naraštaj.
 8. Naraštaj 1870. (uvod).
 9. Eça de Queirós i ostali autori razdoblja realizma i naturalizma.
 10. Realističko i parnasovsko pjesništvo; neoromantizam; simbolizam-dekadentizam.
 11. Orfejski naraštaj (F. Pessoa i njegov krug).
 12. Presençistički naraštaj, neorealizam i nadrealizam.
 13. Pjesništvo druge polovice XX. stoljeća.
 14. Proza druge polovice XX. stoljeća.
 15. Najnovija književna strujanja; obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. Moći prepoznati i izdvojiti specifičnosti portugalske književnosti u kontekstu svjetske književnosti.
 2. Moći usporediti i komentirati kulturne i književne pojavnosti unutar portugalske književnosti.
 3. Moći primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela portugalske književnosti.
 4. Moći izraziti vlastitim rječnikom osobitosti odabranih književno-povijesnih razdoblja, književno-stilskih formacija i društveno-povijesnog konteksta u razvoju portugalske književnosti.
 5. Moći prikazati vlastito znanje u komunikaciji sa stručnjacima na svom području te procijeniti tuđa znanja i kompetencije.
 6. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz portugalske književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst .
 7. Sažeti i protumačiti smisao portugalskih književnih tekstova.
 8. Razviti vještine učenja nužne za snalaženje u materiji vezanoj uz portugalski književno-povijesni kontekst i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja.
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Talan, N. Povijest portugalske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
Dopunska literatura
 1. Saraiva, A. J; Lopes, Ó. História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto Editora, 1996.
 2. Tomasović, M. Portugalska književnost // Povijest svjetske književnosti. IV. sv. Zagreb: Mladost, 1974.
 3. Dicionário de Literatura Portuguesa / organização e direcção de Álvaro Manuel Machado. Lisboa: Editorial Presença, 1996.
 4. Dicionário de Literatura / organização e direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto: Mário Figueirinhas Editor, 1997.
 5. História da Literatura Portuguesa / Lisboa: Publicações Alfa, 2001.
 6. Braga, Teófilo. História da Literatura Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984.
 7. Moisés, M. A Literatura Portuguesa. 30.ª ed. São Paulo: Editora Cultrix, s. a.
 8. Saraiva, A. J. Iniciação na Literatura Portuguesa. Lisboa: Gradiva, 1995.

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar