Naziv
Povijest Starog istoka I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117662
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij je dio predmeta Povijest starog Istoka. Cilj je kolegija da osposobi studente za samostalan rad i razumijevanje najvažnijih procesa u dugom povijesnom trajanju prostora starog Istoka, na kojem nastaju prva organizirana društva. Studente kolegijem upoznajemo s osnovnom terminologijom i kronologijom, ali i suvremenim paradigmama i mogućim teorijskim i praktičnim pristupima u istraživanju najstarije povijesti čovječanstva.
Sadržaj
 1. Postavljanje metodoloških okvira. Definiranje prostornih i kronoloških granica u kojima će se odvijati nastava povijesti starog Istoka. Gradivo je podijeljeno u četiri osnovne tematske skupine: 1. inovacije i uloga tehnologije u razvitku čovječanstva; 2. religijska povijest starog Istoka (rad na izvorima); 3. urbanizacija starog svijeta; 4. interpretacija arheoloških izvora u istraživanju povijesti ranih civlizacija. Problematiziranje prostora kao čimbenika povijesnog razvitka. Interakcija čovjek-okoliš i razvitak tehnologije, religijske koncepcije, nastajanje gradova i složenijih oblika organizacije društva.
 2. Neolitizacija starog Istoka: počeci zemljoradnje i uzgoja životinja, organiziranje prvih većih naselja, mreža uzajamnih kontakata između udaljenih prostornih cjelina (razmjena, kontakti, utjecaji). Pregled žarišnih zona neolitizacije ovog prostora, osnovne kronološke smjernice. Problematiziraju se osobine tehnološkog razvitka neolitičkih zajednica: način obrade zemlje, proizvodnja predmeta od pečene zemlje, različitih vrsta kamena, drveta, ali i općenito organizacija naselja i društva, duhovni svijet (postupak s mrtvima-tragovi pogrebnih rituala, različite religijske koncepcije i dr.).
 3. 5. i 4. tisućljeće prije Krista: promišljanje međuodnosa društvenog i gospodarskog razvitka i tehnoloških inovacija koje olakšavaju upravljanje i organizaciju društva (pojava pisma uvjetovana potrebom za lakše održavanje i gradnju kanala te općenito za lakše upravljanje sustavom; izum lončarskog kola, inovacije u graditeljstvu itd.). U novim urbanim cjelinama posebno mjesto zauzimaju hramski kompleksi. Hramovima te općenito kultovima i razvitku religije, u ovom razdoblju, bit će također posvećeno dosta pažnje.
 4. 3. tisućljeće na prostoru Mezopotamije: prve dinastije, Akadsko kraljevstvo, III. dinastija Ura. Ujedinjenje prostora Međurječja u veliku državnu cjelinu.
 5. Urbanizacija Mezopotamije u 3. tisućljeću. Analiza bogate pisane baštine ovog razdoblja (tekstovi religijskog sadržaja, povijesni tekstovi, natpisi itd.). Konfrontacija arheoloških i pisanih vrela.
 6. Sirija i Mezopotamija u prvoj polovici 2. tisućljeća prije Krista: Mari, Ebla, Starobabilonsko kraljevstvo, Staroasirska država.
 7. Pravni tekstovi i zakonici na prostoru starog Istoka. Kozmogonijske i teogonijske koncepcije u religiji Mezopotamije: ep Enuma Eliš i dr.
 8. Kasno brončano doba na prostoru starog Istoka, 15.-12. stoljeće prije Krista. Globalni ideološki koncepti (titula veliki kralj, kralj kao božji namjesnik na zemlji te veliki svećenik), stvaranje velikih država, internacionalizacija i stvaranje intezivnih diplomatskih kontakata Hetitskog kraljevstva, Egipatske države, Asirije, Babilonije, Elamskog kraljevstva.
 9. Nadiranje "Naroda s mora", propast Hetitske države.Trgovina Sredozemljem: sudionici, proizvodni centri, najvažniji trgovački putevi.
 10. Nova kraljevstva i situacije ranog željeznog doba (Židovsko kraljevstvo, Frigijci, novohetitske države, Frigija, Lidija, Urartu)
 11. Veliko Asirsko kraljevstvo (934. – 612. prije Krista). Stvaranje globalnog imperija. Politički marketing i ideološki koncepti asirskih kraljeva: kraljevski natpisi i stele. Veliki gradovi: Niniva, Ašur, Kalhu (Nimrud), Dur Šarukin (Korsabad), Babilon.
 12. Asirsko osvajanje Egipta 671. godine prije Krista.
 13. Novobabilonska država (626. – 539.) i početak ekspanzije Perzijanaca. Bitka kod Karkemiša (605. prije Krista); Feničani – gradovi, trgovina, religija i kultovi;
 14. Povijest perzijskog kraljevstva (6. – 4. stoljeće prije Krista). Početak helenističkog razdoblja na prostoru starog Istoka.
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. 1. ocijeniti važnost proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu starog Istoka (Levanta, Anadolije, Irana, Sirije i Mezopotamije)
 2. 2. definirati istraživačku temu o problematici povijesti starog Istoka
 3. 3. napisati dobro strukturiran seminarski rad
 4. 4. demonstrirati detaljno znanje povijesti kultura starog Istoka
 5. 5. objasniti fenomene povijesti starog Istoka u komparativno historijskoj perspektivi
Metode podučavanja
Problematiziranje povijesnih procesa i interpretacija izvora na predavanjima, dijeljenje samostalnih istraživačkih zadataka polaznicima
Metode ocjenjivanja
Maksimalan iznos 100 bodova (interna jedinica uspješnosti studenta), minimalan 60 bodova. Provjera znanja 40; samostalni istraživački zadatak 50 bodova; praćenje nastave 10 bodova

Obavezna literatura
 1. M. Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC, Blackwell, 2007
 2. Amélie Kuhrt: The ancient Near East c. 3000–330 b.c. (Routledge History of the Ancient World.) 2 vols. xxviii, 381 pp.; xix, 782 pp. London and New York: Routledge1995
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 15. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 21. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 22. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 26. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 28. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar