Naziv
Povijest, vrste i karakteristike ilustracije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
170248
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta jest stjecanje temeljnih znanja o specifičnostima ilustracije kao medija, značaju ilustracije tijekom povijesti, promjenama u tehničkom, likovnom i sadržajnom aspektu. Studenti će steći vještine analitičkoga i kritičkoga pristupa ilustraciji u usmenom i pismenom obliku, razviti percepciju i senzibilitet prema specifičnostima medija. Poticati će se studente na raspravljanje o mogućim strategijama analize i interpretacije različitih medijskih i multimedijskih upotreba ilustracije, od tradicionalnih formi u knjigama, časopisima i plakatima, do primjera u elektronskim medijima. Usvojena znanja i vještine studenti će naučiti metodički i sadržajno prilagoditi potrebama struke.
Sadržaj
 1. 1. Definiranje ilustracije i vrste ilustracije. Osim definiranja ilustracije razmatraju se različiti pojavni oblici ilustracije i njihove specifičnosti u različitim medijima: ilustracija za knjigu, dječja ilustracija, ilustracija u dnevnom tisku i periodici i reklamna ilustracija.
 2. 2. Istraživanje i obrada podataka o ilustratorima (za leksikon hrvatskih ilustratora). Kako doći do podataka o ilustratorima i kako strukturirati podatke za leksikon. Od temeljnih biografskih podataka preko karakteristika ilustratorskog opusa sa svim relevantnim podacima, popisom izložbi i nagrada, popisom ilustriranih knjiga ili časopisa, odnosno predmeta koji su ilustrirani uz potrebne podatke te bibliografiju o ilustratoru/ici.
 3. 3. Ilustracija kroz povijest i danas. Od pretpovijesti ilustracije u iluminiranim rukopisima do ilustracije u 19. i 20. stoljeću. Najznačajnije pojave i imena, tehničke promjene koje su uzrokovale promjene u pristupu izradi ilustracije.
 4. 4. Povijest ilustracije u Hrvatskoj. Kronološki pregled značajnih imena na polju ilustracije, odnosno primjera koji predstavljaju hrvatsku kulturu u oblikovanju knjiga, novina, časopisa i predmeta kojima je ilustracija jedan od glavnih i nadasve prepoznatljivih sastavnica.
 5. 5. Specifičnosti odnosa ilustracije i teksta. Tehnologija izrade ilustracije. Gotovo u pravilu ilustracija proizlazi iz zadanog teksta, stoga je ilustraciju nemoguće promatrati izvan njezina okruženja. Ispravno valoriziranje ilustracije moguće je tek uz poznavanje predloška. Razmatranje odnosa izdavača, autora teksta i autora ilustracije.
 6. 6. Katalog hrvatskih ilustratora – seminarski radovi I Studenti trebaju izraditi seminarski rad koji se sastoji od leksikografske obrade najmanje troje ilustratora i prezentirati rad tijekom nastave uz prikaz karakterističnih primjera.
 7. 7. Ilustracija namijenjena djeci. Posebnosti ilustracije namijenjene djeci. Razlozi za izdvojen pristup dječjoj ilustraciji od ilustracije za knjigu za odrasle. Realistični i fantastični ilustratorski izraz.
 8. 8. Katalog hrvatskih ilustratora – seminarski radovi II
 9. 9. Ilustracija za knjigu. Karakteristična specifična svojstva ilustrirane knjige. Znanstveni priručnici. Trivijalna književnost. Ilustrirana erotska literatura.
 10. 10. Katalog hrvatskih ilustratora – seminarski radovi III
 11. 11. Ilustracija u dnevnim novinama i periodici. Posebnosti ilustracije za dnevne novine i revijalni tisak. Odnos urednika i ilustratora, brzina odgovora na zadanu temu i brzina izrade. Novinska ilustracija u svijetu i u Hrvatskoj.
 12. 12. Katalog hrvatskih ilustratora – seminarski radovi IV
 13. 13. Reklamna ilustracija i ilustracija u elektronskim medijima. Ilustracija na proizvodima. Hrvatska između dva svjetska rata – bogata produkcija ilustracija za proizvode, stvaranje zaštitnih znakova (Franck, Gavrilović). Dječji proizvodi i ilustracija.
 14. 14. Katalog hrvatskih ilustratora – seminarski radovi V
 15. 15. Transformacije i budućnost ilustracije. Produkcija ilustracije u različitim segmentima u 21. stoljeću (ilustracija za knjigu, dječja ilustracija, ilustracija u dnevnom tisku i periodici i reklamna ilustracija) i njihova različita zastupljenost u suvremenoj kulturi. Mogućnost nestajanja primjene ilustracije u određenim segmentima produkcije, transformiranje rukom crtane ilustracije u elektronski obrađenu ilustraciju.

Ishodi učenja
 1. Definirati i protumačiti ključne pojmove vezane uz povijest, vrste i karakteristike ilustracije.
 2. Poznavati različite pristupe istraživanju ilustracije.
 3. Analizirati i kritički vrednovati pojedina ilustrirana djela kao i ilustratorske opuse.
 4. Steći vještinu prepoznavanja rukopisa i tumačenja specifičnih karakteristika odnosa teksta i slike
 5. Tumačiti ilustracije u kontekstu različitih medija.
 6. Prezentirati usvojeno znanje i vještine u pisanom obliku.
Metode podučavanja
Kolegij omogućava stjecanje temeljnih znanja o ilustraciji u svijetu i Hrvatskoj. Građa se prezentira u kontekstu cjelokupne povijesti umjetnosti, a naglasak je na specifičnostima ilustracije kao likovne vrste koja je u najvećem dijelu usko povezana sa pisanim, tiskanim ili elektronskim medijima. Brojni primjeri iz nacionalne povijesti umjetnosti analiziraju se i kompariraju s primjerima europske i svjetske produkcije ilustracije. Kolegij rasvjetljava fragmente povijesti ilustracije u Hrvatskoj jer je građa velikim dijelom neistražena, a literatura nepotpuna. Zbog nedostatka literature rad u okviru ovog kolegija biti će koordiniran preko fakultetskog sustava Omega. Kolegij će na sustavu Omega imati svu teško dostupnu literaturu, forume namijenjene razmjeni iskustava u seminarskom radu, razmjenama informacija o događanjima vezanim uz ilustraciju (izložbe, javna predavanja, tekstovi u tisku, dokumentarni TV program i sl.) te katalog hrvatskih ilustratora. U prvom dijelu nastave biti će veća koncentracija na predavanja a u drugom će dominirati seminarski rad, odnosno praktičan rad na izložbi, analizi najnovijih izdanja dječjih slikovnica ili rad na katalogu ilustratora koji treba biti rezultat rada na kolegiju.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se pismeni ispit, seminarski rad i prezentacija.

Obavezna literatura
 1. Alan Male, Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2017
 2. Doyle, Grove, Sherman, History of Illustration, New York, London 2019. (odabrani dijelovi)
 3. Michel Melot, Art of Illustration, 1984.
 4. Lewis, Book Illustration, 2004
 5. razni autori, tekstovi na omegi
Dopunska literatura
 1. Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, 2009.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar