Naziv
Pragmalingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
117870
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija omogućiti studentima da savladaju osnovne pojmove pragmalingvistike na teorijskoj i praktičnoj razini. Po završetku ovog kolegija studenti će moći samostalno čitati pragmalingvističke tekstove, naučit će temeljne vještine postavljanja pragmalingvističkih istraživanja, te će moći neformalno zamjećivati pragmalingvističke fenomene u svakodnevnoj komunikaciji, što im može poslužiti kao polazište za osvješćivanje vlastitih komunikacijskih vještina.
Sadržaj
 1. Uvod, definicija pragmalingvistike
 2. Funkcije jezika. Ciljevi prevođenja.
 3. Kontekst i znanje: opća pitanja. Kulturne razlike i prijevod: primjeri.
 4. Kontekst i znanje u pisanju i govoru: presupozicija. Kultura i presupozicija u prijevodu.
 5. Kontekst i znanje: kohezija i koherencija. Promjene u koheziji i koherenciji radi ostvarivanja komunikacijskih ciljeva.
 6. Kontekst i znanje: deiksa. Razlike u obraćanju: ti/vi u hrvatskom i engleskom i prijevodu.
 7. Uljudnost. Teorija obraza. Razlike između hrvatskog i engleskog u prijevodu.
 8. Ponavljanje.
 9. Uvod u govorne činove. Načela uspješnosti. Moguće posljedice za prijevod.
 10. Govorni činovi i društvo: kulturne razlike engleski/hrvatski.
 11. Načelo suradnje. Teorija i primjeri maksima. Poštivanje i nepoštivanje maksima.
 12. Načelo suradnje: primjeri i njihov prijevod.
 13. Pragmalingvistika, prijevod i tekst. Pragmalingvističke strategije i funkcije jezika, njihovo prepoznavanje i prijevod. Primjeri, rasprava, problem.
 14. Analiza diskursa, pragmalingvistika I kultura. Prevoditelj kao posrednik među kulturama.
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći identificirati specifične elemente govornih činova u angloameričkoj kulturi i usporediti ih s odgovarajućim elementima u hrvatskom jeziku i kulturi.
 2. Studenti će moći identificirati važnost uljudnosti u pragmalingvistici i prevođenju i raspravljati o različitim jezičnim iskazima uljudnosti u izvornim i prevedenim tekstovima.
 3. Studenti će moći kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja, osobito kad je riječ o međusobnom utjecaju.
 4. Studenti će moći obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja.
 5. Studenti će moći kritički procijeniti književne i društvene pojavnosti kultura engleskog govornog područja.
 6. Studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku.
 7. Studenti će moći integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika u širem književno-kulturološkom kontekstu.
 8. Studenti će moći identificirati različite vrste pragmalingvističkih i komunikacijskih podataka koji se mogu dobiti iz različitih vrsta elektroničkih korpusa (specijaliziranih, općih).
 9. Studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem.
 10. Studenti će moći prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje
Metode podučavanja
1 sat predavanja i 2 sata seminara
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje: pismeni zadaci tijekom semestra

Obavezna literatura
 1. Huang, Yan. 2007. Pragmatics. Oxford, New York: Oxford University Press.
 2. Cutting, J. 2008. Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students. 2nd ed. London and New York: Routledge
Dopunska literatura
 1. Austin, J.L. (1962) How to Do Things with Words, Cambridge, Massachusetts
 2. Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
 3. Ivanetić, N. (1994) Govorni činovi, Zavod za lingvistiku, Zagreb
 4. Searle, J.R. (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij