Naziv
Praksa čitanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
3
Šifra
170288
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Usvajanje osnovnih znanja znanosti o književnosti i uvježbavanje vještina potrebnih za samostalno čitanje, analizu i interpretaciju književnoga teksta. Kolegij je zamišljen ponajprije kao zajednički rad profesora i studenata na konkretnim predlošcima i proučavanje specifičnosti jezika književnoga teksta. Studenti će kroz praktične zadatke steći metodološki okvir i naučiti kako pristupati stilu nekog teksta/autora/perioda i u njemu uočavati, imenovati i tumačiti pojedine pojave, zakonitosti i obrasce. Vježbe i usmena izlaganja omogućit će studentima stjecanje vještina kritičkog čitanja, pisanja stručnih tekstova i izražavanja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija i njihovim obavezama u kolegiju
 2. Što je književnost i je li bitno? (J. Culler: Književna teorija - vrlo kratak uvod)
 3. Lirske vrste i metrički sistemi
 4. Lirski subjekt
 5. Stilske figure
 6. Analiza lirske pjesme
 7. Uvod u naratologiju
 8. Analiza kratke priče
 9. Pripovjedač i pripovjedne tehnike
 10. Analiza romana
 11. Uvod u dramu
 12. Analiza dramskog teksta
 13. Analiza književnog predloška
 14. Analiza književnog predloška
 15. Sinteza

Ishodi učenja
 1. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
 2. primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela, kao i analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 3. analizirati, razlikovati, raščlaniti te kritički prosuđivati vrste tekstova pisane i usmene književnosti različite namjene
 4. prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova nastalih kreativnom jezičnom uporabom
Metode podučavanja
predavanja, seminarska nastava (analiza književnih predložaka)
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Lešić, Zdenko: Teorija književnosti, Beograd, 2008.
 2. Grdešić, Maša: Uvod u naratologiju, Zagreb, 2015.
 3. Compagnon, Antoine: Demon teorije, Zagreb, 2007.
 4. Bogdan, Tomislav: Lica ljubavi, Zagreb, 2003.
 5. Jakobson, Roman: O jeziku, Zagreb, 2008.
 6. Uvod u književnost, ur. Škreb, Zdenko i Stamać, Ante, Zagreb, 1998.
 7. Culler, Jonathan: Književna teorija: vrlo kratak uvod
Dopunska literatura
 1. Bagić, Krešimir: Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012.
 2. Pavis, Patrice i Uebersfeld, Anne, Pojmovnik teatra, Zagreb, 2004.
 3. Solar, Milivoj: Teorija književnosti, Zagreb, 1997.
 4. Solar, Milivoj, Rječnik književnoga nazivlja, Zagreb, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1. semestar