Naziv
Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS
4
Šifra
171112
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti će steći znanja o ulozi stresa i traume i zlostavljanja u području odgoja i obrazovanja te razvijati vještine za prevenciju rizičnih ponašanja učenika.
Sadržaj
 1. 1. Uvod u predmet: značaj, ciljevi i ishodi kolegija; obveze studenata;
 2. 2. Incidencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja
 3. 3. Teorijska objašnjenja nasilja
 4. 4. Čimbenici koji pridonose nasilju
 5. 5. Tjelesno zlostavljanje
 6. 6. Seksualno zlostavljanje
 7. 7. Emocionalno zlostavljanje i zanemarivanje
 8. 8. Nasilje putem interneta
 9. 9. Posljedice zlostavljanja i važnost prevencije u razvoju zdrave ličnosti
 10. 10. Međuvršnjačko zlostavljanje
 11. 11. Karakteristike napadača i žrtve
 12. 12. Zlostavljanje između nastavnika i učenika
 13. 13. Uloga škole i nastavnika u prevenciji rizičnih ponašanja
 14. 14. Programi prevencije nasilja u školama
 15. 15. Pravni okvir i suradnja nastavnika s roditeljima, policijom i zajednicom u prevenciji rizičnih ponašanja

Ishodi učenja
 1. Razlikovati simptome i posljedice tjelesnog, seksualnog, emocionalnog zlostavljanja djece
 2. Odabrati način reagiranja na nasilje i rizično ponašanje u skladu sa zakonskom regulativom i pravnim normama zaštite djece
 3. Prepoznati znakove međuvršnjačkog zlostavljanja
 4. Objasniti ulogu stresa i traume u razvoju rizičnih ponašanja
 5. Predložiti aktivnosti nastavnika usmjerene na prevenciju rizičnih ponašanja
Metode podučavanja
predavanja, vježbe, samostalni zadaci, suradnički rad, poučavanje otkrivanjem
Metode ocjenjivanja
samostalni zadaci, esej, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. 1. Buljan-Flander, G., Kocijan-Hercigonja, D., 2003: Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb: Marko M.
 2. Ajduković, M., 2001: Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece. Dijete i društvo, 1-2, 161-172.
 3. bilješke s predavanja
 4. 3. Bašić, J. (2009). Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, Zagreb: Školska knjiga3
Dopunska literatura
 1. Essau, C., Conradt, J., 2006: Agresivnost u djece i mladeži. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrane stranice)
 2. Ajduković, M., 2001: Utjecaj zlostavljanja i zanemarivanja u obitelji na psihosocijalni razvoj djece. Dijete i društvo, 1-2, 59-75.
 3. Bujišić, G., 2005: Dijete i kriza. Priručnik za odgajatelje, učitelje i roditelje. Zagreb: Goldenmarketing-Tehnička knjiga.
 4. Killen, K., 2001: Izdani: Zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Zagreb: DPP.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 8. semestar