Naziv
Pripovjedna disemiNacija Australije
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
142414
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Proširiti horizont čitatelja kako bi što više odgovarao horizontu aboridžinskoga teksta.
Sadržaj
 1. Uvod u aboridžinsku Australiju: predkolonijalno i rano kolonijalno razdoblje Babakiueria (1986) red. Don Featherstone, mockumentary
 2. Uvod u aboridžinsku Australiju: kolonijalno i post/neo-kolonijalno razdoblje Dokumentarna serija australske produkcijske kuće SBS First Australians (2008): 5. epizoda
 3. Uvod u aboridžinsku Australiju: Post/neo-kolonijalno razdoblje Dokumentarna serija australske produkcijske kuće SBS First Australians (2008): 7. epizoda
 4. Uvod u aboridžinsku kulturu Contact (2009) dokumentarac Cannibal Story (2013) kratki animirani film
 5. Preispisivanje priče o australskoj Terra Nullius kao australske “buduće povijesti” Claire G. Coleman. Terra Nullius (2017)
 6. Razdoblje asimilacije kao crnohumorna priča Marie Munkara. “Sorry means you don’t do it again” (2011) esej Marie Munkara. A Most Peculiar Act (2014)
 7. Uvod u aboridžinski film Aboridžinska muškost na filmskom platnu Mad Bastards (2010) red. Brendan Fletcher
 8. Mystery Road (2013) red. Ivan Sen
 9. Suvremena tematika Vivienne Cleven. Bitin’ Back (2001)
 10. Život u unutrašnjosti Australije Samson and Delilah (2009) red. Warwick Thornton
 11. Budući svjetovi Sam Watson. “I Say This to You” (1994) esej Sam Watson. “Recipe for Metropolis Brisbane” (2002) pjesma Sam Watson. The Kadaitcha Sung (1990)
 12. Sam Watson. The Kadaitcha Sung (1990)
 13. Australski film i David Gulpilil: humor kao oblik aboridžinske otpornosti Charlie’s Country (2014) red. Rolf de Heer
 14. Završna rasprava
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Analizirati i interpretirati pojedinačna književnih i filmskih djela anglofonog područja
 2. Kontekstualizirati pojedinačna književna i filmska djela anglofonog područja
 3. Usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima anglofonog područja
 4. Provesti samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti i potom ih usmeno prezentirati i pismeno oblikovati u skladu sa standardima akademskoga pisma
 5. Samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, rad u grupi, individualni rad, kraći pisani radovi (u učionici ili on-line, ovisno o prilikama)
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
 1. Terra Nullius (2017) Claire G. Coleman
 2. A Most Peculiar Act (2014) Marie Munkara
 3. Bitin’ Back (2001) Vivienne Cleven
 4. The Kadaitcha Sung (1990) Sam Watson
 5. Holt, Lillian. “Aboriginal humour: A conversational corroboree”. Serious Frolic: Essays on Australian Humour. Eds. Fran De Groen and Peter Kirkpatrick, St Lucia, Queensland: UQP, 2009: 81-94.
 6. Munkara, Marie. “Sorry means you don’t do it again”, Overland, Issue 205, 2011: 59-60.
 7. Nicholls, Christine. “‘Dreamtime’ and ‘The Dreaming’ – an introduction”. A Year in Life of Australia. The Conversation. Ed. The Conversation, Sydney: Future Leaders. 2014: 77-82.
 8. Nicholls, Christine. “Dreaming and place – Aboriginal monsters and their meanings”. A Year in Life of Australia. The Conversation. Ed. The Conversation, Sydney: Future Leaders, 2014: 82-91.
 9. Polak, Iva. Futuristic Worlds in Australian Aboriginal Fiction. Peter Lang: Oxford, 2017. Chapter 6
 10. Watson, Sam. “I Say This to You”, Meanjin, Vol. 53, No. 4, 1994: 589-596.
Dopunska literatura
 1. Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin Eds. Post-Colonial Studies: The Key Concepts. London/New York: Routledge, 2002.
 2. Milner Davis, Jessica “‘Aussie’ humour and laughter: Joking as an acculturating ritual”. Serious Frolic: Essays on Australian Humour. Eds. Fran De Groen and Peter Kirkpatrick, St Lucia, Queensland: UQP, 2009: 31-47.
 3. Wheeler, Belinda ed. A Companion to Australian Aboriginal Literature, Camden House: Rochester, New York: 2013.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar