Naziv
Problemi hrvatske moderne
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
186951
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Glavni cilj kolegija je upoznavanje studenata s fenomenom i problemima hrvatske moderne. Naglasak je na pokretu hrvatske moderne kao historiografskom problemu. Zbog heterogenog karaktera samog pokreta, koji je obuhvaćao i sfere politike i kulture, napose književnosti i likovnih umjetnosti, kolegij je koristan i za produbljivanje znanja studenata drugih studijskih grupa, prije svega povijesti umjetnosti, komparativne književnosti i kroatistike, kao i za promoviranje interdisciplinarnih pristupa. Osim toga, kroz obradu raznih problema hrvatske moderne razmotrit će se i širi kulturno-politički kontekst Austro-Ugarske, ali i kretanja europske moderne. Naposljetku, svi razmatrani problemi služit će za upoznavanje s metodama i pristupima suvremene intelektualne i kulturne historije kao historijskim subdisciplinama.
Sadržaj
 1. Uvod. Plan rada i obaveze. Pregled literature.
 2. Osnovni pojmovi: moderna, moderniznam, fin de siècle, secesija, „mladi“.
 3. Politički i društveni kontekst Banske Hrvatske krajem 19. stoljeća.
 4. „Šenoino doba“. Romantizam i realizam u hrvatskoj kulturi druge polovice 19. stoljeća.
 5. Moderna u Europi. Beč kao paradigma.
 6. Grupacije hrvatske moderne: „praška“, „bečka“ i „karlovačko-zagrebačka“ grupa. Problemi kategorizacije.
 7. Politika moderne I: Hrvatska misao i Narodna misao. Antihistoricizam i prirodno pravo. Masovna politika.
 8. Politika moderne II: (đačko) naprednjaštvo. Mlada Hrvatska.
 9. Politika moderne III: odnos spram hrvatske i srpske opozicije i politička aktivnost omladine do osnutka Hrvatsko-srpske koalicije.
 10. Kultura moderne I: sukob „starih“ i „mladih“.
 11. Kultura moderne II: europska orijentacija i europski kontekst.
 12. Umjetnosti moderne I: osnovni problemi književne moderne. Primat književne kritike. Književni uzori. Književnost i politika.
 13. Umjetnosti moderne II: moderno kazalište.
 14. Umjetnosti moderne III: secesija u likovnim umjetnostima. Hrvatski salon i kulturna politika I. Kršnjavija.
 15. Završna rasprava: važnost hrvatske moderne u kulturi i politici.

Ishodi učenja
 1. upoznavanje s fenomenom i problemima hrvatske moderne
 2. razumijevanje historiografskih problema i pristupa istraživanju fenomena hrvatske moderne
 3. razvijanje sposobnosti interdisciplinarnog sagledavanja problema
 4. produbljivanje znanja o širim europskim kontekstima i kretanjima
 5. usvajanje osnovnih znanja o metodama i pristupima suvremene kulturne i intelektualne historije
Metode podučavanja
Vrste izvođenja nastave: predavanja
Metode ocjenjivanja
Obveze studenata: Redovito pohađanje nastave, seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Damir Barbarić (ur.), Fin de siecle Zagreb-Beč, Zagreb, 1997.
 2. Vida Flaker, Časopisi hrvatskoga modernističkog pokreta, Zagreb, 1977., str. 5-79.
 3. Anđelka Galić, Miroslav Gašparović (ur.), Secesija u Hrvatskoj, Zagreb, 2003., odabrani dijelovi
 4. Rene Lovrenčić, Geneza politike „novog kursa“, Zagreb, 1972., odabrana poglavlja
 5. Milan Marjanović, Hrvatska moderna: Izbor književne kritike, Zagreb, 1951., knj. I, str. 9-54, knj. II, str. 7-35.
 6. Miroslav Šicel, Književnost moderne, Povijest hrvatske književnosti, knj. 5, Zagreb, 1978., odabrana poglavlja
Dopunska literatura
 1. Nikola Batušić, Zoran Kravar, Viktor Žmegač, Književni protusvjetovi: Poglavlja iz hrvatske moderne, Zagreb, 2001.
 2. Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, Ivana Mance i Zlatko Matijević (ur.), Zagreb, 2015,
 3. Iskra Iveljić (ur.), The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th - 20th Century), Zagreb, 2015.
 4. William Johnston, Austrijski duh: intelektualna i društvena povijest od 1848. do 1938., Zagreb, 1993.
 5. Tihana Luetić, Studenti Sveučilišta u Zagrebu (1874-1914): društveni život, svakodnevica, kultura, politika, Zagreb, 2012.
 6. Stanislav Marijanović, Fin de siècle hrvatske moderne (Generacije „mladih“ i časopis „Mladost“), Osijek, 1990.
 7. Milan Marjanović, Iza Šenoe: četvrt vijeka hrvatske književnosti, Zadar, 1906.
 8. Pavao Pavličić, „Što je danas hrvatska moderna?“, Dani hrvatskoga kazališta 28, br. 1, 2002.
 9. Ljerka Racko, „Pokret hrvatske moderne u historiografiji“, Historijski zbornik XXXVI, br. 1, 1983.
 10. Carl E. Schorske, Beč krajem stoljeća: politika i kultura, Zagreb, 1997.
 11. Mate Ujević, Prilozi za povijest pokreta hrvatske omladine koncem XIX i početkom XX stoljeća, s osobitim osvrtom na borbu starih i mladih, Zagreb, 2015.
 12. Viktor Žmegač, Bečka moderna: portret jedne kulture, Zagreb, 2012.
 13. Izazov moderne: Zagreb i Beč oko 1900. Slikarstvo, kiparstvo i arhitektura zagrebačke i bečke secesije, Zagreb, 2017

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar