Naziv
Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
97249
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Navedeni kolegij ima za cilj upoznati studente s do sada razlučenim klesarskim radionicama na prostoru Dalmacije i Istre u periodu ranoga srednjeg vijeka te kompleksnim međuodnosima koje su te radionice ostvarile u spojnicama i razdjelnicama kulturnih krugova hrvatskoga povijesnog prostora. Paralelno omogućuje iscrpno upoznavanje s metodologijom prepoznavanja radioničkih krugova, njihovog grupiranja, atribuiranja te kronoloških fiksiranja.
Uvod u ranosrednjovjekovnu klesarsku produkciju na području Dalmacije i Istre utemeljen je na pregledu razvoja skulpture kroz mijene stila, razlike naručiteljâ i domete različitih kulturno-umjetničkih krugova na opisanom području od početaka ranoga srednjeg vijeka (uključivo ”postjustinijansku” skulpturu s prijelaza 6. na 7. stoljeće) do kraja 11. stoljeća. U tom smislu naglasak se stavlja na arhitektonsku plastiku i liturgijske instalacije kao dvije temeljne manifestacije umjetničkog stvaralašt
Sadržaj
 1. Uvod: metodologija istraživanja i historiografija.
 2. Klesarske radionice u Istri: radionica iz Cividalea.
 3. Klesarske radionice u Istri: majstor kapitela iz Bala
 4. Klesarske radionice u Južnoj Dalmaciji: Kotorska klesarska radionica
 5. Klesarske radionice u Južnoj Dalmaciji: Dubrovačka klesarska radionica
 6. Klesarske radionice u Dalmaciji i Hrvatskoj kneževini: Splitska klesarska radionica.
 7. Klesarske radionice u Dalmaciji i Hrvatskoj kneževini: Trogirska klesarska radionica
 8. Klesarske radionice u Dalmaciji i Hrvatskoj kneževini: Majstor koljanskog pluteja
 9. Klesarske radionice u Dalmaciji i Hrvatskoj kneževini: Radionica iz doba kneza Trpimira
 10. Klesarske radionice u Dalmaciji i Hrvatskoj kneževini: Branimirove radionice I: dvorska klesarska radionica.
 11. Klesarske radionice u Dalmaciji i Hrvatskoj kneževini: Branimirove radionice II: benediktinska klesarska radionica.
 12. Klesarske radionice 11. stoljeća: zadarsko-kninska radionica
 13. Klesarske radionice 11. stoljeća: zadarsko-splitska radionica
 14. Klesarske radionice 11. stoljeća: kninska radionica
 15. Zaključak, sinteza.

Ishodi učenja
 1. znanja: pregled radioničke skulptorske produkcije ranoga srednjeg vijeka
 2. vještine: prepoznavanje radioničkih obrazaca i usvajanje metodoloških postupaka za atribuciju, povijesnu i kulturnoumjetničku kontekstualizaciju relevantnih spomeničkih jedinica
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ispitivanje na nastavi.
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. 1. Hrvati i Karolinzi, ur. A. Milošević. I. Rasprave i vrela; II. Katalog. Split, 2000.
 2. 2. Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnosti, ur. B. Rauter-Plančić. Zagreb, 2006.
 3. 3. Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža. Zbornik radova, ur. M. Jurković, T. Lukšić. Zagreb, 1996.
 4. 4. M. Jurković (ur.), Od Nina do Knina : iz hrvatske spomeničke baštine od 9. do 11. stoljeća, Od Ninske biskupije do katedrale hrvatskog biskupa u Biskupiji kod Knina, Zagreb, 1992.
 5. 5. M. Jurković-J.-P. Caillet (éd.), Velika Gospa près de Bale (Istrie) I. L’église Velika Gospa près de Bale, vol. I, Zagreb-Motovun, 2007.
 6. 6. N. Jakšić, Predromaničko kiparstvo, 1000 godina hrvatskog kiparstva, ur. I. Fisković, Zagreb, 1997, str. 11-40.
 7. 7. N. Jakšić, Croatian Art in the second half of the ninth century, Hortus Artium Medievalium 3, 1997, str. 41-54.
 8. 8. N. Jakšić, Klesarska radionica iz vremena kneza Branimira, Starohrvatska prosvjeta ser. III, 22, 1995, str. 141-150.
 9. 9. N. Jakšić, Majstor koljanskog pluteja, Izdanja HAD-a 8/1984, str. 243-251.
 10. 10. M. Jurković, Il ciborio di Novigrad (Cittanova d’Istria), Hortus Artium Medievalium 1, 1995, str. 141-149.
 11. 11. M. Jurković, Skulpture s prikazom Bogorodice u Dalmaciji 11. stoljeća u okviru političkog programa reformirane crkve, Starohrvatska prosvjeta ser. III, 25, 1998, str. 63-80.
 12. 12. M. Jurković, Le “Maître des chapiteaux de Bale”, Hortus Artium Medievalium 8, 2002, str. 349-360.
Dopunska literatura
 1. 1. V. Delonga. Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Split, 1996.
 2. 2. M. Jurković-I. Matejčić-J. Ziherl (ur.), Novigradski lapidarij, Novigrad, 2006.
 3. 3. M. Jurković, Problemi periodizacije predromaničke skulpture u Istri, Izdanja HAD-a 18/1997, str. 265-274.
 4. 4. N. Maraković-M. Jurković, “Signatures” in the stones - the legacy of Early Medieval elites on the territory of modern Croatia, Hortus Artium Medievalium 13/2, 2007, str. 359-374.
 5. 5. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split, 1987.
 6. 6. Hortus Artium Medievalium 8, 2002 (preostali članci).

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar