Naziv
Retorika i stilistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
4
Šifra
160772
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Usvajanje temeljnih pojmova iz retorike i stilistike, njihova primjena u retoričkoj i stilističkoj analizi te osposobljavanje studenata za analizu stilističkoga na jezičnoj i govornoj razini.
Sadržaj
 1. P: Uvod u temu kolegija. Retorika kao preteča stilistike. S: Najava i podjela seminarskih zadataka.
 2. P: Stilistika jezika i stilistika govora. S: Rasprava o propisu i opisu u retorici i stilistici.
 3. P: Stil i stilem. S: Stilističke škole. Primjeri različitih pristupa (rad na tekstu).
 4. P: Lingvistička stilistika. S: Lingvostilistički pristup tekstu.
 5. P: Fonostilistika S: Fonostilistička analiza.
 6. P: Funkcionalni stilovi. S: Rasprava o statusu beletrističkoga stila.
 7. P: Semiotika i retorika. S: Diskurs. Priča, naracija, narativ.
 8. P: Stilske figure: određenje i funkcionalnost. S: Analiza figura u tekstu
 9. P: Stilske figure u govorništvu. S: Analiza figura u govoru.
 10. P: Stilistika i retorika filmskoga govora. S: Analiza govora u hrvatskim filmovima.
 11. P: Jezični, govorni i pjesnički znak. S: Karakteristike pjesničkoga znaka – primjena.
 12. P: Glasovni simbolizam. S: Postupci građenja prostora pjesme: postupci odražavanja, sažimanja i ponavljanja.
 13. P: Retoričnost u stilistici. Rasprava o povezanosti govorne izvedbe i argumentacije. Odnos moderne retorike i stilistike.
 14. P: Govorna stilistika: zaključak S: Primjena stilističkih znanja u govornoj izvedbi.
 15. P: Kolokvij. S: Evaluacija rada i zaključak.

Ishodi učenja
 1. Definirati retoričke i stilističke pojmove i postupke.
 2. Primijeniti teorijska znanja na različitim modelima interpretacije estetskoga teksta.
 3. Usporediti stilističke i retoričke postupke.
 4. Definirati i analizirati stilske figure.
 5. Analizirati stilističke postupke na različitim razinama stilističke analize.
 6. Primijeniti stečena znanja u govornoj izvedbi.
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadaci, seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Redovno pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u raspravama i izrada seminarskoga rada važni su za kontinuirano učenje i evaluaciju rada. Na temelju toga kontinuiranog rada kroz semestar i kolokvija oblikuje se konačna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Bagić, K. (2012). Rječnik stilskih figura, Zagreb, Školska knjiga.
 2. Burke, M. (2015) Literary linguistics, u: Exploring Language and Linguistics, ur. N. Braber, L. Cummings i L. Morrish, Cambridge, Cambridge University Press, str. 431-460.
 3. Katnić-Bakaršić, M. (1999). Lingvistička stilistika. Budimpešta, Open Society Institute.
 4. Pranjić, K. (1998). Stil i stilistika, u: Uvod u književnost, ur. Zdenko Škreb, Ante Stamać, Zagreb, str. 253-302.
 5. Fahnestock, J. (2005). Rhetorical stylistics, u: Language and Literature 14/3, str. 215-230.
Dopunska literatura
 1. Bagić, K. (2005) Beletristički stil, u: Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Zagreb, Disput, str. 7-20.
 2. Burke, M., ur. (2014). The Routledge Handbook of Stylistics. London, Routledge.
 3. Fahnestock, J. (2011). Rhetorical Style. The Uses of Language in Persuasion. Oxford University Press.
 4. Genette, Gérard (2002) Fikcija i dikcija. U: Fikcija i dikcija, Zagreb, Ceres, str. 9-29.
 5. Guberina, P. (1967). Stilistika, Zagreb, Zavod za fonetiku.
 6. Jakobson, R. (1966) Lingvistika i poetika, u: Lingvistika i poetika. Beograd, Nolit. str. 285-324.
 7. Trifonas, Peter P. (2002), Barthes i carstvo znakova, Zagreb, Jesenski i Turk.
 8. Vlašić Duić, J. (2013) U Abesiniju za fonetičara: govor u hrvatskome filmu. Zagreb, Hrvatski filmski savez i FF press.
 9. Vuletić, B. (1988) Jezični znak, govorni znak, pjesnički znak, Osijek, Izdavački centar Revija.
 10. Vuletić, B. (2005). Fonetika pjesme. Zagreb, FF press.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 6. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 11. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 12. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 15. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 17. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 21. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 23. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 27. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 28. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar