Naziv
Rimska književnost carskoga razdoblja
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
64252
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvid u osnovna razlikovna obilježja rimske književnosti carskoga razdoblja; usvajanje osnovnih biobibliografskih podataka o najistaknutijim autorima od 30. pr. Kr. do 524.; cjelovit pregled žanrovskoga inventara u tom vremenu; uočavanje sukoba poganske i kršćanske književne tradicije.
Sadržaj
 1. Razlikovna obilježja književnosti carskoga razdoblja; periodizacijska shema.
 2. Augustovo doba (30. pr. Kr. -14).
 3. Klasicistički ideal: Vergilije, Horacije; rimska ljubavna elegija (Propercije, Tibul, Ovidije).
 4. Književnost tzv. srebrnoga vijeka (14-117).
 5. Antiklasicistička reakcija (Seneka, Petronije, Lukan) i odgovor tradicionalista (Valerije Flak, Stacije, Silije Italik).
 6. Epigram i satira: Marcijal, Perzije, Juvenal.
 7. Historiografija i retorika: Tacit, Plinije Mlađi, Kvintilijan.
 8. Posljednje razdoblje (117-524).
 9. Arhaizam (Fronton, Aulo Gelije).
 10. Druga sofistika na rimski način: Apulej.
 11. Svetonije i Marko Aurelije.
 12. Pojava kršćanske književnosti (Tertulijan, Minucije Feliks, Ciprijan, Laktancije).
 13. Književnost IV. st.: Simah, Makrobije, Klaudijan, Amijan Marcelin, Donat, Marcijan Kapela.
 14. Veliki crkveni oci: Ambrozije, Jeronim, Augustin.
 15. Kraj rimske književnosti: Kasiodor, Boetije.

Ishodi učenja
 1. pokazati razumijevanje latinskog teksta odgovaranjem na pitanja i prepričavanjem sadržaja teksta
 2. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u antičkom Rimu
 3. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 4. usporediti obilježja rimskog i grčkog žanrovskog sustava, ustanoviti njihove sličnosti i razlike i identificirati utjecaje grčke književnosti na rimsku
 5. nabrojati najvažnije predstavnike i djela iz carskog razdoblja rimske književnosti
 6. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku terminologiju znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 7. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti
 8. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Vratović, V., Rimska književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 245-312 Zagreb 1977.
Dopunska literatura
 1. Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar