Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117944
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje i svladavanje pisma, osnovnih pravila izgovora, te osnova gramatike. Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja, kao priprema za primjenu usvojenih vještina i znanja u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije. Upoznavanje s osnovnim pravilima protokola i kulturološkim sličnostima i razlikama.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Predstavljanje sadržaja i osnovnih ciljeva kolegija. Utvrđivanje studentskih obveza. Ruska azbuka – upoznavanje s pismom
 2. Naglasak i intonacija u ruskome jeziku. Suglasnici, uvježbavanje izgovora i osnovna pravila čitanja.
 3. Samoglasnici u ruskome jeziku. Asimilacija po zvučnosti. Uvježbavanje izgovora. Predstavljanje i obraćanje (formalno i neformalno).
 4. Potvrda i nijekanje. Rod imenica. Posvojne zamjenice. Pozdravi.
 5. Upoznavanje (formalno i neformalno). Lične zamjenice u akuzativu (как зовут кого?)Imena puna i skraćena, patronim (отчество). Zanimanje (razlika: кто это? – кто он(а)?)
 6. Uvježbavanje čitanja kroz kratke dijaloge. Množina imenica.
 7. Ponavljanje i uvježbavanje posvojnih zamjenica i množine imenica. Nazivi država, nacionalnosti, jezika (razlika pridjev - prilog: русский язык – по русски)
 8. Pismena provjera.Sadašnje vrijeme glagola (I i II konjugacija)
 9. Uvježbavanje glagola kroz gramatičke zadatke.Tekst: Мы изучаем русский язык.
 10. Ponavljanje posvojnih zamjenica u jednini. Posvojne zamjenice u množini. Prilozi.Uvježbavanje usvojenih gramatičkih cjelina kroz čitanje i prepričavanje teksta, te primjena u govoru po metodi pitanja i odgovora.
 11. Pridjevi u nominativu jednine i množine. Tekst: Наш город (tekst o Sankt-Peterburgu)
 12. Uvježbavanje pridjeva kroz gramatičke zadatke. Primjena usvojenih leksičkih i gramatičkih cjelina (opisivanje rodnoga grada).
 13. Glagoli хотеть i мочь. Modalne konstrukcije. Složene rečenice (потому что, поэтому).Ponavljanje i priprema za usmenu provjeru.
 14. Pismena provjera.Akuzativ jednine imenica kojima se izražava nešto što je neživo.
 15. Uvježbavanje akuzativa jednine imenica i prezenta glagola.Glagoli любить, изучать (što studiramo, kakvu glazbu slušamo, kakve filmove gledamo, kakve knjige čitamo)

Ishodi učenja
 1. Koristiti osnovna pravila pisanja, čitanja i izgovora na stranom jeziku.
 2. Upotrebljavati jednostavne fraze i rečenice u jednostavnim komunikacijskim situacijama.
 3. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od nezavisnosloženih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 4. Izdvojiti osnovne informacije iz slušnih materijala.
 5. Prepoznati i opisati specifičnosti jezičnog sustava.
Metode podučavanja
Kolegij je zamišljen kao interakcija nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te ozvučeni materijal. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća (5 obaveznih zadaca) i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка для начинающих Санкт-Петербург: Златоуст, 2004
Dopunska literatura
 1. Чернышов, С. Поехали 1 Санкт-Петербург: Златоуст, 2007
 2. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar